Informacija apie Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą dėl leidimo koreguoti teritorijos prie Tyzenhauzų ir Jotvingių g. sankirtos detaliojo plano sprendinius sklype Butrimonių g. 33 ir pasiūlymų teikimą

Informuojame apie rengiamą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą dėl leidimo koreguoti teritorijos prie Tyzenhauzų ir Jotvingių g. sankirtos detaliojo plano sprendinius sklype Butrimonių g. 33 teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu ir pasiūlymų teikimą.

Įsakymo projektas:

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI TERITORIJOS PRIE TYZENHAUZŲ IR JOTVINGIŲ GATVIŲ SANKIRTOS DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPE BUTRIMONIŲ G. 33 TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO PAGRINDU

2023 m.

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1 ir 318.4.5.2 papunkčiais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

1. L e i d ž i u koreguoti teritorijos prie Tyzenhauzų ir Jotvingių gatvių sankirtos detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 5 d. sprendimu Nr. 1-1709 „Dėl teritorijos prie Tyzenhauzų ir Jotvingių gatvių sankirtos detaliojo plano tvirtinimo“, kuris buvo pakoreguotas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2020 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. A30-3125/20 „Dėl teritorijos prie Tyzenhauzų ir Jotvingių gatvių sankirtos detaliojo plano koregavimo sprendinių koregavimo sklype Butrimonių g. 33 tvirtinimo“, sprendinius sklype Butrimonių g. 33 (kadastro Nr. 0101/0071:523).

2. N u s t a t a u šiuos planavimo tikslus ir uždavinius – nekeičiant žemės sklypo paskirties ir naudojimo būdo (G1) nustatyti papildomą vienbutį ir dvibutį (vd) užstatymo tipą, patikslinti kitus naudojimo reikalavimus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

3. T v i r t i n u detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programą (pridedama).

 

Planavimo darbų programa

1. Planuojamos teritorijos adresas: Butrimonių g. 33 (kad. Nr. 0101/0071:523), Naujininkų
seniūnija, Vilnius.
2. Planuojamos teritorijos plotas: 0,0803 ha. Nagrinėjama teritorija apie 1,02 ha apribota
Daugų, Butrimonių ir Jotvingių gatvėmis, pravažiavimo keliu ir esamu užstatymu vakarinėje
dalyje.
3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius,
Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
4. Planavimo iniciatorius: juridinis asmuo.
5. Planavimo pagrindas: iniciatoriaus prašymas.
6. Detalioj plano rengėjas: pasirenka planavimo iniciatorius.
7. Planavimo uždaviniai: nekeičiant žemės sklypo paskirties ir naudojimo būdo (G1) nustatyti
papildomą vienbutį ir dvibutį (vd) užstatymo tipą, patikslinti kitus naudojimo reikalavimus
vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.
8. Papildomi planavimo uždaviniai: suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą.
9. Papildomi reglamentai: susisiekimo komunikacijų išdėstymas ir servitutų poreikis.
10. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.
11. SPAV reikalingumas: nerengiama.
12. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.
13. Detaliojo planavimo koregavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai
(apjungiama).
14. Koncepcijos rengimas: nerengiama.
15. Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: nereikalingas.
16. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbiama apie priimtą
sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programa.
Atliekami kiti privalomi viešinimo veiksmai. Procedūriniai dokumentai teikiami sistemoje
TPDRIS.
17. Planavimo terminai: iki 2026 m. kovo mėn.
18. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo
proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).
19. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti
rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500-M1:1000 duomenis
(detaliojo plano rengėjas gali papildomai naudoti ir kitus mastelius). Patvirtintą dokumentą
užregistruoti www.tpdr.lt.

Schema: 10878_n

 

PAPILDOMA INFORMACIJA IR PASIŪLYMŲ TEIKIMAS:

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, faks. (8 5) 211 2222, el. p. savivaldybe@vilnius.lt , www.vilnius.lt;

Dėl pasiūlymų teikimo dėl parengto teisės akto (įsakymo) projekto: Susipažinti ir teikti siūlymus dėl parengto teisės akto projekto galima 10 d. d. nuo pranešimo paskelbimo datos. Pasiūlymai teikiami planavimo organizatoriui el. p. savivaldybe@vilnius.lt arba raštu Vilniaus miesto savivaldybės administracijai Konstitucijos pr. 3, Vilnius. Susipažinti galima Vilniaus miesto savivaldybės interneto tinklalapyje https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/teritoriju-planavimo-viesumas/ ; Kontaktinis asmuo: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Teritorijų planavimo ir plėtros projektų skyriaus vedėjas B. Bučelis, tel. 852112526 el. p. benius.bucelis@vilnius.lt, vyr. specialistas K. Buivydas, el. paštas: karolis.buivydas@vilnius.lt; Taip pat Vilniaus miesto sav. administracijos Naujininkų seniūnijoje (ar jos svetainėje, facebook paskyroje) el. p. naujininku.seniunija@vilnius.lt, tel. tel. 85 211 2939. Sudarytos visos sąlygos informaciją teikti nuotoliniu būdu ir elektorinėmis ar komunikacinėmis ryšio priemonėmis ir tam teikiamas prioritetas.