Informuojame apie parengtą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymą „Dėl leidimo keisti teritorijos Šv. Stepono ir Geležinkelių gatvių sankirtoje detaliojo plano sprendinius kartu su gretimomis valstybinės žemės teritorijomis inicijavimo pagrindu” ir pasiūlymo teikimo terminą dėl leidimo keisti detaliojo plano sprendinius projekto

Informacija pasiūlymų teikimą dėl parengto teisės akto projekto:

Susipažinti ir teikti siūlymus dėl leidimo keisti detaliojo plano sprendinius kartu su gretima teritorija inicijavimo pagrindu galima 10 d. d. nuo šio pranešimo paskelbimo datos:

Vilniaus miesto savivaldybės interneto tinklalapyje https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/teritoriju-planavimo-viesumas/ ;

Papildoma informacija dėl parengtoi teisės akto projekto teikiama:

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Detaliojo planavimo ir architektūros poskyryje, Konstitucijos pr. 3, 418 kab., skyriaus vedėjas A. Stapulionis tel. (8-5) 211 2679, el. p. aurelijus.stapulionis@vilnius.lt, vyr. specialistas K. Buivydas tel. (8-5) 211 2753, el. paštas: karolis.buivydas@vilnius.lt;

Vilniaus miesto sav. administracijos Naujamiesčio seniūnijoje, Odminių g.3, Vilnius, el. p.   naujamiescio.seniunija@vilnius.lt.

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Senamiesčio seniūnijoje, Odminių g. 3, LT-01122 Vilnius , senamiescio.seniunija@vilnius.lt.

 

Teisės akto projektas: 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 24 straipsnio 5 dalimi, 28 straipsnio 4 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 312 ir 313 punktais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

 1. L e i d ž i u keisti Vilniaus miesto valdybos sprendimu Nr. 1951V „Dėl sklypo Šv. Stepono ir Geležinkelio gatvių sankirtoje detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto sklypo Šv. Stepono ir Geležinkelio gatvių sankirtoje detaliojo plano sprendinius Vilniaus autobusų stoties teritorijos sklype Sodų g. 22 (kadastro Nr. 0101/0057:33) ir sklype (kadastro Nr. 0101/0056:132) kartu su apie 1,223 ha gretimomis valstybinės žemės dalimis, į kurią patenka ir sklypai (kadastro Nr. 0101/0057:47, kadastro Nr. 0101/0057:35), pagal pridedamą schemą.
 2. N u s t a t a u, kad planavimo tikslai yra pakeisti detaliojo plano sprendinius, įgyvendinant Vilniaus autobusų stoties ir gretimos teritorijos modernizavimą, nustatyti kompleksinius autobusų ir geležinkelio stočių, viešojo transporto susisiekimo infrastruktūros plėtros sprendinius, nustatyti gatvės raudonųjų linijų ribas, numatyti bendro naudojimo teritorijos naudojimo būdo teritoriją miesto želdynams įrengti, nustatyti viešo intereso teritorijų poreikius, pakeisti detaliuoju planu numatytas ir nustatyti reikalingas planuojamos teritorijos sklypų ribas ir naudojimo būdus komercinės paskirties, daugiabučių gyvenamųjų pastatų, susisiekimo ir (ar) inžinerinės infrastuktūros objektų statybai, nustatyti galimą užstatymo aukštingumą, intensyvumą bei kitus pagrindinius naudojimo reikalavimus nepažeidžiant bendrojo plano sprendinių.
 3. T v i r t i n u detaliojo plano keitimo planavimo darbų programą (pridedama).

 

 

Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti

 1. Planuojamos teritorijos adresas: Sklypas Sodų g. 22 (kadastro Nr. 0101/0057:33), sklypas (kadastro Nr. 0101/0056:132), sklypai (kadastro Nr. 0101/0057:47, kadastro Nr. 0101/0057:35) ir gretima teritorija ties Šv. Stepono ir Geležinkelio, Sodų, Šv. Stepono ir Šopeno gatvėmis.
 2. Planuojamos teritorijos plotas: apie 3,90 ha.
 3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
 4. Planavimo iniciatoriai: UAB „Autobusų stotis“, įmonės kodas 300573259, Sodų g. 22 Vilnius, ir UAB „BALTISCHES HAUS“, įmonės kodas 111543781, adresas J. Jasinskio g. 16A Vilnius.
 5. Planavimo pagrindas: iniciatoriaus 2020-03-24 ir 2020-06-22 prašymai, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pasitarimo dėl stoties rajono projekto 2020-06-08 protokolas
  reg. Nr. A17-389/20(3.1.16E-AD).
 6. Detaliojo plano rengėjas: UAB „Senojo miesto architektai“, įm. k. 125921419.
 7. Planavimo uždaviniai: pakeisti detaliojo plano sprendinius, įgyvendinant Vilniaus autobusų stoties ir gretimos teritorijos modernizavimą, nustatyti kompleksinius autobusų ir geležinkelio stočių, viešojo transporto susisiekimo infrastruktūros plėtros sprendinius, nustatyti gatvės raudonųjų linijų ribas, numatyti bendro naudojimo teritorijos naudojimo būdo teritoriją miesto želdynams įrengti, nustatyti viešo intereso teritorijų poreikius, pakeisti detaliuoju planu numatytas ir nustatyti reikalingas planuojamos teritorijos sklypų ribas ir naudojimo būdus komercinės paskirties, daugiabučių gyvenamųjų pastatų, susisiekimo ir (ar) inžinerinės infrastuktūros objektų statybai, nustatyti galimą užstatymo aukštingumą, intensyvumą bei kitus pagrindinius naudojimo reikalavimus nepažeidžiant bendrojo plano sprendinių.
 8. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti Sodų gatvės jungtį su aplinkinių gatvių tinklu, nustatyti buvusio J. Strumilos sodų vietoje viešosios erdvės teritorijos ribas ir naudojimo būdą ir užtikrinti patekimą iš Šopeno, Šv. Stepono ir Sodų gatvių bei numatyti tam reikalingus servitutus, suformuoti pėsčiųjų, neįgaliųjų ir dviračių judėjimo ryšius tarp Senamiesčio, Naujamiesčio ir Naujininkų seniūnijų.
 9. Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, susisiekimo komunikacijų išdėstymas, servitutų poreikis, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ir teritorijos naudojimo reglamentai.
 10. Tyrimai ir galimybių studijos: reikalingos.
 11. SPAV reikalingumas: nustatomas atliekant strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atranką.
 12. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.
 13. Detaliojo planavimo koregavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
 14. Koncepcijos rengimas: rengiama.
 15. Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: nereikalingas.
 16. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbiama apie priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą. Pavedama rengėjui informuoti gretimų sklypų, pastatų savininkus ir naudotojus apie atliekamas planavimo procedūras. Procedūriniai dokumentai teikiami sistemoje TPDRIS.
 17. Planavimo terminai: 5 metai nuo planavimo darbų programos patvirtinimo datos.
 18. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).
 19. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500-M1:1000 duomenis (detaliojo plano rengėjas gali papildomai naudoti ir kitus mastelius). Patvirtintą dokumentą užregistruoti www.tpdr.lt.

 

SCHEMA: Planuojamos teritorijos schema