Informacija apie planavimo organizatoriaus sprendimą neatlikti detaliojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV)

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected] , www.vilnius.lt.

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas – 13,7 ha teritorijos (kadastro Nr. 0101/0018:24) tarp Kalvarijų ir Kareivių gatvių detaliojo plano sprendinių koregavimo sklypuose Kalvarijų g. 137 (kadastro Nr. 0101/0018:2) ir Kareivių g. 2D (kadastro Nr. 0101/0018:76) inicijavimo sutarties pagrindu

Planavimo tikslas – koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 13 d. sprendimu Nr. 1-1343 „Dėl 13,7 ha teritorijos (kadastro Nr. 0101/0018:24) tarp Kalvarijų ir Kareivių gatvių detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00059175) sprendinius sklypuose Kalvarijų g. 137 (kadastro Nr. 0101/0018:2) ir Kareivių g. 2D (kadastro Nr. 0101/0018:76) inicijavimo sutarties pagrindu: nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties abiem sklypams nustatyti prioritetinį komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdą ir kitą galimą daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos žemės naudojimo būdą, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus pagal prioritetinį žemės naudojimo būdą ir kitą galimą žemės naudojimo būdą vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00086338).

Sprendimas dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo – Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo 8.1, 9 ir 15 punktų nuostatomis, detaliojo plano organizatorius 2023 m. rugpjūčio 28 d. raštu Nr. A51-137049/23(3.3.16.1E-AD24) nustatė, kad detaliojo plano sprendinių koregavimo strateginis pasekmių aplinkai vertinimas nebus atliekamas.

Nuoroda: Elektroninio+dokumento+nuorašas_