Informacija apie pradedamą rengti žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektą Daugėliškio g. 28, Vilniaus mieste

Vilniaus miesto savivaldybės administracija informuoja, kad Vilniaus mieste pradedamas rengti žemės paėmimo visuomenės poreikiams (Kernavės gatvės rekonstrukcijai atlikti) projektas (toliau – projektas).

Projekto organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės taryba, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius.

Projekto rengėjas – Savivaldybės įmonė Vilniaus planas, Konstitucijos pr. 3,  LT-09601, Vilnius.

Projekto rengimo pagrindas – Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2018-06-13 Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1P-277-(1.17 E.) „Dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams (žemės sklypo Daugėliškio g. 28 (kadastro Nr. 0101/0032:211) dalies) procedūros pradžios“.

Projekto teritorija –1458 m2  žemės sklypas Daugėliškio g. 28 (kad. Nr. 0101/0032:211), pagal projekto teritorijos ribų planą, patvirtintą Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2018 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. 1P-277-(1.17 E.).

Projekto rengimo tikslai ir uždaviniai – Pertvarkyti žemės sklypą Daugėliškio g. 28 atidalijimo būdu, suformuojant apie 610 m2 ploto paimamą visuomenės poreikiams sklypą ir apie 848 m2 ploto visuomenės reikmėms nereikalingą sklypą.

Projekto rūšis – žemės valdos projektas (žemėtvarkos planavimo dokumentas).

Projektas rengiamas ir visi kiti su projekto rengimu ir įgyvendinimu susiję veiksmai atliekami automatizuotai per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (toliau – ŽPDRIS) adresu www.zpdris.lt. Paslaugos Nr. ZPVP-36107.

Pasiūlymai dėl rengiamo projekto gali būti teikiami projekto organizatoriui ir rengėjui visą projekto rengimo ir viešo susipažinimo su jo sprendiniais laikotarpį.

Informacija apie parengtą projektą, susipažinimo su projekto sprendiniais tvarką, vietą ir laiką bus skelbiama ŽPDRIS, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos ir Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėse.