Informacija apie pakeistus Teritorijos prie Kalvarijų ir Žalgirio gatvių sankirtoje nedidelių veiklos mastų detaliojo plano statybos zonos ir statybos ribų koregavimo sprendinius, sklype Kalvarijų g. 85

 

Atsižvelgus į teritorijų planavimo dokumentą derinančių institucijų pastabas pakeisti Teritorijos prie Kalvarijų ir Žalgirio gatvių sankirtoje nedidelių veiklos mastų detaliojo plano statybos zonos ir ribų koregavimo, sprendiniai:
1. Gauta Teritorijų planavimo komisijos nario pastaba: „Koreguojama/tikslinama statybos zona, blokuojant prie esamo kultūros paveldo objekto – Vilniaus buv. kino teatro „Tėvynė pastato (u.o.k. Kultūros vertybių registre 36717) šiaurinėje sklypo dalyje sudaro galimybę pažeisti Objekto vertingąsias savybes: tūris, konstrukcijos. Naujos statybos sprendiniai galimi.“
Atsižvelgiant į pastabą detaliojo plano koregavimo pagrindiniame brėžinyje pridėta pastaba Nr. 8 „Perkeliamo užstatymo tinklelio vietoje numatomas naujos statybos tūrio atsiradimas. Visi sprendiniai detalaus plano korektūros, projektinių pasiūlymų ir techninio projekto rengimo stadijoje bus derinami su KPD Vilniaus skyriumi ir VMS paveldosaugos skyriumi.“
Atitinkamai papildytas detaliojo plano koregavimo aiškinamasis raštas, psl. Nr. 2, skirsnyje 3.1. „Planuojamai teritorijai taikomos pastabos“ pridėta pastaba Nr. 8 „Perkeliamo užstatymo tinklelio vietoje numatomas naujos statybos tūrio atsiradimas. Visi sprendiniai detalaus plano korektūros, projektinių pasiūlymų ir techninio projekto rengimo stadijoje bus derinami su KPD Vilniaus skyriumi ir VMS paveldosaugos skyriumi.“

Atlikti pakeitimai viešinami visuomenei, vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalimi, kurioje nurodoma kad: „kai teritorijų planavimo dokumento sprendiniai keičiami atsižvelgus į priimtus pasiūlymus, apie kuriuos buvo viešai informuota, ar į teritorijų planavimo dokumentą derinančių institucijų pastabas teritorijų planavimo proceso baigiamojo etapo teritorijų planavimo dokumento derinimo stadijoje, visuomenė su pakeistais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais supažindinama Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje ir sprendimą rengti teritorijų planavimo dokumentą priėmusios valstybės institucijos (institucijų) ar savivaldybės interneto svetainėje.

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Teritorijos prie Kalvarijų ir Žalgirio gatvių sankirtoje nedidelių veiklos mastų detalusis planas, patvirtintas Vilniaus miesto valdybos 2000-06-08 sprendimu Nr. 1200V

Planuojama teritorija: žemės sklypas adresu Kalvarijų g. 85, Vilniuje (kadastro Nr. 0101/0023:0117).
Planavimo tikslas: žemės sklype adresu Kalvarijų g. 85, Vilniuje (kadastro Nr. 0101/0023:0117) tikslinti Teritorijos prie Kalvarijų ir Žalgirio gatvių sankirtoje nedidelių veiklos mastų detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto valdybos 2000-06-08 sprendimu Nr. 1200V, nustatytą statybos zoną, statybos ribą.
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt, tel. (8 5) 211 2000, www.vilnius.lt;
Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.
Detaliojo plano rengėjas: UAB „Senamiesčio projektai“, Konstitucijos pr. 12-340, LT-09308 Vilnius, tel. (8 685) 39795, el. paštas: giedrius.bireta@gmail.com.
Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta, pagal TPĮ 37 straipsnio 3 punktą.
Susipažinti su pagal derinančių institucijų pastabas pakeistais detaliojo plano koregavimo sprendiniais galima nuo 2022 m. spalio 21 d. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS, www.tpdris.lt), Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje, skiltyse Savivaldybė, Miesto plėtra, teritorijų planavimo viešumas: https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/teritoriju-planavimo-viesumas/ (su pagrindiniu brėžiniu).

Nuoroda:

05.+Koregavimo+brėžinys

Aiškinamasis+raštas

Projekto+koregavimas+pagal+2022-10-12+vykusios+TPK+pateiktas+pastabas