Informuojame apie atmestą prašymą inicijuoti Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano koregavimą sklype Vilkų g. 3 (kadastro Nr. 0101/0031:254)

DĖL DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO (Vilkų g. 3)

Vadovaujantis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių (toliau – Taisyklės) 244 punktu teiktam siūlymui koreguoti Detaliojo plano korektūrą nepritariame dėl žemiau nurodytų aplinkybių.

Prašyme nurodytas Detaliojo plano koregavimo tikslas, t. y. prašoma „įsiterpusią siaurą valstybinės žemės juostą prisijungti prie kitos paskirties žemės sklypo, esančio Vilkų g. 3, Vilniuje, nustatyti žemės sklypui teritorijos naudojimosi reglamentus“ (kalba netaisyta).

Informuojame, kad prašymai dėl įsiterpusios žemės nagrinėjami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 2 d. nutarimu Nr. 692 ,,Dėl naujų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“ (toliau – Nutarimas). Nutarimo 2.15 papunktyje nustatyta, kad laisvos valstybinės žemės plotai, įsiterpę tarp privačių žemės sklypų ar (ir) išnuomotų valstybinės žemės sklypų, taip pat privačių arba išnuomotų valstybinės žemės sklypų ir kelių (gatvių) ar miškų sklypų (plotų), jeigu šiuose plotuose negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų žemės sklypų, Nacionalinės žemės tarnybos vadovo ar jo įgalioto teritorinio padalinio vadovo sprendimu gali būti parduodami ne aukciono būdu besiribojančių Nekilnojamojo turto registre įregistruotų privačios žemės sklypų savininkams arba išnuomojami besiribojančių valstybinės žemės sklypų nuomininkams. Įsiterpusiu nelaikomas žemės sklypas, kuris ribojasi su laisvos valstybinės žemės plotu, nesuformuotu kaip atskiras žemės sklypas, išskyrus atvejus, kai tarp privačių žemės sklypų ar (ir) išnuomotų valstybinės žemės sklypų, taip pat privačių arba išnuomotų valstybinės žemės sklypų ir kelių (gatvių) ar miškų sklypų (plotų) įsiterpusį žemės sklypą sudaro siaura juosta, šlaitai ar grioviai. Teritorijose, kuriose pagal teritorijų planavimo dokumentus ar žemės valdos projektus numatoma formuoti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų bei daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijų naudojimo būdo žemės sklypus, įsiterpę žemės sklypai negali būti didesni kaip 0,04 ha, išskyrus atvejus, kai žemės sklypą sudaro siaura juosta, šlaitai ar grioviai. Kitose teritorijose įsiterpę žemės sklypai negali būti didesni kaip 0,5 ha.

Pažymime, kad prie žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0031:0254) šiaurrytinėje dalyje esantis laisvos valstybinės žemės plotas negali būti laikomas įsiterpusiu, nes ribojasi su laisvos valstybinės žemės plotu ir jame gali būti suformuotas racionalaus dydžio sklypas. Todėl nagrinėjamu atveju detaliojo plano koregavimo procedūromis įsiterpusios žemės prisipirkti negalima, nebent būtų pagrįsta, kad valstybinės žemės plotas atitinka įsiterpusio ploto sąvoką.

Siūlome įtraukti į planuojamą teritoriją apie 400 kv. m valstybinės žemės plotą, esantį tarp sklypų Vilkų g. 1, Vilkų g. 3 ir Elnių g. 27 ir į detaliojo plano koregavimo tikslus įtraukti sklypo suformavimą šiame plote. Manome, kad naujai suformuotas žemės sklypas padėtų pagrįsti, jog norimas prisijungti žemės plotas atitinka įsiterpusio valstybinio žemės ploto sąvoką.

Skyriaus vedėjas Benius Bučelis