Informuojame apie atmestą prašymą inicijuoti detaliojo plano keitimą (Lyglaukių g. 4A, Rudens g. 30D, Rudens g. 30E, Rudens g. 30C, Rudens g. 30A, Rudens g. 32A, Rudens g. 32)

DĖL DEALIOJO PLANO KEITIMO (Lyglaukių g. 4A, Rudens g. 30D, Rudens g. 30E, Rudens G. 30C, Rudens G. 30A, Rudens g. 32A, Rudens G. 32)

Vadovaujantis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių[1] (toliau – Taisyklės) 244 punktu Jūsų teiktam siūlymui rengti detaliųjų planų keitimą nepritariame dėl žemiau nurodytų aplinkybių.

Prašyme nurodote detaliųjų planų keitimo tikslą, t. y. prašote „leisti rengti Teritorijos tarp Rudens ir Lyglaukių gatvių detaliųjų planų (Sklypo Rudens g. 32, (kad. Nr. 0101/0046:95), Rasų sen. Detalusis planas; Sklypo Lyglaukių g. 4 nepilnos apimties detalusis planas; Žemės sklypo Lyglaukių g. 4 (kad. Nr. 0101/0046:107) formavimo ir pertvarkymo projektas; Žemės sklypo Lyglaukių g. 4 nedidelių veiklos mastų detalusis planas) sprendinių keitimą sklypuose Lyglaukių g. 4A, Rudens g. 30A, Rudens g. 30C, Rudens g. 30D, Rudens g. 30E, Rudens g. 32A, Rudens g. 32 su tikslu padidinti juos iki gatvių raudonųjų linijų ribų ir nustatyti užstatymo intensyvumą, tankį, aukštingumą, statybos zoną ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus pagal galiojančias normas“ (kalba netaisyta).

Pažymėtina, kad pagal Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 5 dalį, kompleksinio teritorijų planavimo dokumentas turi būti keičiamas, kai numatomi kompleksinio teritorijų planavimo dokumento sprendiniai neatitinka teritorijos planavimo sąlygų, išduotų rengiant patvirtintą teritorijų planavimo dokumentą, ir reikia kreiptis visų naujų teritorijos planavimo sąlygų visoje anksčiau suplanuotoje teritorijoje ir (ar) kai visoje anksčiau suplanuotoje teritorijoje numatoma keisti visas galiojančiame kompleksinio teritorijų planavimo dokumente pagal teritorijų planavimo lygmenį nustatytas teritorijos naudojimo privalomąsias nuostatas, privalomuosius reikalavimus arba privalomą teritorijos naudojimo reglamentą. 

Papildomai informuojame, kad jeigu norėtumėte atlikti ne detaliojo plano koregavimą, o keitimą, tuomet turėtumėte atkreipti dėmesį į Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 4 dalį, kuriame nurodyta, kad kompleksinio teritorijų planavimo dokumentai keičiami, kai sprendimą rengti tą teritorijų planavimo dokumentą priėmusios valstybės ar savivaldybės institucijos nusprendžia rengti naują (jį keičiantį) to paties lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentą anksčiau suplanuotai arba didesnei teritorijai, į kurią patenka anksčiau suplanuota teritorija (išskyrus atvejus, kai planuojama teritorija sumažėja pasikeitus administracinių vienetų ar gyvenamųjų vietovių teritorijų riboms). Todėl tokiu atveju turėtumėte rengti keitimą visai anksčiau detaliuoju planu suplanuotai teritorijai.

Pažymėtina, kad pagal Jūsų Prašyme įvardintą žemės sklypų sąrašą, du nurodyti žemės sklypai (Rudens g. 30A, kadastro Nr. 0101/0046:38  ir Rudens g. 30C, kadastro Nr. 0101/0046:34) nepatenka į jokią galiojančiu detaliuoju planu suplanuotą teritoriją. Atitinkamai, koreguoti detaliųjų planų šiuose žemės sklypuose nėra pagrindo. Todėl planavimas šiuose žemės sklypuose gali būti vykdomas tik rengiant naujus, kvartalu apribotos teritorijos, detaliuosius planus, arba inicijuojant esamo detaliojo plano keitimą, kuomet planuojama didesnė nei anksčiau detaliuoju planu suplanuota teritorija į kurią patenka ir anksčiau suplanuota teritorija.

Atsižvelgdami į tai, kas išdėstyta, prašome įvardinti, ar norėtumėte rengti detaliųjų planų keitimą visoms anksčiau suplanuotoms ir didesnėms teritorijoms, ar jas koreguoti. Informuojame, kad kiekvieno pavienio detaliojo plano keitimas/koregavimas/rengimas yra individualus planavimo procesas, todėl prašome prašymą(,-us) pateikti struktūrizuotai, pagal atskirus koreguojamus/ keičiamus detaliuosius planus. Pateikti prašymą dėl detaliojo plano rengimo, su pridedamais dokumentais, turite internetu per elektroninių paslaugų teikimo sistemą https://paslaugos.vilnius.lt/.

Papildomai informuojame, kad pagal Pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašo[2] 7 punktą, fizinių asmenų, juridinių asmenų ar jų padalinių, kitos organizacijos ar jų padalinių, inicijuojantys teritorijų planavimo procesą, pasiūlyme dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo nurodomi planavimo tikslai, planuojamos teritorijos vieta: adresas arba geografinės koordinatės (jeigu planuojama teritorija nėra adreso objektas), preliminarus plotas, pridedama siūlomos planuoti teritorijos schema (ortofoto ar georeferenciniame žemėlapyje apibrėžta planuojama teritorija M 1:500 iki M 1:2000).

Skyriaus vedėjas Benius Bučelis

 

[1] Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymas Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“.

[2] Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimas Nr. 1265 „Dėl pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“