Informacija apie parengtą Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą ir pasiūlymų teikimą dėl parengto įsakymo projekto „Dėl leidimo rengti žemės sklypų (kadastro Nr. 0101/0167:21 ir Nr. 0101/0167:377) apie 2,25 ha teritorijoje ties Mozūriškių ir Sidaronių gatvių sankirta detalųjį planą“

Informuojame apie parengtą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą ir pasiūlymų teikimą dėl parengto įsakymo projekto „Dėl leidimo rengti žemės sklypų (kadastro Nr. 0101/0167:21 ir Nr. 0101/0167:377) apie 2,25 ha teritorijoje ties Mozūriškių ir Sidaronių gatvių sankirta detalųjį planą“ ir planavimo tikslų

ĮSAKYMO PROJEKTAS

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu bei įgyvendindama Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano tekstinio reglamento Nr. 8 reikalavimą:
1. L e i d ž i u rengti žemės sklypų (kadastro Nr. 0101/0167:21 ir Nr. 0101/0167:355) apie 2,25 (dviejų ir dvidešimt penkių šimtųjų) ha teritorijoje ties Mozūriškių ir Sidaronių gatvių sankirta detalųjį planą teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu.
2. N u s t a t a u, kad planavimo tikslai ir uždaviniai yra: pakeisti žemės sklypų paskirtį iš žemės ūkio į kitą, nustatyti daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų koridorių teritorijos naudojimo būdus, esant poreikiui nustatyti kitus galimus teritorijos naudojimo būdą(-us) ir naudojimo reikalavimus nepažeidžiant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių ir užtikrinant darnią planuojamos teritorijos raidą ir funkcionavimą; suplanuoti reikalingą susisiekimo ir inžinerinę infrastruktūrą; esant poreikiui nustatyti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo pricipus. Papildomi planavimo tikslai ir uždaviniai numatyti detaliojo plano planavimo darbų programoje.
3. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA:
1. Planuojamos teritorijos adresas: teritorija ties Mozūriškių ir Sidaronių gatvių sankirta, sklypai (kadastro Nr. 0101/0167:21 ir Nr. 0101/0167:377).
2. Planuojamos teritorijos plotas: apie 2,25 ha kvartalas apribotas Mozūriškių ir Sidaronių gatvėmis, urbanizuota ir urbanizuojama teritorija šiaurinėje dalyje.
3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
4. Iniciatorius: juridinis asmuo.
5. Rengėjas: pasirenka iniciatorius.
6. Planavimo pagrindas: iniciatoriaus 2022-02-21 prašymas.
7. Planavimo uždaviniai: pakeisti žemės sklypų paskirtį iš žemės ūkio į kitą, nustatyti daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų koridorių teritorijos naudojimo būdus, esant poreikiui nustatyti kitus galimus teritorijos naudojimo būdą(-us) ir naudojimo reikalavimus nepažeidžiant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių ir užtikrinant darnią planuojamos teritorijos raidą ir funkcionavimą; suplanuoti reikalingą susisiekimo ir inžinerinę infrastruktūrą; esant poreikiui nustatyti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo pricipus.
8. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius ir kompozicinius ryšius su gretimybėmis, numatyti reikalingas želdynų ir infrastruktūros teritorijas, sudaryti sąlygas darniai planuojamos teritorijos raidai, racionaliam planuojamos teritorijos panaudojimui. Kompleksiškai spręsti socialinius, ekonominius, ekologinius ir su klimato kaitos padariniais susijusius uždavinius. Nustatyti veiklos planuojamoje teritorijoje vystymo gaires. Sukurti patrauklią urbanistinę aplinką ir visavertes gyvenimo sąlygas planuojamoje teritorijoje.
9. Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų poreikis ir išdėstymas, servitutų poreikis.
10. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.
11. SPAV reikalingumas: pagal institucijų planavimo sąlygas arba teisės aktų nustatyta tvarka.
12. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nenumatoma.
13. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
14. Koncepcijos rengimas: nerengiama.
15. Sprendinių profesinis vertinimas: nereikalingas.
16. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbti priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą, atlikti privalomas viešinimo procedūras.
17. Planavimo terminai: iki 2025 m. kovo mėn.
18. Derinimo procedūra: atliekami sistemoje TPDRIS.
19. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500-M1:1000 duomenis. Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje.

PAPILDOMA INFORMACIJA IR PASIŪLYMŲ TEIKIMAS:
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, faks. (8 5) 211 2222, el. p. savivaldybe@vilnius.lt , www.vilnius.lt;
Dėl pasiūlymų teikimo dėl parengto teisės akto (įsakymo) projekto:
Susipažinti ir teikti siūlymus dėl numatomo parengto teisės akto projekto galima 10 d. d. nuo pranešimo paskelbimo datos. Pasiūlymai teikiami planavimo organizatoriui el. p. savivaldybe@vilnius.lt arba raštu Vilniaus miesto savivaldybės administracijai Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
Susipažinti galima Vilniaus miesto savivaldybės interneto tinklalapyje https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/teritoriju-planavimo-viesumas/ ;
Kontaktinis asmuo: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir plėtros projektų skyriaus: vedėjas B. Bučelis, tel. 852112526 el. p. benius.bucelis@vilnius.lt, vyr. specialistas K. Buivydas, el. paštas: karolis.buivydas@vilnius.lt; Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.
Taip pat Vilniaus miesto sav. administracijos Justiniškių seniūnijoje, Rygos g. 15, Vilnius, tel. 85 265 8908; el. p. justiniskiu.seniunija@vilnius.lt.
Pastaba: Dėl karantino sąlygų LR Vyriausybės nustatyta tvarka gali būti apribotas galimybės fiziškai (gyvai) susipažinti su teisės akto projektu, todėl informacija teikiama nuotoliniu būdu ir elektorinėmis ar komunikacinėmis ryšio priemonėmis.

Schema: Schema