Informacija apie parengtą Vilniaus miesto sav. administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą ir pasiūlymų teikimą dėl parengto įsakymo projekto „Dėl leidimo koreguoti Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano sprendinius sklypuose Lapių g. 4 ir 8, prijungiant apie 92 kv. m įsiterpusį valstybinės žemės plotą, teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu“

Informuojame apie parengtą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą „Dėl leidimo koreguoti Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano sprendinius sklypuose Lapių g. 4 ir 8, prijungiant apie 92 kv. m įsiterpusį valstybinės žemės plotą, teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu“ ir pasiūlymų teikimą dėl parengto įsakymo projekto ir planavimo tikslų

 

ĮSAKYMO PROJEKTAS

 DĖL LEIDIMO KOREGUOTI ŽVĖRYNO ŠIAURINĖS DALIES DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPUOSE LAPIŲ G. 4 IR 8, PRIJUNGIANT APIE 92 KV. M ĮSITERPUSĮ VALSTYBINĖS ŽEMĖS PLOTĄ, TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO PAGRINDU

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu inicijuoti Vilniaus miesto valdybos 1998 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. 246V „Dėl Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano (registro Nr. T00054357) sprendinių koregavimą sklype Lapių g. 8 (kadastro Nr. 0101/0031:317) ir sklype Lapių g. 4 (kadastro Nr. 0101/0031:468), kuris buvo suformuotas pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 30-1346 „Dėl sklypų Lapių g. 4, 4B ir 6 formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“ patvirtintą formavimo ir pertvarkymo projektą, kartu su apie 92 (devyniasdešimt dviejų) kv. m valstybinės žemės dalimi.
  2. N u s t a t a u šiuos planavimo tikslus ir uždavinius: pakeisti sklypų ribas juos sujungiant ir prijungiant įsiterpusį apie 92 (devyniasdešimt dviejų) kv. m valstybinės žemės plotą iki T. Narbuto gatvės raudonųjų linijų, nustatyti daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijų žemės naudojimo būdą (G2), pakeisti užstatymo intensyvumą, tankį, aukštį bei nustatyti kitus trūkstamus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00086338).
  3. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti koreguoti (pridedama).
  4. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2021 m. rugpjūčio 2 d. įsakymą Nr. A30-2627/21 „Dėl leidimo keisti Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano sklypų Lapių g. 4 ir 8 sprendinius, prijungiant apie 92 kv. m įsiterpusį valstybinės žemės plotą, inicijavimo pagrindu“.

 

Papildoma informacija ir pasiūlymų teikimas:

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, faks. (8 5) 211 2222, el. p. savivaldybe@vilnius.lt , www.vilnius.lt;

Dėl pasiūlymų teikimo dėl parengto teisės akto (įsakymo) projekto:

Susipažinti ir teikti siūlymus dėl parengto teisės akto projekto galima 10 d. d. nuo pranešimo paskelbimo datos. Pasiūlymai teikiami planavimo organizatoriui el. p. savivaldybe@vilnius.lt arba raštu Vilniaus miesto  savivaldybės administracijai Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

Susipažinti galima Vilniaus miesto savivaldybės interneto tinklalapyje https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/teritoriju-planavimo-viesumas/ ;

Kontaktinis asmuo: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Teritorijų planavimo ir plėtros projektų skyriaus vedėjas B. Bučelis, tel. 852112526 el. p. benius.bucelis@vilnius.lt, vyr. specialistas K. Buivydas, el. paštas: karolis.buivydas@vilnius.lt;

Vilniaus miesto sav. administracijos Žvėryno seniūnijoje, Sėlių g. 39 Vilnius, (ar jos svetainėje, facebook paskyroje) el. p. zveryno.seniunija@vilnius.lt, tel. 85 211 2975, 8611 13084.

Sudarytos visos sąlygos informaciją teikti nuotoliniu būdu ir elektorinėmis ar komunikacinėmis ryšio priemonėmis ir tam teikiamas prioritetas.

 

Teritorijos schema: Schema GIS 6710