Informacija apie parengtą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą ir pasiūlymų teikimą dėl parengto įsakymo projekto „Dėl leidimo rengti apie 1,7 ha teritorijos tarp Kriaučiūnų, Pamedės ir Rantavos gatvių detalųjį planą teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu“

Informuojame apie parengtą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą ir pasiūlymų teikimą dėl parengto įsakymo projekto ir planavimo tikslų

„Dėl leidimo rengti apie 1,7 ha teritorijos tarp Kriaučiūnų, Pamedės ir Rantavos gatvių detalųjį planą teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu“

 ĮSAKYMO PROJEKTAS

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu bei įgyvendindama Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano tekstinio reglamento Nr. 8 reikalavimą:

 1. L e i d ž i u rengti apie 1,7 (vieno ir septynių dešimtųjų) ha teritorijos, kurioje yra žemės sklypai (kadastro Nr. 0101/0167:2586, Nr. 0101/0167:1497, Nr. 0101/0167:1507,
  Nr. 0101/0167:1524, Nr. 0101/0167:1574, Nr. 0101/0167:1597, Nr. 0101/0167:1706,
  Nr. 0101/0167:2426, Nr. 0101/0167:2601, Nr. 0101/0167:2615, Nr. 0101/0167:2630,
  Nr. 0101/0167:2643, Nr. 0101/0167:2657, Nr. 0101/0167:3624, Nr. 0101/0167:3623,
  Nr. 0101/0167:4064) ties Kriaučiūnų, Pamedės ir Rantavos gatvėmis, detalųjį planą teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu.
 2. N u s t a t a u, kad planavimo tikslai ir uždaviniai yra: suplanuoti inžinerinės infrastruktūros koridorių teritorijas (TK), teritorijas, patenkančias į gatvės raudonąsias linijas, atskirti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos (I2) naudojimo būdo sklypais, pakeisti žemės sklypų ribas ir plotą dalinant ar sujungiant, nustatyti galimus naudojimo būdus ir naudojimo reikalavimus nepažeidžiant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių mažo užstatymo intensyvumo ir inžinerinės infrastruktūros koridorių zonose. Papildomi planavimo tikslai ir uždaviniai numatyti detaliojo plano planavimo darbų programoje.
 3. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

 

Planavimo darbų programa:

 1. Planuojamos teritorijos adresas: žemės sklypai (kadastro Nr. 0101/0167:2586, Nr. 0101/0167:1497, Nr. 0101/0167:1507, Nr. 0101/0167:1524, Nr. 0101/0167:1574, Nr. 0101/0167:1597, Nr. 0101/0167:1706, Nr. 0101/0167:2426, Nr. 0101/0167:2601, Nr. 0101/0167:2615, Nr. 0101/0167:2630, Nr. 0101/0167:2643, Nr. 0101/0167:2657, Nr. 0101/0167:3624, Nr. 0101/0167:3623, Nr. 0101/0167:4064).
 2. Planuojamos teritorijos plotas: apie 1,7 ha. Kvartalas apribotas Kriaučiūnų, Pamedės, Rantavos gatvėmis bei urbanizuojama ir urbanizuota teritorija rytinėje dalyje.
 3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
 4. Iniciatorius: fizinis asmuo.
 5. Rengėjas: pasirenka iniciatorius.
 6. Planavimo pagrindas: iniciatoriaus prašymas.
 7. Planavimo uždaviniai: suplanuoti inžinerinės infrastruktūros koridorių teritorijas (TK), teritorijas, patenkančias į gatvės raudonąsias linijas, atskirti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos (I2) naudojimo būdo sklypais, pakeisti žemės sklypų ribas ir plotą dalinant ar sujungiant, nustatyti galimus naudojimo būdus ir naudojimo reikalavimus nepažeidžiant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių mažo užstatymo intensyvumo ir inžinerinės infrastruktūros koridorių zonose. Papildomi planavimo tikslai ir uždaviniai numatyti detaliojo plano planavimo darbų programoje. ties Kriaučiūnų, Pamedės ir Rantavos gatvėmis, Pilaitės sen.
 8. Papildomi planavimo uždaviniai: esant poreikiui nustatyti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo pricipus. Numatyti funkcinius ir kompozicinius ryšius su gretimybėmis, kompleksiškai spręsti ir sudaryti sąlygas darniai planuojamos teritorijos raidai, racionaliam planuojamos teritorijos panaudojimui. Sukurti patrauklią urbanistinę aplinką ir visavertes gyvenimo sąlygas planuojamoje teritorijoje.
 9. Papildomi reglamentai: susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų poreikis ir išdėstymas, servitutų poreikis.
 10. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.
 11. SPAV reikalingumas: pagal institucijų planavimo sąlygas arba teisės aktų nustatyta tvarka.
 12. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nenumatoma.
 13. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
 14. Koncepcijos rengimas: nerengiama.
 15. Sprendinių profesinis vertinimas: nereikalingas.
 16. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbti priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą, atlikti privalomas viešinimo procedūras.
 17. Planavimo terminai: iki 2025 m. birželio mėn.
 18. Derinimo procedūra: atliekami sistemoje TPDRIS.
 19. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500-M1:1000 duomenis. Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje.

 

Papildoma informacija ir pasiūlymų teikimas:

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, faks. (8 5) 211 2222, el. p. savivaldybe@vilnius.lt , www.vilnius.lt;

Dėl pasiūlymų teikimo dėl parengto teisės akto (įsakymo) projekto ir planavimo tikslų teikimo:

Susipažinti ir teikti siūlymus dėl numatomo parengto teisės akto projekto galima 10 d. d. nuo pranešimo paskelbimo datos. Pasiūlymai teikiami planavimo organizatoriui el. p. savivaldybe@vilnius.lt arba raštu Vilniaus miesto  savivaldybės administracijai Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

Susipažinti galima Vilniaus miesto savivaldybės interneto tinklalapyje https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/teritoriju-planavimo-viesumas/ ;

Kontaktinis asmuo: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Teritorijų planavimo ir plėtros projektų skyriaus vedėjas B. Bučelis, tel. 852112526 el. p. benius.bucelis@vilnius.lt, vyr. specialistas K. Buivydas, el. paštas: karolis.buivydas@vilnius.lt;

Vilniaus miesto sav. administracijos Pilaitės seniūnijoje, Vydūno g. 20, Vilnius, ar jos svetainėje, el. p. pilaites.seniunija@vilnius.lt, tel. 8 698 45386, tel: (8 5) 211 2965 / 2967.

Sudarytos visos sąlygos informaciją teikti nuotoliniu būdu ir elektorinėmis ar komunikacinėmis ryšio priemonėmis.

 

Planuojama teritorija: SCHEMA 10099