Informacinis pranešimas dėl Atrankos informacijos apie planuojamą ūkinę veiklą

Informuojame, kad gavome „Aplinkos ekspertu grupė“ MB parengtą UAB „Lidl Lietuva“ planuojamos ūkinės veiklos – nepavojingų atliekų tvarkymas sandėliavimo paskirties pastate Jogėliškių g. 1 Vilniuje – informaciją atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo (toliau – Atrankos informacija).

Atrankos informacija paskelbta 2023-08-08 Aplinkos apsaugos agentūros tinklalapyje https://aaa.lrv.lt/ nuorodoje Veiklos sritys > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2023 metai > 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2023 m. > Vilniaus regionas >32.

Vadovaujantis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (toliau – PAV įstatymas) 6 straipsnio 4 ir 5 dalių bei 7 straipsnio 4 dalies reikalavimais, kviečiame Jus, kaip poveikio aplinkai vertinimo subjektus per 10 darbo dienų nuo šiuo raštu pateiktos informacijos gavimo dienos pateikti motyvuotus pasiūlymus ir (ar) išvadą pagal savo kompetenciją dėl Atrankos informacijos ir (ar) planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo. Nepateikus išvados per PAV įstatyme nustatytą terminą bus laikoma, kad poveikio aplinkai vertinimo subjektas neatliko prievolės numatytos PAV įstatyme.

Vadovaujantis Tvarkos aprašo [1] 49 punkto nuostatomis prašome Vilniaus m. savivaldybės administraciją paskelbti savo internetinėje svetainėje žemiau pateiktą informaciją:

  1. Informacijos paskelbimo Aplinkos apsaugos agentūroje data: 2023-08-08;
  2. PŪV organizatoriaus pavadinimas: UAB „Lidl Lietuva“;
  3. PŪV, kuriai atliekama atranka dėl PAV, pavadinimas: nepavojingų atliekų tvarkymas;
  4. PŪV vieta: Jogėliškių g. 1 Vilniuje;
  5. Atrankos informacija paskelbta Aplinkos apsaugos agentūros svetainėje:

https://aaa.lrv.lt/ nuorodoje Veiklos sritys > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2023 metai > 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2023 m. > Vilniaus regionas.

  1. Pasiūlymus dėl Atrankos informacijos ir (ar) PŪV PAV galima teikti Aplinkos apsaugos agentūrai (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, el. p. [email protected], tel. +37068292653) per 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo (terminas pradedamas skaičiuoti kitą darbo dieną po paskelbimo). Priimta atrankos išvada ir, kai taikoma, papildyta Atrankos informacija bus paskelbta Agentūros interneto svetainėje visuomenei susipažinti. Pasiūlymus teikusiems suinteresuotos visuomenės nariams bus pranešta raštu, kaip priimant atrankos išvadą įvertinti jų pasiūlymai (jeigu atrankos informacija nepildyta, ji pakartotinai neskelbiama).

[1] Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. D1-845 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas).