Informavimas apie pradedamą rengti Teritorijos (Plytinės g. atšaka iki Nugalėtojų g.) detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto tarybos 1999 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. 334 „Dėl teritorijos (Plytinės g. atšaka iki Nugalėtojų g.) detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinių koregavimo žemės sklype (kad. Nr. 0101/0013:0001), Nugalėtojų g. 27, Vilniaus m. sav. detalųjį planą

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Teritorijos (Plytinės g. atšaka iki Nugalėtojų g.) detalusis planas, patvirtintas Vilniaus miesto tarybos 1999 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. 334 „Dėl teritorijos (Plytinės g. atšaka iki Nugalėtojų g.) detaliojo plano tvirtinimo“ (T00057087)

Planuojamos teritorijos aprašymas: Apie 0,14 ha teritorija prie Nugalėtojų ir Lauksargio gatvių, atitinkanti kvartalo apibrėžimą.

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022-09-20 įsakymas Nr. A30-3535/22 „Dėl leidimo koreguoti teritorijos (Plytinės g. atšaka iki Nugalėtojų g.) detaliojo plano sprendinius sklype Nugalėtojų g. 27 (kadastro Nr. 0101/0013:0001) inicijavimo sutarties pagrindu“.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: Fizinis asmuo.

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: PV A. K., TPV0101, Linksmoji g. 85, LT-11232, Vilnius, tel. 864718888, el. p. [email protected].

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: nekeičiant sklypo ploto, ribų, naudojimo paskirties ir naudojimo būdo nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: Apie supažindinimą su parengtu detaliojo plano koregavimu bus informuota papildomai.

Nuoroda:

ĮSAKYMAS Elektroninio-dokumento-nuorašas

Schema

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

Teikti pasiūlymą