Informuojame apie parengtą įsakymo projektą ir pasiūlymų teikimą dėl parengto projekto „Dėl leidimo keisti sklypų Naugarduko g. 74 ir Kauno g. 45 detaliojo plano sprendinius teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu“

Informuojame apie parengtą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą ir pasiūlymų teikimą dėl parengto projekto

„Dėl leidimo keisti sklypų Naugarduko g. 74 ir Kauno g. 45 detaliojo plano sprendinius teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu“

Įsakymo projektas:

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 312 ir 313 punktais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

1. L e i d ž i u keisti sklypų Naugarduko g. 74 ir Kauno g. 45 detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2003 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. 01A-66-V-914 „Dėl sklypų Naugarduko g. 74 ir Kauno g. 45 detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“, sprendinius teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu.

2. N u s t a t a u, kad keitimo tikslai ir uždaviniai: pakeisti detaliuoju planu nustatytus užstatymo intensyvumo (siekiama iki 2,0), aukštų skaičiaus (siekiama iki 4 aukštų), aukštingumo (siekiama iki 20 m) ir užstatymo tankumo (siekiama iki 80 proc.) rodiklius sklype Naugarduko g. 74 (kadastro Nr. 0101/0055:12) nepažeidžiant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių. Detaliuoju planu suplanuoto sklypo Kauno g. 45 (kadastro Nr. 0101/0055:13) ir juo nustatyti naudojimo rodikliai nekeičiami.

3. T v i r t i n u detaliojo plano rengimo planavimo darbų programą (pridedama).

 

Planavimo darbų programa:

1. Planuojamos teritorijos adresas: Naugarduko g. 74 (kad. Nr. 0101/0055:12) ir Kauno g. 45 (kad. Nr. 0101/0055:13), Vilnius.

2. Planuojamos teritorijos plotas: apie 0,4 ha.

3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

4. Planavimo iniciatorius: UAB „Megamesta“ į. k. 302794046.

5. Planavimo pagrindas: iniciatoriaus 2021-04-15 prašymas.

6. Detalioj plano rengėjas: pasirenka planavimo iniciatorius.

7. Planavimo uždaviniai: pakeisti detaliuoju planu nustatytus užstatymo intensyvumo (siekiama iki 2,0), aukštų skaičiaus (siekiama iki 4 aukštų), aukštingumo (siekiama iki 20 m) ir užstatymo tankumo (siekiama iki 80 proc.) rodiklius sklype Naugarduko g. 74 (kadastro Nr. 0101/0055:12) nepažeidžiant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių. Detaliuoju planu suplanuoto sklypo Kauno g. 45 (kadastro Nr. 0101/0055:13) ir juo nustatyti naudojimo rodikliai nekeičiami.

8. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą.

9. Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, susisiekimo komunikacijų išdėstymas ir servitutų poreikis.

10. Tyrimai ir galimybių studijos: pagal institucijų planavimo sąlygas.

11. SPAV reikalingumas: nerengiama.

12. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

13. Detaliojo planavimo koregavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

14. Koncepcijos rengimas: nerengiama.

15. Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: nereikalingas.

16. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbiama apie priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programa. Atliekami kiti privalomi ir papildomi viešinimo veiksmai. Procedūriniai dokumentai teikiami sistemoje TPDRIS.

17. Planavimo terminai: iki 2024 m. birželio mėn.

18. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).

19. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500-M1:1000 duomenis (detaliojo plano rengėjas gali papildomai naudoti ir kitus mastelius). Patvirtintą dokumentą užregistruoti www.tpdr.lt.

 

Papildoma informacija ir pasiūlymų teikimas:

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, faks. (8 5) 211 2222, el. p. savivaldybe@vilnius.lt , www.vilnius.lt;

Dėl pasiūlymų teikimo dėl parengto teisės akto projekto:

Susipažinti ir teikti siūlymus dėl numatomo parengto teisės akto projekto galima 10 d. d. nuo pranešimo paskelbimo datos. Pasiūlymai teikiami planavimo organizatoriui el. p. savivaldybe@vilnius.lt arba raštu Vilniaus miesto savivaldybės administracijai Konstitucijos pr. 3, Vilnius. Susipažinti galima Vilniaus miesto savivaldybės interneto tinklalapyje https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/teritoriju-planavimo-viesumas/ ;

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Detaliojo planavimo ir architektūros poskyryje: kontaktinis asmuo E. Dedūra el. p. egidijus.dedura@vilnius.lt, tel. (85) 211 2526, K. Buivydas tel. (85) 211 2753, el. paštas: karolis.buivydas@vilnius.lt;

Vilniaus miesto sav. administracijos Naujamiesčio seniūnijoje, Odminių g. 3, Vilnius, el. p. naujamiescio.seniunija@vilnius.lt.

Pastaba: Dėl karantino sąlygų LR Vyriausybės nustatyta tvarka gali būti apribotas galimybės fiziškai (gyvai) susipažinti su teisės akto projektu, todėl informacija teikiama nuotoliniu būdu ir elektorinėmis, komunikacinėmis ryšio priemonėmis.

 

Teritorijos schema (atsisiųsti)