Informuojame apie Administracijos direktoriaus įsakymą Nr. 30-3001/21 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos A, B, ir C kategorijų gatvių ribų susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo specialiojo plano darbų programos patvirtinimo“

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymu, statybos techniniu reglamentu STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, patvirtintu Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-933 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“                          patvirtinimo“, Susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 3-453/D1-549 „Dėl Susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 13 ir 14 punktais ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. 1-1012 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos A, B ir C kategorijų gatvių ribų susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo specialiojo plano rengimo“, patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos A, B ir C kategorijų gatvių ribų susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo specialiojo plano darbų programą (pridedama).

Atkreipiame dėmesį: Vadovaujantis teritorijų planavimo įstatymo 31 str. 4. d., sprendimo dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo ir planavimo tikslų projektas likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki jo priėmimo dienos turi būti paskelbtas savivaldybės <…> interneto svetainėje, <…> informuojant, iki kada ir kokiu adresu galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais, siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

Kadangi, prieš priimant šį sprendimą, viešinimo procedūra nebuvo atlikta, supažindiname su Administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-3001/21 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos A, B, ir C kategorijų gatvių ribų susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo specialiojo plano darbų programos patvirtinimo“ ir patvirtinta planavimo darbų programa. Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti 10 d. d. nuo informacijos paskelbimo dienos planavimo organizatoriui, žemiau nurodytu adresu.  Planavimo organizatorius, įvertinęs gautus pasiūlymus, spręs ar keisti priimtą Administracijos direktoriaus įsakymą.

Planuojama teritorija: Vilniaus miesto savivaldybės teritorija.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. tel. (8 5) 211 2000, el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt,  www.vilnius.lt

Planavimo iniciatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir plėtros projektų skyrius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

Specialiojo plano rengimo tikslas:  Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendiniais ir atsižvelgus į viešųjų erdvių teritorijas gatvių tinklui plėtoti, suplanuoti inžinerinių komunikacijų koridorius nustatant A, B ir C kategorijų gatvių ribas ir numatant rekomendacijas D kategorijos gatvėms, užtikrinti darnią susisiekimo komunikacijų infrastruktūros plėtrą Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje,  nustatyti plėtros kryptis.

Susipažinti su specialiojo plano tikslų dokumentais ir planavimo darbų programa galima Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.vilnius.lt), skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo (el. paštu savivaldybe@vilnius.lt)

Elektroninio+dokumento+nuorašas(23) Administracijos direktoriaus įsakymas Isakymo+projektas2021.08.20 Darbu+programa_Projektas