Informacija apie parengtą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą ir pasiūlymų teikimą dėl įsakymo projekto „Dėl leidimo rengti 8,4445 ha teritorijos detalųjį planą“

Informuojame apie parengtą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą ir pasiūlymų teikimą dėl parengto įsakymo projekto
„Dėl leidimo rengti 8,4445 ha teritorijos detalųjį planą“

ĮSAKYMO PROJEKTAS

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 19 ir 32 punktais, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:
1. L e i d ž i u rengti 8,4445 ha žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0078:101) ties Žadiškių gatve detalųjį planą inicijavimo pagrindu.
2. N u s t a t a u, kad:
2.1. detaliojo plano rengimo tikslas ir uždaviniai – padalyti teritoriją į sklypus, nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijų ir (ar) daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijų, bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijos ir (ar) atskirųjų želdynų teritorijų, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų naudojimo būdus teritorijos funkcionavimui užtikrinti ir pagal numatomus naudojimo būdus nustatyti naudojimo reglamentus nepažeidžiant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių;
2.2. už šio įsakymo viešinimą yra atsakingas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir plėtros projektų skyrius.
3. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA:
1. Planuojamos teritorijos adresas: ties Žadiškių g., Naujininkų sen. (kadastro Nr. 0101/0078:101).
2. Planuojamos teritorijos plotas: 8,4445 ha. Kvartalas apribotas Žadiškių gatvės atkarpa, pravažiavimo kelio atkarpa, užstatytais ar numatomais užstatyti sklypais Šalčininkų ir Tabariškių g.
3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
4. Iniciatorius: juridinis asmuo.
5. Rengėjas: pasirenka iniciatorius.
6. Planavimo pagrindas: iniciatoriaus prašymai.
7. Planavimo uždaviniai: padalyti teritoriją į sklypus, nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijų ir (ar) daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijų, bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijos ir (ar) atskirųjų želdynų teritorijų, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų naudojimo būdus teritorijos funkcionavimui užtikrinti ir pagal numatomus naudojimo būdus nustatyti naudojimo reglamentus nepažeidžiant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių.
8. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius ir kompozicinius ryšius su gretimybėmis.
9. Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų poreikis ir išdėstymas, servitutų poreikis.
10. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.
11. SPAV reikalingumas: pagal institucijų planavimo sąlygas arba teisės aktų nustatyta tvarka.
12. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nenumatoma.
13. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
14. Koncepcijos rengimas: nerengiama.
15. Sprendinių profesinis vertinimas: nereikalingas.
16. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbti priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą, atlikti privalomas viešinimo procedūras.
17. Planavimo terminai: iki 2025 m. sausio mėn.
18. Derinimo procedūra: atliekami sistemoje TPDRIS.
19. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500-M1:1000 duomenis. Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje.

PAPILDOMA INFORMACIJA IR PASIŪLYMŲ TEIKIMAS:
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, faks. (8 5) 211 2222, el. p. savivaldybe@vilnius.lt , www.vilnius.lt;
Dėl pasiūlymų teikimo dėl parengto teisės akto (įsakymo) projekto:
Susipažinti ir teikti siūlymus dėl numatomo parengto teisės akto projekto galima 10 d. d. nuo pranešimo paskelbimo datos. Pasiūlymai teikiami planavimo organizatoriui el. p. savivaldybe@vilnius.lt arba raštu Vilniaus miesto savivaldybės administracijai Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
Susipažinti galima Vilniaus miesto savivaldybės interneto tinklalapyje https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/teritoriju-planavimo-viesumas/ ;
Susisiekus Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir plėtros projektų skyrius: l .e. p. vedėjas B. Bučelis, el. p. benius.bucelis@vilnius.lt, vyr. specialistas K. Buivydas, el. paštas: karolis.buivydas@vilnius.lt, tel. 85 2112753.
Vilniaus miesto sav. administracijos Naujamiesčio seniūnijoje, Dariaus ir Girėno g. 11, tel. 85 2112936 Vilnius, el. p. naujininku.seniunija@vilnius.lt.

Pastaba: Dėl karantino sąlygų LR Vyriausybės nustatyta tvarka gali būti apribotas galimybės fiziškai (gyvai) susipažinti su teisės akto projektu, todėl prioritetas ir informacija teikiama nuotoliniu būdu ir sudaromos visos sąlygos informaciją gauti elektorinėmis ar komunikacinėmis ryšio priemonėmis.

Planuojama teritorija: Schema