Informacija dėl parengto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projekto ir pasiūlymų teikimą „Dėl leidimo koreguoti apie 19,5 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano sklypo Nr. 80 sprendinius teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu“

Informuojame apie parengtą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą ir pasiūlymų teikimą dėl parengto įsakymo projekto „Dėl leidimo koreguoti apie 19,5 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano sklypo Nr. 80 sprendinius teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu“

Įsakymo projektas

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 17 straipsnio 8 ir 9 dalimis, 28 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1.2, 318.1.3 papunkčiais ir 319 punktu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.7 papunkčiu:
1. L e i d ž i u koreguoti apie 19,5 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 11 d. sprendimu Nr. 1-1613 ,,Dėl apie 19,5 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano tvirtinimo“, sklypo Nr. 80 sprendinius sklypuose Sūduvos g. 23 (kadastro Nr. 0101/0101:251), Sūduvos g. 25 (kadastro
Nr. 0101/0101:336) ir sklypuose (kadastro Nr. 0101/0101:1133, Nr. 0101/0101:1346) teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu: pakeisti detaliuoju planu nustatytą naudojimo tipą, paskirtį ir nustatyti pagrindinius ir papildomus naudojimo reglamentus vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų statybai (sklypuose Sūduvos g. 23 ir Sūduvos g. 25) bei kitus naudojimo būdus pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius formuojant želdynų ir susisiekimo komunikacijų teritorijas.
2. T v i r t i n u planavimo darbų programą (pridedama).

PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA:
1. Planuojamos teritorijos adresas: Sūduvos g. 23 (kadastro Nr. 0101/0101:251), Sūduvos g. 25 (kadastro Nr. 0101/0101:336), (kadastro Nr. 0101/0101:1133) ir (kadastro Nr. 0101/0101:1346).
2. Planuojamos teritorijos plotas: apie 0,2835 ha.
3. Nagrinėjama teritorija: teritorija apribota Sūduvos, Gaižuvos ir Karšuvos gatvėmis, suplanuota želdynų teritorija rytinėje planuojamos teritorijos dalyje.
4. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
5. Iniciatorius: fiziniai asmenys.
6. Planavimo pagrindas: iniciatoriaus 2021-10-07 ir 2021-12-22 prašymai.
7. Planavimo uždaviniai: pakeisti detaliuoju planu nustatytą naudojimo tipą, paskirtį ir nustatyti pagrindinius ir papildomus naudojimo reglamentus vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų statybai (sklypuose Sūduvos g. 23 ir Sūduvos g. 25) bei kitus naudojimo būdus pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius formuojant želdynų ir susisiekimo komunikacijų teritorijas.
8. Papildomi planavimo uždaviniai: suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti susisiekimo ryšių sistemą – susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį, numatytų želdynų teritorijas.
9. Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, automobilių stovėjimo būdas.
10. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.
11. SPAV reikalingumas: pagal gautas sąlygas ar teisės aktų nustatyta tvarka.
12. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.
13. Detaliojo planavimo koregavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
14. Koncepcijos rengimas: nerengiama.
15. Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: nereikalingas.
16. Viešumo užtikrinimas: Teisės aktų nustatyta tvarka. Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbti priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą, atlikti privalomas viešinimo procedūras.
17. Planavimo terminai: iki 2026 m. gruodžio mėn.
18. Derinimo procedūra: atliekama TPDRIS.
19. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500-M1:1000 duomenis (detaliojo plano rengėjas gali papildomai naudoti ir kitus mastelius). Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje.

PAPILDOMA INFORMACIJA IR PASIŪLYMŲ TEIKIMAS:
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, faks. (8 5) 211 2222, el. p. savivaldybe@vilnius.lt , www.vilnius.lt;
Dėl pasiūlymų teikimo dėl parengto teisės akto (įsakymo) projekto:
Susipažinti ir teikti siūlymus dėl numatomo parengto teisės akto projekto galima 10 d. d. nuo pranešimo paskelbimo datos. Pasiūlymai teikiami planavimo organizatoriui el. p. savivaldybe@vilnius.lt arba raštu Vilniaus miesto savivaldybės administracijai Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
Susipažinti su parengtu projektu galima Vilniaus miesto savivaldybės interneto tinklalapyje https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/teritoriju-planavimo-viesumas/ ;
Kontaktinis asmuo: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir plėtros projektų skyrius: l. e. p. vedėjas B. Bučelis tel. 85 2197913 el. p. benius.bucelis@vilnius.lt, vyr. specialistas K. Buivydas, el. paštas: karolis.buivydas@vilnius.lt;
Vilniaus miesto sav. administracijos Verkių seniūnijoje, Kalvarijų g. 156, LT-08207 Vilnius, el. p. verkiu.seniunija@vilnius.lt , tel. 85 211 2911, tel. 85 211 2913.
Pastaba: Dėl pandemijos ar karantino sąlygų LR Vyriausybės nustatyta tvarka gali būti apribotas galimybės fiziškai (gyvai) susipažinti su teisės akto projektu, todėl informacija teikiama nuotoliniu būdu ir elektorinėmis ar komunikacinėmis ryšio priemonėmis.

SCHEMA