Informuojama apie rengiamą Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano (reg. Nr. 203) ir teritorijos prie Saltoniškių ir Sėlių gatvių sankirtos detaliojo plano(reg. Nr. 821) sprendinių koregavimą

INFORMACIJA APIE RENGIAMĄ ŽVĖRYNO ŠIAURINĖS DALIES DETALIOJO PLANO (REG. Nr. 203) IR TERITORIJOS PRIE SALTONIŠKIŲ IR SĖLIŲ GATVIŲ SANKIRTOS DETALIOJO PLANO (REG. Nr. 821) SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2015-12-14 įsakymas Nr. 30-3733 dėl leidimo koreguoti Žvėryno šiaurinės dalies teritorijos prie Saltoniškių ir Sėlių gatvių sankirtos detaliųjų planų sprendinius sklype Saltoniškių g. 29 (kad. Nr. 0101/0031:213) ir gretimai esančioje teritorijoje teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu; Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui koreguoti Nr. A30-3733; 2016-01-22 teritorijų planavimo proceso sutartis Nr. A72-57/16(3.1.36-TD2). Planavimo uždaviniai: Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano (reg. Nr. 203) ir teritorijos prie Saltoniškių ir Sėlių gatvių sankirtos nedidelių veiklos mastų detaliojo plano (reg. Nr. 821) sprendinių koregavimas, nustatant daugiabučių gyvenamųjų pastatų, bendrabučių, komercinės paskirties objektų bei susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos planuojamam užstatymui reikalingus architektūrinius, urbanistinius ir infrastruktūros teritorijos naudojimo būdus ir reglamentus, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais ir atsižvelgiant į parengtus projektinius pasiūlymus. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. 8 5 211 2573, faks. 8 5 211 2527, www.vilnius.lt. Planavimo iniciatorius: AB „Saltoniškių verslo centras“ , Saltoniškių g. 29, 08105, Vilnius, tel. 8 5 233 7375, faks. 8 5 233 7347. Rengėjas: UAB „Miesto vizija“, Geranainių g.7, Vilnius, tel. 8 650 55031, el. p. info@miestovizija.lt. Sprendinių viešinimas: detaliojo plano sprendinių koregavimo viešinimo procedūros atliekamos supaprastinta tvarka. Su parengtais sprendiniais galima susipažinti nuo 2017-02-02 iki 2017-02-15 plano rengėjo patalpose Sodų g.6, Vilnius, (2aukšte); Vilniaus miesto savivaldybės Žvėryno seniūnijos skelbimų lentoje Odminių g. 3, Vilnius (planavimo programa ir pagrindinis brėžinys); Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje (www.vilnius.lt – /&281468909 (planavimo sutartis, įsakymas)); LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-16-226). Informaciją teikia: projekto vadovė architektė Rasa Druskienė, tel. 8 620 73285, el. p. rasa@miestovizija.lt. Pasiūlymų pateikimo ir apskundimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento plano rengėjui ir iniciatoriui teikiami raštu aukščiau išvardintais adresais arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) visą teritorijų planavimo rengimo laiką iki 2017-02-15. Pasiūlymus teikusiems asmenims ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumento rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, jeigu pasiūlymai teikti šioje sistemoje. Plano rengėjo ar iniciatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.
PATVIRTINTA:

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus pavaduotojo

2015 m. gruodžio 14d.

įsakymu Nr. A30-3733

PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA

DETALIOJO PLANAVIMO DOKUMENTUI KOREGUOTI

 1. 1. Tikslus planavimo dokumento pavadinimas Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano (reg. Nr. 203) ir teritorijos prie Saltoniškių ir Sėlių gatvių. sankirtos detaliojo plano (reg. Nr. 821) sprendinių koregavimas.
 2. 2. Planuojamos teritorijos (sklypo) plotas ir adresas: apie 1,5 ha dydžio žemės sklypas Saltoniškių g. 29 (kadastro Nr. 0101/0031:213) ir gretimai esanti teritorija Žvėryno seniūnijoje.
 3. 3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
 4. 4. Planavimo pagrindas: AB “Saltoniškių verslo centas“ 2015-08-26 prašymas
 5. 5. Planavimo uždaviniai: Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano (reg. Nr. 203) ir teritorijos prie Saltoniškių ir Sėlių gatvių sankirtos nedidelių veiklos mastų detaliojo plano (reg Nr. 821) sprendinių koregavimas, nustatant daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių, komercinės paskirties objektų ir susisiekimo ir inžinerinių tinkle koridorių teritorijos planuojamam užstatymui reikalingus architektūrinius, urbanistinius ir infrastruktūras teritorijos naudojimo būdus ir reglamentus, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais ir atsižvelgiant į parengtus projektinius pasiūlymus.
 6. 6. Papildomi reglamentai: nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai.
 7. 7. Tyrimai ir galimybių studijos: nėra.
 8. 8. SPAV reikalingumas: nereikalingas.
 9. 9. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.
 10. 10. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
 11. 11. Detaliojo plano koncepcijos rengimas: nerengiama.
 12. 12. Sprendinių profesinis vertinimas:nereikalingas.
 13. 13. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbiamas priimtas sprendimas dėl detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslai ir planavimo darbų programa.
 14. 14. Planavimo terminai: nurodomi teritorijų planavimo proceso iniciavimo sutartyje.
 15. 15. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje.
 16. 16. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 duomenis. Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje

Suderinta : Vilniaus miesto savivaldybės administracijos

Miesto plėtros departamento direktorius – Savivaldybės vyr. Architektas Artūras Blotnys

Rengė: Miesto plėtros departamento

Teritorijų planavimo skyriaus

Vakarinės teritorijos poskyrio vyr. specilaistė

Dovilė Eidukaitė

pagrindinį brėžinį žiūrėti čia