Informacija apie parengtą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą ir pasiūlymų teikimą dėl įsakymo projekto „Dėl leidimo rengti apie 71,8 ha teritorijos tarp Galvės, Abiejų Tautų Respublikos plentų ir Simno gatvės detalųjį planą teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu“

Informuojame apie parengtą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą ir pasiūlymų teikimą dėl parengto įsakymo projekto ir planavimo tikslų

ĮSAKYMO PROJEKTAS

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 19 ir 32 punktais, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:
1. L e i d ž i u rengti apie 71,8 (septyniasdešimt vieno ir aštuonių dešimtųjų) ha teritorijos tarp Galvės, Abiejų Tautų Respublikos plentų ir Simno gatvės (pagal pridedamą schemą) detalųjį planą teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu.
2. N u s t a t a u, kad:
2.1. detaliojo plano rengimo tikslas ir uždaviniai – nustatyti galimus planuojamos teritorijos sklypų pertvarkymo principus, naudojimo būdus ir naudojimo reikalavimus, paversti miško žemę kitomis naudmenomis ir suplanuoti susisiekimo bei inžinerinę infrastruktūrą nustatant susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų naudojimo būdo teritoriją (-jas), nustatyti kitus galimus teritorijos naudojimo būdą (-us) ir naudojimo reglamentus nepažeidžiant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių;
2.2. už šio įsakymo viešinimą yra atsakingas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir plėtros projektų skyrius.
3. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA:

1. Planuojamos teritorijos adresas: teritorija tarp Galvės, Abiejų Tautų Respublikų plentų ir Simno gatvės, Panerių sen.
2. Planuojamos teritorijos plotas: apie 71,8 ha. Kvartalas apribotas Galvės plentu, Abiejų Tautų Respublikos plentu, Simno gatve ir numatomais užstatyti sklypais vakarinėje dalyje.
3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
4. Iniciatorius: juridinis asmuo.
5. Rengėjas: pasirenka iniciatorius.
6. Planavimo pagrindas: iniciatoriaus prašymas.
7. Planavimo uždaviniai: nustatyti galimus planuojamos teritorijos sklypų pertvarkymo principus, naudojimo būdus ir naudojimo reikalavimus, paversti miško žemę kitomis naudmenomis ir suplanuoti susisiekimo bei inžinerinę infrastruktūrą nustatant susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų naudojimo būdo teritoriją (-jas), nustatyti kitus galimus teritorijos naudojimo būdą (-us) ir naudojimo reglamentus nepažeidžiant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių;
8. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius ir kompozicinius ryšius su gretimybėmis.
9. Papildomi reglamentai: susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų poreikis ir išdėstymas, servitutų poreikis.
10. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.
11. SPAV reikalingumas: pagal institucijų planavimo sąlygas arba teisės aktų nustatyta tvarka.
12. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nenumatoma.
13. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
14. Koncepcijos rengimas: nerengiama.
15. Sprendinių profesinis vertinimas: nereikalingas.
16. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbti priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą, atlikti privalomas viešinimo procedūras.
17. Planavimo terminai: 3 metai nuo sąlygų išdavimo datos.
18. Derinimo procedūra: atliekami sistemoje TPDRIS.
19. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500-M1:1000 duomenis. Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje.

PAPILDOMA INFORMACIJA IR PASIŪLYMŲ TEIKIMAS:
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, faks. (8 5) 211 2222, el. p. savivaldybe@vilnius.lt , www.vilnius.lt;
Dėl pasiūlymų teikimo dėl parengto teisės akto (įsakymo) projekto ir planavimo tikslų teikimo:
Susipažinti ir teikti siūlymus dėl numatomo parengto teisės akto projekto galima 10 d. d. nuo pranešimo paskelbimo datos. Pasiūlymai teikiami planavimo organizatoriui el. p. savivaldybe@vilnius.lt arba raštu Vilniaus miesto savivaldybės administracijai Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
Susipažinti galima Vilniaus miesto savivaldybės interneto tinklalapyje https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/teritoriju-planavimo-viesumas/ ;
Kontaktinis asmuo: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Teritorijų planavimo ir plėtros projektų skyriaus vedėjas B. Bučelis, tel. 85 2112526 el. p. benius.bucelis@vilnius.lt, vyr. specialistas K. Buivydas, el. paštas: karolis.buivydas@vilnius.lt, tel. 85 2112753.
Vilniaus miesto sav. administracijos Panerių seniūnijoje, Žalioji a. 3, Vilnius, ar jos svetainėje, el. p. paneriu.seniunija@vilnius.lt, tel. (8 5) 211 2949.
Sudarytos visos sąlygos informaciją teikti nuotoliniu būdu, elektorinėmis ar komunikacinėmis ryšio priemonėmis.

Planuojama teritorija: Schema