Informuojame apie koreguojamą sklypo Gelvadiškių g. 22 detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype Gelvadiškių g. 24

 

Planuojama teritorija: Apie 0,1684 ha teritorija apimanti Gelvadiškių g. 24, Vilnius, sklypą (kad. Nr. 0101/0007:5784).

Rengimo pagrindas: Detaliojo plano koregavimas rengiamas vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 9 punktu, LR AM 2014 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. D1-8 „Dėl kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ (aktualia redakcija) 318 punkto 318.3 papunkčio 318.3.1, 318.3.2, 318.3.6 dalimis.

Detaliojo plano keitimo Organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. 8 5 211 2000, faks. 8 5 211 2222, el.p. savivaldybe@vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: fiziniai asmenys

Plano rengėjas: Projekto vadovas Marius Berulis, tel. 8 605 71 023, el. p. marius.berulis@gmail.com.

Detaliojo plano keitimo tikslas, uždaviniai: Pakoreguoti Sklypo Gelvadiškių g. 22 detaliojo plano sprendinius (T00057107), kurie patvirtinti 2005 m. spalio 24 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-1672, sklype Gelvadiškių g. 24:

  • Statybos zoną ir statybos ribą;
  • Inžinerinei ir socialinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) komunikacinių koridorių ribas;
  • Teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais būdus ir susisiekimo komunikacijų išdėstymo principus ir joms funkcionuoti reikalingus servitutus.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): nebus atliekamas.

Planavimo darbų programa:

Darbų atlikimo terminai: planavimo pradžia – 2022 m. I ketv., planavimo pabaiga – 2022 m. II ketv.

Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys.

Susipažinti su rengiamu detaliojo plano koregavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, skiriama 10 darbo dienų nuo paskelbimo Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, Vilniaus miesto savivaldybės internetiniame puslapyje www.vilnius.lt (Miesto plėtros Teritorijų planavimo viešumo skiltyje), Vilniaus miesto savivaldybės bendroje skelbimų lentoje (Konstitucijos pr. 3, Vilnius), Antakalnio seniūnijos skelbimų lentoje (Antakalnio g. 17, Vilnius).

Susipažinimo laikotarpis prasideda nuo 2022 m. vasario  4 d. ir baigiasi 2022 m. vasario 18 d.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus ir pageidavimus dėl planavimo dokumento visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui per visą detaliojo plano koregavimo laikotarpį iki 2022 m. vasario 18 d.

Nuoroda:

AR

Breziniai