Informacija dėl parengto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projekto „Dėl leidimo rengti žemės sklypų (kadastro Nr. 0101/0167:2628 ir Nr. 0101/0167:1091) apie 2,98 ha teritorijoje tarp Rantavos ir Cintų gatvių detalųjį planą“

Informuojame apie parengtą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą ir pasiūlymų teikimą dėl parengto įsakymo projekto „Dėl leidimo rengti žemės sklypų (kadastro Nr. 0101/0167:2628 ir Nr. 0101/0167:1091) apie 2,98 ha teritorijoje tarp Rantavos ir Cintų gatvių  detalųjį planą“ ir planavimo tikslų

 ĮSAKYMO PROJEKTAS

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu bei įgyvendindama Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano tekstinio reglamento Nr. 8 reikalavimą:

 1. L e i d ž i u rengti žemės sklypų (kadastro Nr. 0101/0167:2628 ir Nr. 0101/0167:1091) apie 2,98 (dviejų ir devyniasdešimt aštuonių šimtųjų) ha teritorijoje tarp Rantavos ir Cintų gatvių detalųjį planą teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu.
 2. N u s t a t a u, kad planavimo tikslai ir uždaviniai yra: pakeisti žemės sklypo (kadastro
  Nr. 0101/0167:2628) ribas ir plotą jį dalinant, pakeisti žemės sklypų paskirtį iš žemės ūkio į kitą, nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos ir bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijos naudojimo būdus, esant poreikiui nustatyti kitą(us) galimą(us) teritorijos naudojimo būdą(us), nustatyti naudojimo reikalavimus nepažeidžiant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių. Papildomi planavimo tikslai ir uždaviniai numatyti detaliojo plano planavimo darbų programoje.
 3. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

 

Planavimo darbų programa:

 1. Planuojamos teritorijos adresas: sklypai (kadastro Nr. 0101/0167:2628 ir Nr. 0101/0167:1091) tarp Rantavos ir Cintų gatvių, Pilaitės sen.
 2. Planuojamos teritorijos plotas: apie 2,98 ha. Kvartalas apribotas Rantavos ir Cintų gatvėmis, miškinga teritorija vakarinėje dalyje, urbanizuojama ir urbanizuota teritorija rytinėje dalyje.
 3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
 4. Iniciatorius: juridinis asmuo.
 5. Rengėjas: pasirenka iniciatorius.
 6. Planavimo pagrindas: iniciatoriaus prašymas.
 7. Planavimo uždaviniai: pakeisti žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0167:2628) ribas ir plotą jį dalinant, pakeisti žemės sklypų paskirtį iš žemės ūkio į kitą, nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos ir bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijos naudojimo būdus, esant poreikiui nustatyti kitą(us) galimą(us) teritorijos naudojimo būdą(us), nustatyti naudojimo reikalavimus nepažeidžiant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių. Papildomi planavimo tikslai ir uždaviniai numatyti detaliojo plano planavimo darbų programoje.
 8. Papildomi planavimo uždaviniai: esant poreikiui nustatyti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo pricipus. Numatyti funkcinius ir kompozicinius ryšius su gretimybėmis, numatyti reikalingas želdynų ir infrastruktūros teritorijas, kompleksiškai spręsti ir sudaryti sąlygas darniai planuojamos teritorijos raidai, racionaliam planuojamos teritorijos panaudojimui. Sukurti patrauklią urbanistinę aplinką ir visavertes gyvenimo sąlygas planuojamoje teritorijoje.

Užtikrinti, kad žemės sklypo (kad. Nr. 0101/0167:2628) dalyje, pagal BP patenkančioje į ekstensyviai naudojamų želdynų funkcinę zoną bei Griovių geomorfologinį draustinį atitiktų pagal BP leistinus naudojimo būdą (-us) ir veiklą (-as) saugomoje teritorijoje reglamentuojančių teisės aktų nuostatas.

 1. Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų poreikis ir išdėstymas, servitutų poreikis.
 2. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.
 3. SPAV reikalingumas: pagal institucijų planavimo sąlygas arba teisės aktų nustatyta tvarka.
 4. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nenumatoma.
 5. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
 6. Koncepcijos rengimas: nerengiama.
 7. Sprendinių profesinis vertinimas: nereikalingas.
 8. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbti priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą, atlikti privalomas viešinimo procedūras.
 9. Planavimo terminai: iki 2025 m. balandžio mėn.
 10. Derinimo procedūra: atliekami sistemoje TPDRIS.
 11. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500-M1:1000 duomenis. Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje.

 

Papildoma informacija ir pasiūlymų teikimas:

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, faks. (8 5) 211 2222, el. p. [email protected] , www.vilnius.lt;

Dėl pasiūlymų teikimo dėl parengto teisės akto (įsakymo) projekto:

Susipažinti ir teikti siūlymus dėl numatomo parengto teisės akto projekto galima 10 d. d. nuo pranešimo paskelbimo datos. Pasiūlymai teikiami planavimo organizatoriui el. p. [email protected] arba raštu Vilniaus miesto  savivaldybės administracijai Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

Susipažinti galima Vilniaus miesto savivaldybės interneto tinklalapyje https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/teritoriju-planavimo-viesumas/ ;

Kontaktinis asmuo: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir plėtros projektų skyriaus: vedėjas B. Bučelis, tel. 852112526 el. p. [email protected], vyr. specialistas K. Buivydas, el. paštas: kar[email protected]; Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.

Taip pat Vilniaus miesto sav. administracijos Pilaitės seniūnijoje, Vydūno g. 20, Vilnius;

tel. 85 2053607; e. p. [email protected] ar jos svetainėje (paskyroje).

Pastaba: Dėl karantino sąlygų LR Vyriausybės nustatyta tvarka gali būti apribotas galimybės fiziškai (gyvai) susipažinti su teisės akto projektu, todėl informacija teikiama nuotoliniu būdu ir elektorinėmis ar komunikacinėmis ryšio priemonėmis.

 

Planuojama teritorija: SCHEMA