Informacija dėl parengto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą ir pasiūlymų teikimo dėl parengto įsakymo projekto „Dėl leidimo koreguoti Pilaitės teritorijos Šiaurinės dalies detaliojo plano ir sklypų (kadastro Nr. 0101/0167:1246 ir Nr. 0101/0167:1248) Smalinės kaime detaliojo plano sprendinius teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu“

Informuojame apie parengtą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą ir pasiūlymų teikimą dėl parengto įsakymo projekto „Dėl leidimo koreguoti Pilaitės teritorijos Šiaurinės dalies detaliojo plano ir sklypų (kadastro Nr. 0101/0167:1246 ir Nr. 0101/0167:1248) Smalinės kaime detaliojo plano sprendinius teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu“

Įsakymo projektas

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 17 straipsnio 8 ir 9 dalimis, 28 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1.2, 318.1.3 papunkčiais ir 319 punktu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.7 papunkčiu:
1. L e i d ž i u koreguoti Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto tarybos 2000 m. kovo 1 d. sprendimu Nr. 528 „Dėl Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano tvirtinimo“ (registro Nr. T00055197), sprendinius sklype Juodkrantės g. 2 (kadastro Nr. 0101/0167:4495), kartu koreguojant ir sklypų (kadastro Nr. 0101/0167:1246 ir
Nr. 0101/0167:1248) Smalinės kaime detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-08-24 įsakymu Nr. 30-1296 „Dėl sklypų (kadastro Nr. 0101/0167:1246 ir Nr. 0101/0167:1248) Smalinės kaime, Vilniuje, detaliojo plano tirtinimo“ (registro Nr. T00056995), pakeisto sklypų (kadastro Nr. 0101/0167:1246 ir Nr. 0101/0167:1248) Smalinės kaime, Vilniuje, detaliojo plano sklypo Nr. 6 (kadastro Nr. 0101/0167:1427) sprendinių keitimu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 30-2625 „Dėl sklypų (kadastro Nr. 0101/0167:1246 ir Nr. 0101/0167:1248) Smalinės kaime, Vilniuje, detaliojo plano sklypo Nr. 6 (kadastro Nr. 0101/0167:1427) sprendinių keitimo tvirtinimo“ (registro Nr. T00076708), sprendinius sklype M. Mažvydo g. 22 (kadastro Nr. 0101/0167:1427) teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu.
2. N u s t a t a u, kad planavimo tikslai ir uždaviniai yra nekeičiant žemės sklypų paskirties sujungti detaliai suplanuotus žemės sklypus ir nustatyti teritorijai suplanuotus esamus ir papildomus komercinės paskirties objektų teritorijų (K), daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijų (G2) naudojimo būdus ir, esant galimybėms ir poreikiams, papildomą rekreacinės paskirties objektų teritorijų (R) naudojimo būdą, patikslinti nustatytus ir nustatyti trūkstamus pagrindinius ir papildomus naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano (T00086338) sprendiniais.
3. T v i r t i n u planavimo darbų programą (pridedama).

PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA:
1. Planuojamos teritorijos adresas: Juodkrantės g. 2 (kadastro Nr. 0101/0167:4495),
M. Mažvydo g. 22 (kadastro Nr. 0101/0167:1427).
2. Planuojamos teritorijos plotas: 0,8344 ha.
3. Nagrinėjama teritorija: teritorija apribota Valtarkiemio, M. Mažvydo, Pilaitės pr. ir Tolminkiemio gatvėmis, plotas apie 2,3 ha.
4. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
5. Iniciatorius: juridinis asmuo.
6. Planavimo pagrindas: iniciatoriaus 2021-11-25 ir 2022-01-12 prašymai.
7. Planavimo uždaviniai: nekeičiant žemės sklypų paskirties sujungti detaliai suplanuotus žemės sklypus ir nustatyti teritorijai suplanuotus esamus ir papildomus komercinės paskirties objektų teritorijų (K), daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijų (G2) naudojimo būdus ir, esant galimybėms ir poreikiams, papildomą rekreacinės paskirties objektų teritorijų (R) naudojimo būdą, patikslinti nustatytus ir nustatyti trūkstamus pagrindinius ir papildomus naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano (T00086338) sprendiniais.
8. Papildomi planavimo uždaviniai: suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti susisiekimo ryšių sistemą – susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį.
9. Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, automobilių stovėjimo būdas.
10. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.
11. SPAV reikalingumas: pagal gautas sąlygas ar teisės aktų nustatyta tvarka.
12. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.
13. Detaliojo planavimo koregavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
14. Koncepcijos rengimas: nerengiama.
15. Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: nereikalingas.
16. Viešumo užtikrinimas: Teisės aktų nustatyta tvarka. Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbti priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą, atlikti privalomas viešinimo procedūras.
17. Planavimo terminai: iki 2027 m. sausio mėn.
18. Derinimo procedūra: atliekama TPDRIS.
19. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500-M1:1000 duomenis (detaliojo plano rengėjas gali papildomai naudoti ir kitus mastelius). Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje.

PAPILDOMA INFORMACIJA IR PASIŪLYMŲ TEIKIMAS:
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, faks. (8 5) 211 2222, el. p. savivaldybe@vilnius.lt , www.vilnius.lt;
Dėl pasiūlymų teikimo dėl parengto teisės akto (įsakymo) projekto:
Susipažinti ir teikti siūlymus dėl numatomo parengto teisės akto projekto galima 10 d. d. nuo pranešimo paskelbimo datos. Pasiūlymai teikiami planavimo organizatoriui el. p. savivaldybe@vilnius.lt arba raštu Vilniaus miesto savivaldybės administracijai Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
Susipažinti su parengtu projektu galima Vilniaus miesto savivaldybės interneto tinklalapyje https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/teritoriju-planavimo-viesumas/ ;
Kontaktinis asmuo: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir plėtros projektų skyrius: l. e. p. vedėjas B. Bučelis tel. 85 2197913 el. p. benius.bucelis@vilnius.lt, vyr. specialistas K. Buivydas, el. paštas: karolis.buivydas@vilnius.lt;
Vilniaus miesto sav. administracijos Pilaitės seniūnijoje, Vydūno g. 20, Vilnius, el. p. pilaites.seniunija@vilnius.lt, tel. 85 211 2964, tel. 85 211 2967.
Pastaba: Dėl pandemijos ar karantino sąlygų LR Vyriausybės nustatyta tvarka gali būti apribotas galimybės fiziškai (gyvai) susipažinti su teisės akto projektu, todėl informacija teikiama nuotoliniu būdu ir elektorinėmis ar komunikacinėmis ryšio priemonėmis.

Schema