Informacija apie pakeistus Apie 1,97 ha teritorijos prie Baltynės, Balio Šližio gatvių ir Vilniaus vakarinio aplinkkelio detaliojo plano planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu sprendinius (TPD Nr. K-VT-13-22-740)

Atlikti pakeitimai viešinami visuomenei, vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalimi, kurioje nurodoma kad: „kai teritorijų planavimo dokumento sprendiniai keičiami atsižvelgus į priimtus pasiūlymus, apie kuriuos buvo viešai informuota, ar į teritorijų planavimo dokumentą derinančių institucijų pastabas teritorijų planavimo proceso baigiamojo etapo teritorijų planavimo dokumento derinimo stadijoje, visuomenė su pakeistais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais supažindinama Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje ir sprendimą rengti teritorijų planavimo dokumentą priėmusios valstybės institucijos (institucijų) ar savivaldybės interneto svetainėje“

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: K-VT-13-22-740.

Planuojamos teritorijos aprašymas: Apie 1,97 (vieno ir devyniasdešimt septynių šimtųjų) ha teritorija prie Baltynės, Balio Šližio gatvių ir Vilniaus vakarinio aplinkkelio, atitinkanti kvartalo apibrėžimą.

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022 m. liepos 28 d. įsakymas Nr. A30-3119/22 „DĖL LEIDIMO INICIJUOTI APIE 1,97 HA TERITORIJOS PRIE BALTYNĖS, BALIO ŠLIŽIO GATVIŲ IR VILNIAUS VAKARINIO APLINKKELIO DETALIOJO PLANO RENGIMĄ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU“

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt

Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo.

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Projektavimas“, Linkmenų g. 5, Vilnius, tel. 8 676 37738, el. p. tadas@uabprojektavimas.lt.

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: Inicijuoti apie 1,97 (vieno ir devyniasdešimt septynių šimtųjų) ha teritorijos prie Baltynės, Balio Šližio gatvių ir Vilniaus vakarinio aplinkkelio detaliojo plano rengimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu, kurio tikslai: suformuoti ir suplanuoti laisvos valstybinės žemės teritoriją, suformuoti gatvių raudonąsias linijas, suformavus gatvių raudonąsias linijas prie žemės sklypo Baltynės g. 5 (kadastro Nr. 0101/0038:164) pietinės dalies prijungti įsiterpusios valstybinės žemės plotą pakeičiant šio žemės sklypo plotą ir ribas, žemės sklype Baltynės g. 5 (kadastro Nr. 0101/0038:164) nekeičiant pagrindinės žemės paskirties pakeisti žemės naudojimo būdą iš komercinės paskirties objektų teritorijų į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijų, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis galiojančiais teisės aktais bei Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: nuo 2023-08-25 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS, www.tpdris.lt), Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje, skiltyse Savivaldybė, Miesto plėtra, teritorijų planavimo viešumas: https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miestopletra/teritoriju-planavimo-viesumas/

Nuoroda:

Informacija dėl pakeistų sprendinių

Infrastruktūros brėžinys

Pagrindinis brėžinys

Aiškinamasis raštas