Informuojame Apie 6,17 ha teritorijos prie Žaliųjų Ežerų gatvės detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2017-07-17 įsakymu Nr. A30-2057, koregavimą žemės sklype Toleikių g. 41 (detaliajame plane Nr. 28) ( įvažiavimo/išvažiavimo į sklypą vietos koregavimas) po teritorijų planavimo dokumentą derinančių institucijų pastabų

 

Atlikti pakeitimai viešinami visuomenei, vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalimi, kurioje nurodoma kad: „kai teritorijų planavimo dokumento sprendiniai keičiami atsižvelgus į priimtus pasiūlymus, apie kuriuos buvo viešai informuota, ar į teritorijų planavimo dokumentą derinančių institucijų pastabas teritorijų planavimo proceso baigiamojo etapo teritorijų planavimo dokumento derinimo stadijoje, visuomenė su pakeistais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais supažindinama Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje ir sprendimą rengti teritorijų planavimo dokumentą priėmusios valstybės institucijos (institucijų) ar savivaldybės interneto svetainėje.„

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Apie 6,17 ha teritorijos prie Žaliųjų Ežerų gatvės detalusis planas, TPD Nr. T00080936
Planuojamos teritorijos aprašymas: Žemės sklypas, (kadastro Nr. 0101/0115:894), adresas: Toleikių g. 41, Vilnius
Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2017 m. liepos 17 d. įsakymas Nr. A30-2057 „Dėl apie 6,17 ha teritorijos prie Žaliųjų Ežerų gatvės detaliojo plano tvirtinimo“
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, interneto svetainė: www.vilnius.lt

Planavimo iniciatorius: Fizinis asmuo
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: projekto vadovė R. G., kvalifikacijos atestato Nr. A1993, tel. 8699 79322, el. paštas: rutagaruckiene@yahoo.com
Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: detaliojo plano sklype Nr. 28 įvažiavimo/išvažiavimo į žemės sklypą, kad. Nr. 0101/0115:894, koregavimas.
Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta, pagal TPĮ 37 straipsnio 3 punktą.
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: Susipažinti galima nuo 2023-05-04 Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje, skiltyje Savivaldybė>Miesto plėtra>Teritorijų planavimo viešumas: https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/teritoriju-planavimo-viesumas/ ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) (skiltyje: Rengiami TP dokumentai – Nuo 2014-01-01 iki 2015-10-05 pradėti rengti ar parengti TP dokumentai ir nuo 2021-07-01 rengiamų TPD bei sprendimų, kuriais keičiama/nustatoma paskirtis ir (ar) naudojimo būdas, viešinimas – Savivaldybės/Vietovės lygmens TPD – Vilniaus m. – Informacinių pranešimų, apie galimybes susipažinti su TPD sprendiniais, pakeistais pagal visuomenės pasiūlymus/derinančių institucijų pastabas, pagal Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalį, viešinimas).

Nuoroda:

Aiškinamasis+raštas

ATSAKYMAS+Į+PASTABĄ

Pagrindinis+brėžinys