Informacija apie parengtą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą ir pasiūlymų teikimą dėl parengto įsakymo projekto „Dėl leidimo inicijuoti teritorijos tarp Kalvarijų, Upės, Geležinio Vilko, Lvovo ir Krokuvos gatvių detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype Giedraičių g. 2 (kadastro Nr. 0101/0032:980) ir gretimoje teritorijoje inicijavimo sutarties pagrindu“

Informuojame apie parengtą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą ir pasiūlymų teikimą dėl parengto įsakymo projekto ir planavimo tikslų

„Dėl leidimo inicijuoti teritorijos tarp Kalvarijų, Upės, Geležinio Vilko, Lvovo ir Krokuvos gatvių detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype Giedraičių g. 2 (kadastro Nr. 0101/0032:980) ir gretimoje teritorijoje inicijavimo sutarties pagrindu“

ĮSAKYMO PROJEKTAS

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:
1. L e i d ž i u planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu inicijuoti Vilniaus miesto tarybos 1999 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. 335 „Dėl teritorijos tarp Kalvarijų, Upės, Geležinio Vilko, Lvovo ir Krokuvos gatvių detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro
Nr. T00054653) sprendinių koregavimą sklype Giedraičių g. 2 (kadastro Nr. 0101/0032:980) ir gretimoje teritorijoje: prijungti prie suplanuoto sklypo Nr. 12/1 įsiterpusį valstybinės žemės plotą ir padalinant suformuoti valstybinės žemės sklypą savivaldybės funkcijoms įgyvendinti (pridedamoje schemoje pažymėta Nr. 1); numatomam suformuoti savivaldybės funkcijoms įgyvendinti valstybinės žemės sklypui (pridedamoje schemoje pažymėta Nr. 1) nustatyti bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijų naudojimo būdą; prijungti įsiterpusį valstybinės žemės plotą (pridedamoje schemoje pažymėtas Nr. 2) prie esamo sklypo Giedraičių g. 2 , unik. Nr. 4400-1462-8625 (pridedamoje schemoje pažymėtas Nr. 5); nustatyti gatvių raudonąsias linijas; suformuoti du atskirus sklypus, patenkančius į suformuotą gatvių raudonųjų linijų zoną (pridedamoje schemoje pažymėta Nr. 3 ir Nr. 4); numatomiems suformuoti sklypams (pridedamoje schemoje pažymėta Nr. 3 ir Nr. 4) nustatyti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų naudojimo būdą; nustatyti servitutus bei teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (schema pridedama).
2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui koreguoti (pridedama).

PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA DETALIOJO PLANAVIMO DOKUMENTUI RENGTI

1. Tikslus planavimo dokumento pavadinimas: teritorijos tarp Kalvarijų, Upės, Geležinio Vilko, Lvovo ir Krokuvos gatvių detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Giedraičių g. 2 (kadastro Nr. 0101/0032:980) ir gretimoje teritorijoje.
2. Planuojamos teritorijos (sklypų) plotas ir adresas: visa planuojama teritorija 0,53 ha; sklypo Giedraičių g. 2 plotas 0,1077 ha.
3. Nagrinėjama teritorija: apie 0,19 ha teritorija prie Giedraičių g. ir Krokuvos g. (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).
4. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, tel. 8 5 2112616, faks. 8 5 2112222, LT-09601, Vilnius.
5. Rengėjas: pasirenka planavimo iniciatorius.
6. Planavimo pagrindas: iniciatoriaus prašymas.
7. Planavimo tikslai ir uždaviniai: planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu inicijuoti Vilniaus miesto tarybos 1999 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. 335 „Dėl teritorijos tarp Kalvarijų, Upės, Geležinio Vilko, Lvovo ir Krokuvos gatvių detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00054653) sprendinių koregavimą sklype Giedraičių g. 2 (kadastro Nr. 0101/0032:980) ir gretimoje teritorijoje: prijungti prie suplanuoto sklypo Nr. 12/1 įsiterpusį valstybinės žemės plotą ir padalinant suformuoti valstybinės žemės sklypą savivaldybės funkcijoms įgyvendinti (pridedamoje schemoje pažymėta Nr. 1); numatomam suformuoti savivaldybės funkcijoms įgyvendinti valstybinės žemės sklypui (pridedamoje schemoje pažymėta Nr. 1) nustatyti bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijų naudojimo būdą; prijungti įsiterpusį valstybinės žemės plotą (pridedamoje schemoje pažymėtas Nr. 2) prie esamo sklypo Giedraičių g. 2 , unik. Nr. 4400-1462-8625 (pridedamoje schemoje pažymėtas Nr. 5); nustatyti gatvių raudonąsias linijas; suformuoti du atskirus sklypus, patenkančius į suformuotą gatvių raudonųjų linijų zoną (pridedamoje schemoje pažymėta Nr. 3 ir Nr. 4); numatomiems suformuoti sklypams (pridedamoje schemoje pažymėta Nr. 3 ir Nr. 4) nustatyti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų naudojimo būdą; nustatyti servitutus bei teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (schema pridedama).
8. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.
9. Papildomi reglamentai: nenustatomi.
10. Tyrimai ir galimybių studijos: neatliekamos.
11. SPAV reikalingumas: nustatomas atlikus SPAV atranką arba pagal institucijų sąlygas.
12. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.
13. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
14. Detaliojo plano koncepcijos rengimas: nerengiama.
15. Sprendinių nepriklausomas ekspertinis vertinimas: nereikalingas.
16. Viešumo užtikrinimas: detaliojo plano koregavimo viešumo procedūros atliekamos teisės aktuose nustatyta tvarka. Jas užtikrina planavimo organizatorius ir iniciatorius.
17. Planavimo terminai: nurodomi teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartyje.
18. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).
19. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 – M1:1000 duomenis. Patvirtintą dokumentą užregistruoti www.tpdr.lt.

Papildoma informacija ir pasiūlymų teikimas:

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, faks. (8 5) 211 2222, el. p. [email protected] , www.vilnius.lt;
Dėl pasiūlymų teikimo dėl parengto teisės akto (įsakymo) projekto ir planavimo tikslų teikimo:
Susipažinti ir teikti siūlymus dėl numatomo parengto teisės akto projekto galima 10 d. d. nuo pranešimo paskelbimo datos. Pasiūlymai teikiami planavimo organizatoriui el. p. [email protected] arba raštu Vilniaus miesto  savivaldybės administracijai Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
Susipažinti galima Vilniaus miesto savivaldybės interneto tinklalapyje https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/teritoriju-planavimo-viesumas/ ;
Kontaktinis asmuo: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Teritorijų planavimo ir plėtros projektų skyriaus vedėjas B. Bučelis, tel. 852112526 el. p. [email protected],

Vilniaus miesto sav. administracijos Šnipiškių seniūnija. Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius · [email protected]. Telefonas +370 5 211 2209. Mobilus telefonas +370 5 211 2812

Sudarytos visos sąlygos informaciją teikti nuotoliniu būdu ir elektorinėmis ar komunikacinėmis ryšio priemonėmis.

Planuojama teritorija: 10084