Informuojama apie Sklypų Lydos plente (kadastro Nr. 0101/0159:327 ir Nr. 0101/0159:288) detaliojo plano sprendinių koregavimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento išvadą

Planuojama teritorija

Liepkalnio g. 172K (kad. Nr. 0101/0159:382), Liepkalnio g. 172L (kad. Nr. 0101/0159:381) ir Liepkalnio g. 172F (kad. Nr. 0101/0159:404, Vilnius – apie 3 ha.
Dokumento rengimo pagrindas 2017-08-14 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A30-2403 „Dėl leidimo inicijuoti sklypų Lydos plente (kad. Nr. 0101/0159:327 ir 0101/0159:288) sprendinių koregavimą“.
Organizatorius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel
Iniciatorius UAB „Liepvalda“, į.k. 303410153, Terminalo g. 8, Kuprioniškės, LT-13279, Vilniaus r.
Rengėjas UAB „Gaučė ir Ko“, Verkių g. 5a-66, LT-08218 Vilnius, tel. 8 689 44896, el. p. kristina.gauce@gmail.com.
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu Informuojame apie Sklypų Lydos plente (kadastro Nr. 0101/0159:327 ir Nr. 0101/0159:288) detaliojo plano sprendinių koregavimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento išvadą. Planavimo tikslai ir uždaviniai: Atlikti sklypų Lydos plente (kadastro Nr. 0101/0159:327 ir Nr. 0101/0159:288) detaliojo plano (reg. Nr. 2136), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 4 d. sprendimu Nr. 1-515 „Dėl sklypų Lydos plente detaliojo plano tvirtinimo“, pakoreguoto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. 1-1679 „Dėl pritarimo sklypo (kadastro Nr. 0101/0159:1582) Lydos plente statinių statybos zonos ir ribų tikslinimui“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 30-2697 „Dėl sklypo Lydos kelio kaime (kadastro Nr. 0101/0159:1582) plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, tvirtinimo“ sprendinių koregavimą sklypuose (kadastro Nr. 0101/0159:382, Nr. 0101/0159:381 ir Nr. 0101/0159:404) sujungiant sklypus, nustatant 60 proc. užstatymo tankį ir esant poreikiui keičiant užstatymo zoną ir ribas. Detaliojo plano koregavimo tvarka: supaprastinta. Planavimo darbų programa: Plano rengimo etapai: parengiamasis, teritorijų planavimo dokumento rengimo ir baigiamasis etapai. Darbų atlikimo terminai: planavimo pradžia – 2017 m. IV ketv., planavimo pabaiga – 2018 m. II ketv. Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys. Informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamentas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu ir SPAV subjektų atrankos vertinimo išvadomis 2018 m. gegužės 09 d. raštu Nr. A51-37715/18(2.15.1.21E-MP2) priėmė sprendimą neatlikti tolimesnių SPAV procedūrų. Su SPAV subjektų išvadų įvertinimo pažyma galima susipažinti pas strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento rengėją aukščiau nurodytais kontaktais, Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainės www.vilnius.lt skilties „Miesto plėtra“ puslapyje „Teritorijų planavimo viešumas“, su sprendimo motyvais, kurių pagrindu nuspręsta neatlikti tolimesnių SPAV porcedūrų galima susipažinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamente.

SPAV pažyma 1

SPAV pažyma 2