Informacija, apie Žemės sklypų (kadastro Nr. 0101/0167:21 ir Nr. 0101/0167:377) apie 2,25 ha teritorijoje ties Mozūriškių ir Sidaronių gatvių sankirta detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu (TPD Nr. K-VT-13-22-506)

 

Atlikti pakeitimai viešinami visuomenei, vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalimi.

Atsižvelgus į teritorijų planavimo dokumentą derinančios institucijos pastabas, gautas elektroniniu paštu, pakeisti detaliojo plano sprendiniai.

Gautos Teritorijų planavimo komisijos nario pastabos:

1.Panaikinti žvaigždutę prie želdynų procento. Paaiškinimai, dėl dydžio tik pastabose ar aiškinamajame rašte, bet ne prie reglamentų.

2.Panaikinti skaičiavimus, dėl kvartalo procentinių dalių ir kvadratinių metrų.

3.Papildyti architekturiniais-urbanistiniais reikalavimais prie papildomų reglamentų:

a.pastatai statomi pagal gatvės ar viešos erdvės erdvę formuojančias užstatymo linijas.

b.pastatais, želdiniais ir mažosios architektūros elementais atskiriamos viešos erdvės nuo privačių kiemo erdvių.

4.Miesto gatvės sklypas turi būti numatytas perduoti miestui.

5.Neplanuoti įvažiavimo iš Sidaronių g., visus įvažiavimus į sklypus numatyti iš Mozūriškių g.

Į visas pastabas atsižvelgta:

1.Pagrindinio brėžinio Teritorijos naudojimo reglamentų aprašomosios lentelės skiltyje „priklausomųjų želdynų ir želdinių teritorijų dalys, %“ panaikinta žvaigždutė, o paaiškinimas perkeltas į 15 pastabą.

2.Pagrindiniame brėžinyje po Teritorijos naudojimo reglamentų aprašomąja lentele, panaikinti skaičiavimai, dėl kvartalo procentinių dalių ir kvadratinių metrų.

3.Papildyta Pagrindinio brėžinio Teritorijos naudojimo reglamentų aprašomosios lentelės skiltis „kiti reglamentai“, numatant architekturinius-urbanistinius reikalavimus: a. pastatai statomi pagal gatvės ar viešos erdvės erdvę formuojančias užstatymo linijas; b. pastatais, želdiniais ir mažosios architektūros elementais atskiriamos viešos erdvės nuo privačių kiemo erdvių.

4.Informacija apie gatvės sklypą Nr. 3 pateikta 13 pastaboje.

5.Pagrindiniame brėžinyje panaikintas įvažiavimas iš Sidaronių gatvės.

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Žemės sklypų (kadastro Nr. 0101/0167:21 ir Nr. 0101/0167:377) apie 2,25 ha teritorijoje ties Mozūriškių ir Sidaronių gatvių sankirta detalusis planas inicijavimo sutarties pagrindu (TPD Nr. K-VT-13-22-506)

Planuojamos teritorijos aprašymas: Žemės sklypai, kadastro Nr. 0101/0167:21 ir Nr. 0101/0167:377.

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022 m. gegužės 2 d. įsakymas Nr. A30-1790/22.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, www.vilnius.lt, tel. (8 5)  211 2000.

Plano rengėjas: UAB „Projektavimas“, Linkmenų g. 5, Vilnius, tel. +370 676 37738, el. p. tadas@uabprojektavimas.lt.

Planavimo tikslai: koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 30-2510 „Dėl teritorijos tarp G. Žemkalnio ir K. Jakubėno gatvių detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00076497) Naujosios Vilnios seniūnijoje sprendinius sklype A. Voldemaro g. 14 (kadastro Nr. 0101/0049:814) inicijavimo sutarties pagrindu: padalinti sklypą (kadastro Nr. 0101/0049:814) į du sklypus, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės bendruoju planu.

Susipažinimo su pakeistu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: Susipažinti su pakeistais detaliojo plano koregavimo sprendiniais galima nuo 2023 m.  sausio 11 d. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-22-506) ir nuo 2023-01-18 Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje, skiltyje Savivaldybė>Miesto plėtra>Teritorijų planavimo viešumas: https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/teritoriju-planavimo-viesumas/ ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) (skiltyje: Rengiami TP dokumentai – Nuo 2014-01-01 iki 2015-10-05 pradėti rengti ar parengti TP dokumentai ir nuo 2021-07-01 rengiamų TPD bei sprendimų, kuriais keičiama/nustatoma paskirtis ir (ar) naudojimo būdas, viešinimas – Savivaldybės/Vietovės lygmens TPD – Vilniaus m. – Informacinių pranešimų, apie galimybes susipažinti su TPD sprendiniais, pakeistais pagal visuomenės pasiūlymus/derinančių institucijų pastabas, pagal Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalį, viešinimas).

Nuoroda:

Aiškinamasis+raštas

Pagrindinis+brėžinys