Informuojame apie parengtą Markučių rajono detaliojo plano sprendinių koregavimą sklypuose Markučių g. 33 (kadastro Nr. 0101/0059:8), Markučių g. 37 (kadastro Nr. 0101/0059:40) ir gretimoje teritorijoje

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Markučių rajono detaliojo plano sprendinių koregavimas sklypuose Markučių g. 33 (kadastro Nr. 0101/0059:8), Markučių g. 37 (kadastro Nr. 0101/0059:40) ir gretimoje teritorijoje inicijavimo sutarties pagrindu. TPD Nr. K-VT-13-22-588

Planuojamos teritorijos aprašymas: Žemės sklypai Markučių g. 33 (kadastro Nr. 0101/0059:8), Markučių g. 37 (kadastro Nr. 0101/0059:40) ir gretima teritorija

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022-05-25 įsakymas Nr. A30-2224/22 „dėl leidimo inicijuoti Markučių rajono detaliojo plano sprendinių koregavimą sklypuose Markučių g. 33 (kadastro Nr. 0101/0059:8), Markučių g. 37 (kadastro Nr. 0101/0059:40) ir gretimoje teritorijoje“.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt

Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: MB Archipolis, Lvovo g. 7, Vilnius., el.p. info@archipolis.lt, tel. +37069931344.

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: atlikti Vilniaus miesto tarybos 2000 m. kovo 15 d. sprendimu Nr. 541 „Dėl Markučių rajono detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano sprendinių koregavimą sklypuose Markučių g. 33 (kadastro Nr. 0101/0059:8), Markučių g. 37 (kadastro Nr. 0101/0059:40) ir gretimoje teritorijoje: suformuoti žemės sklypus
planuojamoje teritorijoje, sklypus Markučių g. 33 (kadastro Nr. 0101/0059:8) ir Markučių g. 37 (kadastro Nr. 0101/0059:40) sujungti ir padalinti į tris, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties nustatyti teritorijos naudojimo būdus ir teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: nuo 2023-06-26 iki 2023-07-11 Vilniaus miesto savivaldybės Rasų seniūnijos patalpose Žemaitijos g. 9, Vilniuje, Vilniaus miesto savivaldybės internetinėje svetainėje www.vilnius.lt, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, ir rengėjo MB „Archipolis“ patalpose iš anksto susitarus.

Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas: Viešas aptarimas įvyks 2023-07-11 d. nuo 16:00 iki 17.00 val. nuotolinės vaizdo transliacijos būdu. Transliacija bus įrašoma.

Transliacijos nuoroda:
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/
19%3ameeting_ZDJiOWQ0YTUtYTA0Mi00YzhkLWEyZDktMWU0YzNhZGZiMTdi %40thread.v2/0?
context=%7b%22Tid%22%3a%221ffb9465-4a2f-4704-a947-9b4e2f3d6165%22%2c%22Oid%22%3a%223fe4ec78-
2362-489d-a349-dbd2ee7532d3%22%7d

Informacija apie pasiūlymų teikimo tvarką ir susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarka (iki kada, kam ir kokiu būdu visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus): pasiūlymai ir pastabos dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui ir rengėjui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) visą teritorijų planavimo dokumento viešinimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos. Teikiant pasiūlymus, privaloma nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus. Pasiūlymus pateikusiems asmenims, atsakymas pateikiamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pasibaigus susipažinimo laikotarpiui. Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai.

Nuoroda:

2214-TPD-AR

2214-TPD-PB

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ