Informacija dėl parengto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą „Dėl leidimo koreguoti teritorijos prie T. Narbuto gatvės tęsinio detaliojo plano sprendinius sklype (kadastro Nr. 0101/0031:71) teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu“

Informuojame apie parengtą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą ir pasiūlymų teikimą dėl parengto įsakymo projekto Dėl leidimo koreguoti teritorijos prie T. Narbuto gatvės tęsinio detaliojo plano sprendinius sklype (kadastro Nr. 0101/0031:71) teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu“ ir planavimo tikslų

 

ĮSAKYMO PROJEKTAS

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 17 straipsnio 8 ir 9 dalimis, 28 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m.
sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1.2, 318.1.3 papunkčiais ir 319 punktu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

L e i d ž i u koreguoti teritorijos prie T. Narbuto gatvės tęsinio detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto tarybos 1999 m. gruodžio 15 d. sprendimu Nr. 480 „Dėl teritorijos prie T. Narbuto gatvės tęsinio detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinius sklype (kadastro
Nr. 0101/0031:71) teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu.

N u s t a t a u šiuos planavimo tikslus ir uždavinius: nekeičiant žemės sklypo ribų ir paskirties pakeisti detaliuoju planu suplanuotą naudojimo būdą iš komercinio (K) į visuomeninės paskirties teritorijų naudojimo būdą (V), patikslinti statybos zoną ir ribas, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų ir Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendinių.

T v i r t i n u planavimo darbų programą (pridedama).

 

Planavimo darbų programa:

Planuojamos teritorijos adresas: kadastro Nr. 0101/0030:71) prie T. Narbuto g.

Planuojamos teritorijos plotas: 0,4160 ha.

Nagrinėjama teritorija: kvartalo teritorija apribota detaliuoju planu suplanuota bendro naudojimo teritorija vakarinėje dalyje, Juozo Rutkausko g. ir Pilaitės pr.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

Planavimo iniciatorius: juridinis asmuo.

Planavimo pagrindas: iniciatoriaus 2022-03-01 prašymas.

Planavimo uždaviniai: nekeičiant žemės sklypo ribų ir paskirties pakeisti detaliuoju planu suplanuotą naudojimo būdą iš komercinio (K) į visuomeninės paskirties teritorijų naudojimo būdą (V), patikslinti statybos zoną ir ribas, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų ir Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendinių.

Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą.

Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, automobilių stovėjimo būdas, susisiekimo komunikacijų išdėstymas ir servitutų poreikis.

Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.

SPAV reikalingumas: pagal gautas sąlygas ar teisės aktų nustatyta tvarka.

Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

Detaliojo planavimo koregavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: nereikalingas.

Viešumo užtikrinimas: Teisės aktų nustatyta tvarka. Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbti priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą, atlikti privalomas viešinimo procedūras.

Planavimo terminai: iki 2025 m. birželio mėn.

Derinimo procedūra: atliekama TPDRIS.

Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500-M1:1000 duomenis (detaliojo plano rengėjas gali papildomai naudoti ir kitus mastelius). Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje.

 

Papildoma informacija ir pasiūlymų teikimas:

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, faks. (8 5) 211 2222, el. p. savivaldybe@vilnius.lt , www.vilnius.lt;

Dėl pasiūlymų teikimo dėl parengto teisės akto (įsakymo) projekto:

Susipažinti ir teikti siūlymus dėl numatomo parengto teisės akto projekto galima 10 d. d. nuo pranešimo paskelbimo datos. Pasiūlymai teikiami planavimo organizatoriui el. p. savivaldybe@vilnius.lt arba raštu Vilniaus miesto  savivaldybės administracijai Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

Susipažinti galima Vilniaus miesto savivaldybės interneto tinklalapyje https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/teritoriju-planavimo-viesumas/ ;

Kontaktinis asmuo: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir plėtros projektų skyriaus: vedėjas B. Bučelis, tel. 852112526 el. p. benius.bucelis@vilnius.lt, vyr. specialistas K. Buivydas, el. paštas: karolis.buivydas@vilnius.lt; Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.

Taip pat Vilniaus miesto sav. administracijos Viršuliškių seniūnijoje, Viršuliškių g. 63, Vilnius;

tel. 85 2053607; e. p. virsuliskiu.seniunija@vilnius.lt ar jos svetainėje (paskyroje).

Pastaba: Dėl karantino sąlygų LR Vyriausybės nustatyta tvarka gali būti apribotas galimybės fiziškai (gyvai) susipažinti su teisės akto projektu, todėl informacija teikiama nuotoliniu būdu ir elektorinėmis ar komunikacinėmis ryšio priemonėmis.

 

Planuojama teritorija: Schema