Informacija apie 15,5 ha teritorijos buv. Neravų kaime, šalia geležinkelio ir savanorių prospekto, panerių sen., detaliojo plano viešo svarstymo procedūrą

Atsižvelgdami į 2013-06-27 teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. XII-407 (Žin., 2013, Nr. 76-3824) 3 str. 1 dalies nuostatą, kad iki įstatymo Nr. XII-407 įsigaliojimo pradėti rengti teritorijų planavimo dokumentai, dėl kurių rengimo kreiptasi planavimo sąlygų, gali būti baigiami rengti, derinami, tikrinami ir tvirtinami pagal iki įstatymo Nr. XII-407 įsigaliojimo galiojusį teritorijų planavimo teisinį reguliavimą, ir vadovaudamiesi iki 2014-01-01 galiojusia Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo redakcija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 patvirtintais Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-293 patvirtintais Detaliųjų planų rengimo taisyklių nuostatais, informuojame, kad vykdoma apie 15,5 ha teritorijos buvusiame Neravų kaime, šalia geležinkelio ir Savanorių prospekto (sklypų kad. Nr. 0101/0165:463; 466; 467; 470; 471; 1070; 928; 929; 464 ir 469), Panerių seniūnijoje detaliojo plano viešo svarstymo procedūra.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-06-11 įsakymas Nr. 30-1532 dėl leidimo inicijuoti apie 15,5 ha teritorijos buvusiame Neravų kaime, šalia geležinkelio ir Savanorių prospekto, planavimo procesą rengiant konceptualiąją dalį ir detalųjį planą. 2015-01-07 Teritorijų planavimo sąlygos Nr. A620-1/15-(2.15.1.21-MP2).

Planavimo tikslai: vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano iki 2015 m sprendiniais, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, suplanuojant inžinerinių ir susisiekimo komunikacijų tinklus, inžinerinei ir socialinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, privalomą teritorijos naudojimo tipą ir būdą – pramonės ir sandėliavmo objektų teritorijos (P), susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos (I), komercinės paskirties objektų teritorijos (K), bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijos (B), sudalinti ir suplanuoti sklypus.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) nebus atliekamas. Susipažinti su motyvais, kodėl neatliekamas SPAV, galima kreipiantis nurodytais plano rengėjų kontaktiniais adresais ir numeriais.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. 8 5 211 2529, faks. 8 5 211 2527, www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: UAB „Agrochema“, Jonlaukio k., Ruklos sen., Jonavos raj., LT-55296.

Plano rengėjas: UAB „City projects“, Vytelnio g.46, LT-03229 Vilnius, tel. 8 685 53747, el. p. info@cityprojects.lt.

Informaciją teikia: projekto vadovė architektė Viktorija Bogdanovienė, tel. 8 685 53747, el. p. v.bogdanoviene@cityprojects.lt.

Su parengtu detaliuoju planu bus galima susipažinti nuo 2017-07-31 iki 2017-08-29 plano rengėjo patalpose Vytenio g. 46, Vilnius (3 aukštas).

Parengtas detalusis planas bus viešai eksponuojamas nuo 2017-08-14 iki 2017-08-29 Vilniaus miesto Panerių seniūnijos informacinėje lentoje, adresu Žalioji a. 3, Vilnius.

Viešas susirinkimas vyks 2017-08-29, 17.30 val., detaliojo plano organizatoriaus Vilniaus miesto savivaldybės patalpose Konstitucijos pr.3, Vilnius, 215 kab.

Pasiūlymų pateikimo ir apskundimo tvarka: pasiūlymus dėl detaliojo plano galima teikti planavimo organizatoriui arba plano rengėjams iki viešo susirinkimo pabaigos. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui A. Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

Nuoroda į brėžinį čia