Informacija apie parengtą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą ir pasiūlymų teikimą dėl šio projekto „Dėl T-08 kvartalo Didžiuosiuose Gulbinuose detaliojo plano sklypų Nr. 3 ir Nr. 4 sprendinių koregavimo sklypuose ties Baltų prospektu inicijavimo pagrindu“

Informuojame apie parengtą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą ir pasiūlymų teikimą dėl parengto įsakymo projekto ir planavimo tikslų

ĮSAKYMO PROJEKTAS
DĖL T-08 KVARTALO DIDŽIUOSIUOSE GULBINUOSE DETALIOJO PLANO SKLYPŲ NR. 3 IR NR. 4 SPRENDINIŲ KOREGAVIMO SKLYPUOSE TIES BALTŲ PROSPEKTU INICIJAVIMO PAGRINDU

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo, 6 straipsnio 3 dalimi, 17 straipsnio 8 ir 9 dalimis, 28 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1.2, 318.1.3. papunkčiais ir 319 punktu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.7 papunkčiu:
1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. liepos 1 d. sprendimu Nr. 1-1106 ,,Dėl T-08 kvartalo Didžiuosiuose Gulbinuose detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto T08 kvartalo buvusiame Didžiųjų Gulbinų kaime detaliojo plano (registro Nr. T00060006) sklypų Nr. 3 ir Nr. 4 sprendinius žemės sklypuose (kadastro Nr. 0101/0101:1006, Nr. 0101/0101:2857) teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu.
2. N u s t a t a u, kad planavimo tikslai ir uždaviniai yra: pakeisti žemės sklypų ribas juos sujungiant ir (ar) atidalinant, nustatyti daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijų (G2) ir esant poreikiui susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų (I2) naudojimo būdus, suformuoti reikalingas atskirųjų želdynų ar kitas reikalingų naudojimo būdų teritorijas, koreguoti detaliuoju planu numatytą užstatymo tankį ir intensyvumą, tipą ir kitus pagrindinius naudojimo reglamentus, nustatyti kitus papildomus naudojimo reglamentus nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų ir Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių.
3. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA:

1. Planuojamos teritorijos adresas: sklypai (kadastro Nr. 0101/0101:1006, Nr. 0101/0101:2857) ties
Baltų pr., Vilnius.
2. Planuojamos teritorijos plotas: apie 1,82 ha.
3. Nagrinėjama teritorija: kvartalo teritorija apribota Pukuvero gatve, Baltų pr. atkarpomis ir Butauto
gatvės tęsiniu (laisva valstybine žemės atkarpa) vakarų pusėje.
4. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos
pr. 3, Vilnius.
5. Planavimo iniciatorius: UAB „Rimgauda“.
6. Planavimo pagrindas: iniciatoriaus prašymas.
7. Planavimo uždaviniai: pakeisti žemės sklypų ribas juos sujungiant ir (ar) atidalinant, nustatyti
daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijų (G2) ir esant poreikiui susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų (I2) naudojimo būdus, suformuoti reikalingas atskirųjų želdynų ar kitas reikalingų naudojimo būdų teritorijas, koreguoti detaliuoju planu numatytą užstatymo tankį ir intensyvumą, tipą ir kitus pagrindinius naudojimo reglamentus, nustatyti kitus papildomus naudojimo reglamentus nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų ir Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių.
8. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis
teritorijomis, suplanuoti reikalingas želdynų ir susisiekimo koridorių teritorijas.
9. Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, susisiekimo
komunikacijų išdėstymas, teritorijos viešųjų erdvių poreikis ir išdėstymas, poilsio aikštelių išdėstymas, automobilių stovėjimo vietų išdėstymas ar būdas.
10. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.
11. SPAV reikalingumas: pagal institucijų sąlygas ar teisės aktų nustatyta tvarka.
12. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.
13. Detaliojo planavimo koregavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
14. Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: nereikalingas.
15. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbia priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.
16. Planavimo terminai: iki 2025 m. liepos mėn.
17. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų
rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).
18. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500-M1:1000 duomenis (detaliojo plano rengėjas gali papildomai naudoti ir kitus mastelius). Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje

PAPILDOMA INFORMACIJA IR PASIŪLYMŲ TEIKIMAS:
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, faks. (8 5) 211 2222, el. p. savivaldybe@vilnius.lt , www.vilnius.lt;
Dėl pasiūlymų teikimo dėl parengto teisės akto (įsakymo) projekto ir planavimo tikslų teikimo:
Susipažinti ir teikti siūlymus dėl numatomo parengto teisės akto projekto galima 10 d. d. nuo pranešimo paskelbimo datos. Pasiūlymai teikiami planavimo organizatoriui el. p. savivaldybe@vilnius.lt arba raštu Vilniaus miesto savivaldybės administracijai Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
Susipažinti galima Vilniaus miesto savivaldybės interneto tinklalapyje https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/teritoriju-planavimo-viesumas/ ;
Kontaktinis asmuo: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Teritorijų planavimo ir plėtros projektų skyriaus vedėjas B. Bučelis, tel. 85 2112526 el. p. benius.bucelis@vilnius.lt, vyr. specialistas K. Buivydas, el. paštas: karolis.buivydas@vilnius.lt, tel. 85 2112753.
Vilniaus miesto sav. administracijos Verkių seniūnijoje Kalvarijų g. 156 Vilnius, ar jos svetainėje/paskyroje, kontaktinis el. p. verkiu.seniunija@vilnius.lt ,tel. (8 5) 211 2911.

Sudaromos visos sąlygos informaciją suteikti nuotoliniu būdu, el. svetainėse, elektorinėmis ar komunikacinėmis ryšio priemonėmis.

 

Teritorijos schema: Schema