Informuojame apie parengtą įsakymo projektą ir pasiūlymų teikimą dėl parengto projekto „Dėl leidimo rengti apie 0,7 ha teritorijos ties Vytenio gatve detalųjį planą“

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS
ĮSAKYMO PROJEKTAS

„DĖL LEIDIMO RENGTI APIE 0,7 HA TERITORIJOS TIES VYTENIO GATVE DETALŲJĮ PLANĄ“

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 19 ir 32 punktais, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.7 papunkčiu:

1. L e i d ž i u rengti apie 0,7 (septynių dešimtųjų) ha teritorijos, žemės sklypų Vytenio g. 61 (kadastro Nr. 0101/0055:144) ir Vytenio g. 61A (kadastro Nr. 0101/0055:9), detalųjį planą.

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. detaliojo plano rengimo tikslas ir uždaviniai – numatyti žemės sklypų Vytenio g. 61 (kadastro Nr. 0101/0055:144) ir Vytenio g. 61A (kadastro Nr. 0101/0055:9) plėtros ir pertvarkymo galimybes, pakeisti sklypų naudojimo būdą iš pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos į komercinės paskirties objektų teritorijos ar kitą galimą naudojimo būdą teritorijos darniai plėtrai užtikrinti, nustatyti pagal galiojančius teisės aktus leistinus teritorijų naudojimo reglamentus nepažeidžiant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių;

2.2. už šio įsakymo viešinimą yra atsakingas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyrius.

3. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

 

Planavimo darbų programa

Planuojama teritorija Vytenio 61 61A

 

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, faks. (8 5) 211 2222, el. p. savivaldybe@vilnius.lt , www.vilnius.lt;

Iniciatorius: juridiniai asmenys.

Dėl pasiūlymų teikimo dėl parengto teisės akto projekto:
Susipažinti ir teikti siūlymus dėl numatomo parengto teisės akto projekto galima 10 d. d. nuo pranešimo paskelbimo datos. Pasiūlymai teikiami planavimo organizatoriui el. p. savivaldybe@vilnius.lt arba raštu Konstitucijos per. 3, Vilnius.

Susipažinti galima Vilniaus miesto savivaldybės interneto tinklalapyje
https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/teritoriju-planavimo-viesumas/ ;

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Detaliojo planavimo ir architektūros poskyryje: kontaktinis asmuo K. Buivydas tel. (8-5) 211 2753, el. paštas: karolis.buivydas@vilnius.lt; Vilniaus miesto sav. administracijos Naujamiesčio seniūnijoje, Odminių g.3, Vilnius, el. p. naujamiescio.seniunija@vilnius.lt.