Informuojame apie parengtą Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą ir pasiūlymų teikimą dėl parengto įsakymo projekto „Dėl leidimo koreguoti teritorijos šalia Linkmenų g. 28 detaliojo plano sklypų Nr. 2, Nr. 2a ir Nr. 8 sprendinius teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu“

Informuojame apie parengtą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą ir pasiūlymų teikimą dėl parengto įsakymo projekto „Dėl leidimo koreguoti teritorijos šalia Linkmenų g. 28 detaliojo plano sklypų Nr. 2, Nr. 2a ir Nr. 8 sprendinius teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu“

ĮSAKYMO PROJEKTAS

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo, 6 straipsnio 3 dalimi, 17 straipsnio 8 ir 9 dalimis, 28 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1.2,  318.1.3. papunkčiais ir 319 punktu, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.7 papunkčiu:

 1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. gegužės 12 d. sprendimu Nr. 1-1550 „Dėl teritorijos šalia Linkmenų g. 28 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00060504) sklypų Nr. 2, Nr. 2a ir Nr. 8 sprendinius sklypuose Linkmenų g. 30 (kadastro Nr. 0101/0022:134) ir (kadastro Nr. 0101/0022:324) kartu su apie 100 (vieno šimto) kv. m valstybinės žemės dalimi teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu: nekeičiant planuojamų žemės sklypų paskirties ir naudojimo būdo pakeisti detaliuoju planu suplanuotų žemės sklypų (Nr. 2, Nr. 2A, Nr. 8) ribas prijungiant laisvos valstybinės žemės dalį (prie sklypo Linkmenų g. 30), taip pat pakeisti žemės sklypo Linkmenų g. 30 naudojimo reglamentus (užstatymo tankumą ir intensyvumą, aukštingumą ir kt.) ir nustatyti papildomus reglamentus (teritorijos naudojimo tipą, statinių paskirtis ir pan.) nepažeidžiant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių.
 2. T v i r t i n u   planuojamos teritorijas ribas ir planavimo darbų programą (pridedama).

 

Planavimo darbų programa:

 1. Planuojamos teritorijos adresas:  ties Linkmenų g. 30, Vilnius.
 2. Planuojamos teritorijos plotas: apie 3,0 ha.
 3. Nagrinėjama teritorija: teritorija apribota Labanoro, Linkmenų gatvėmis, gretimomis pravažiavimo gatvėmis, želdynų teritorija šiaurinėje dalyje ties Ozo g.
 4. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
 5. Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.
 6. Planavimo pagrindas: iniciatoriaus prašymas.
 7. Planavimo uždaviniai: nekeičiant žemės sklypų paskirties ir naudojimo būdo pakeisti suplanuotų žemės sklypų ribas prijungiant laisvos valstybinės žemės dalį, taip pat pakeisti žemės sklypo Linkmenų g. 30 naudojimo reglamentus (užstatymo tankumą ir intensyvumą, aukštingumą ir kt.) ir nustatyti papildomus reglamentus (teritorijos naudojimo tipą, statinių paskirtis, automobilių stovėjimo būdą ir pan.) nepažeidžiant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių.
 8. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą.
 9. Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, automobilių stovėjimo būdas, susisiekimo komunikacijų išdėstymas ir servitutų poreikis.
 10. Tyrimai ir galimybių studijos:nereikalingos.
 11. SPAV reikalingumas: pagal gautas sąlygas ar teisės aktų nustatyta tvarka.
 12. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti:nereikalingas.
 13. Detaliojo planavimo koregavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
 14. Koncepcijos rengimas:nerengiama.
 15. Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: nereikalingas.
 16. Viešumo užtikrinimas: Teisės aktų nustatyta tvarka. Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbti priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą, atlikti privalomas viešinimo procedūras.
 17. Planavimo terminai: iki 2026 m. gruodžio mėn.
 18. Derinimo procedūra: atliekama TPDRIS.
 19. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500-M1:1000 duomenis (detaliojo plano rengėjas gali papildomai naudoti ir kitus mastelius). Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje.

 

Papildoma informacija ir pasiūlymų teikimas:

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, faks. (8 5) 211 2222, el. p. [email protected] , www.vilnius.lt;

Dėl pasiūlymų teikimo dėl parengto teisės akto (įsakymo) projekto:

Susipažinti ir teikti siūlymus dėl numatomo parengto teisės akto projekto galima 10 d. d. nuo pranešimo paskelbimo datos. Pasiūlymai teikiami planavimo organizatoriui el. p. [email protected] arba raštu Vilniaus miesto  savivaldybės administracijai Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

Susipažinti galima Vilniaus miesto savivaldybės interneto tinklalapyje https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/teritoriju-planavimo-viesumas/ ;

Kontaktinis asmuo: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir plėtros projektų skyriaus: vedėjas B. Bučelis, tel. 852112526 el. p. [email protected], vyr. specialistas K. Buivydas, el. paštas: [email protected];

Taip pat Vilniaus miesto sav. administracijos Šnipiškių seniūnijoje, Konstitucijos pr.3, Vilnius; tel. 85 211 2209; e. p. [email protected].

Pastaba: Dėl karantino sąlygų LR Vyriausybės nustatyta tvarka gali būti apribotas galimybės fiziškai (gyvai) susipažinti su teisės akto projektu, todėl informacija teikiama nuotoliniu būdu ir elektorinėmis ar komunikacinėmis ryšio priemonėmis.

Schema: Planuojama ir nagrinėjama GIS 9149