Informacija dėl sklypo V. Mykolaičio-Putino g. 5 detaliojo plano rengimo

SKELBIMAS

DĖL SKLYPO V. MYKOLAIČIO-PUTINO G. 5 DETALIOJO PLANO RENGIMO ORGANIZAVIMO IR VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS REZOLIUCIJOS ĮGYVENDINIMO

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 15 d. rezoliucija „Dėl Tautos namų projekto įgyvendinimo Vasario 16-osios Lietuvos nepriklausomybės akto 100-mečiui paminėti 2018 metais“ ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 14 d. sprendimu Nr. 1-634 „Dėl Taurakalnio teritorijos ir žemės sklypo V. Mykolaičio-Putino g. 5 pripažinimo svarbiais vietos bendruomenei“:

1. O r g a n i z u o j u 5730 (penkių tūkstančių septynių šimtų trisdešimties) kv. m sklypo V. Mykolaičio-Putino g. 5 (kadastro Nr. 0101/0054:221), Naujamiesčio seniūnijoje, detaliojo plano rengimą (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. detaliojo plano rengimo tikslas – patenkinti viešąjį interesą ir įgyvendinti Tautos namų (daugiafunkcio kultūros centro) projektą, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais nustatant sklypo V. Mykolaičio-Putino g. 5 (kadastro Nr. 0101/0054:221) visuomeninės paskirties teritorijų naudojimo būdą ir kitus pagal galiojančius teritorijų planavimo dokumentus bei teisės aktus leistinus teritorijos naudojimo reglamentus;

Planavimo iniciatorius – Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3 Vilnius.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius.

Planavimo tikslas ir uždaviniai – patenkinti viešąjį interesą ir įgyvendinti Tautos namų (daugiafunkcio kultūros centro) projektą, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais nustatant sklypo V. Mykolaičio-Putino g. 5 (kadastro Nr. 0101/0054:221) visuomeninės paskirties teritorijų naudojimo būdą ir kitus pagal galiojančius teritorijų planavimo dokumentus bei teisės aktus leistinus teritorijos naudojimo reglamentus.

Pasiūlymų teikimas: Su sprendimu dėl detaliojo plano koregavimo rengimo projektu galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo, adresu: Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius 415 kab. (Kontaktinis asmuo: K. Buivydas tel. 85 211 2753, karolis.buivydas@vilnius.lt arba poskyrio vedėjas V. Kondratas tel. 85 211 2754, vytautas.kondratas@vilnius.lt). Pasiūlymai teikiami – Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, el. p. savivaldybe@vilnius.lt.

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPO V. MYKOLAIČIO-PUTINO G. 5 DETALIOJO PLANO RENGIMO ORGANIZAVIMO IR VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS REZOLIUCIJOS ĮGYVENDINIMO

2016 m. spalio d. Nr.

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 15 d. rezoliucija „Dėl Tautos namų projekto įgyvendinimo Vasario 16-osios Lietuvos nepriklausomybės akto 100-mečiui paminėti 2018 metais“ ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 14 d. sprendimu Nr. 1-634 „Dėl Taurakalnio teritorijos ir žemės sklypo V. Mykolaičio-Putino g. 5 pripažinimo svarbiais vietos bendruomenei“:

1. O r g a n i z u o j u 5730 (penkių tūkstančių septynių šimtų trisdešimties) kv. m sklypo V. Mykolaičio-Putino g. 5 (kadastro Nr. 0101/0054:221), Naujamiesčio seniūnijoje, detaliojo plano rengimą (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. detaliojo plano rengimo tikslas – patenkinti viešąjį interesą ir įgyvendinti Tautos namų (daugiafunkcio kultūros centro) projektą, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais nustatant sklypo V. Mykolaičio-Putino g. 5 (kadastro Nr. 0101/0054:221) visuomeninės paskirties teritorijų naudojimo būdą ir kitus pagal galiojančius teritorijų planavimo dokumentus bei teisės aktus leistinus teritorijos naudojimo reglamentus;

2.2. už šio įsakymo viešinimą yra atsakingas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamentas.

3. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

Administracijos direktorė

Alma Vaitkunskienė


PATVIRTINTA:

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2016 m. _________________d.

įsakymu Nr. ___________

Planavimo darbų programa

detaliOJO planavimo DOKUMENTUI RENGTI

1. Tikslus planavimo dokumento pavadinimas: sklypo V. Mykolaičio-Putino g. 5 (kadastro Nr. 0101/0054:221) detalusis planas.

2. Planuojamos teritorijos (sklypo) plotas ir adresas: 0,5730 ha kitos paskirties sklypas V. Mykolaičio-Putino g. 5 (kadastro Nr. 0101/0054:221), Naujamiesčio seniūnijoje, Vilniuje.

3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, tel. 8 5 2112616, faks. 8 5 2112222, LT-09601, Vilnius.

4. Detaliojo plano rengėjas: Savivaldybės įmonė „Vilniaus planas“, Konstitucijos pr. 3, tel. 8 5 2112497, faks. 8 5 211 2445, LT-09601, Vilnius.

5. Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016-09-14 sprendimo Nr. 1-634 „Dėl Taurakalnio teritorijos ir žemės sklypo V. Mykolaičio-Putino g. 5 pripažinimo svarbiais vietos bendruomenei“ 3.2 punktas. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 15 d. rezoliucija „Dėl Tautos namų projekto įgyvendinimo Vasario 16-osios Lietuvos nepriklausomybės akto 100-mečiui paminėti 2018 metais“

6. Planavimo tikslai ir uždaviniai: patenkinti viešąjį interesą ir įgyvendinti Tautos namų (daugiafunkcio kultūros centro) projektą, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais nustatant sklypo V. Mykolaičio-Putino g. 5 (kadastro Nr. 0101/0054:221) visuomeninės paskirties teritorijų naudojimo būdą ir kitus pagal galiojančius teritorijų planavimo dokumentus bei teisės aktus leistinus teritorijos naudojimo reglamentus.

7. Papildomi planavimo uždaviniai: išnagrinėti ir minimalizuoti transporto srautus ir automobilių stovėjimo vietų skaičiaus poreikį. Numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.

8. Papildomi reglamentai: nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai.

9. Tyrimai ir galimybių studijos: neatliekami.

10. SPAV reikalingumas: nereikalingas.

11. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

12. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

13. Detaliojo plano koncepcijos rengimas: nerengiama.

14. Sprendinių nepriklausomas ekspertinis vertinimas: nereikalingas.

15. Viešumo užtikrinimas: detaliojo plano viešumo procedūros atliekamos teisės aktuose nustatyta tvarka. Jas užtikrina planavimo organizatorius ir rengėjas.

16. Planavimo terminai: iki 2017 metų balandžio mėn. 30 d. (Parengiamasis – 2 mėn., rengimo – 3 mėn., baigiamasis – 2 mėn.).

17. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti tpdris.lt sistemoje ir Teritorijų planavimo komisijoje.

18. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 ar M 1:1000 duomenis. Detaliojo plano projektas rengiamas 3 egz. (originalas ir 2 patvirtintos kopijos), pateikiant 3 egz. kompiuterinių laikmenų. Kompiuterinė laikmena turi būti parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013-12-31 įsakymu Nr. D1-1009 „Dėl Teritorijų planavimo erdvinių duomenų specifikacijos patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatais.

Suderinta: Miesto plėtros departamento direktorius –

Vilniaus miesto savivaldybės vyriausiasis architektas Mindaugas Pakalnis