Informuojame apie parengtą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą ir pasiūlymų teikimą dėl parengto įsakymo projekto „DĖL LEIDIMO KOREGUOTI ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 0101/0167:67) PADEKANIŠKIŲ VS. DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. B3 SPRENDINIUS TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO PAGRINDU“

Projektas:

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo, 6 straipsnio 3 dalimi, 17 straipsnio 8 ir 9 dalimis, 28 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1.2, 318.1.3. papunkčiais ir 319 punktu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.7 papunkčiu:

1. L e i d ž i u  koreguoti žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0167:67) Padekaniškių vs. detaliojo plano (Nr. T00055825), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 23 d. sprendimu Nr. 1-363 ,,Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0167:67) Padekaniškių vs., Vilniuje, detaliojo plano tvirtinimo“, sklypo Nr. B3 (kadastro Nr. 0101/0167:2226) sprendinius: pakeisti detaliuoju planu nustatytą žemės sklypo naudojimo būdą iš mažaaukščių gyvenamųjų namų į daugiabučių gyvenamųjų namų ir bendrabučių teritorijos naudojimo būdą, patikslinti detaliuoju planu nustatytus užstatymo reglamentus (užstatymo intensyvumą, tankumą, aukštingumą) ir  nustatyti papildomus sprendinius (teritorijos naudojimo tipą, teritorijos užstatymo tipą, būstų skaičių, galimas statinių paskirtis, automobilių stovėjimo būdą ir kt.) nepažeidžiant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių.

2. T v i r t i n u   planavimo darbų programą (pridedama).

 

Planavimo darbų programa:
1. Planuojamos teritorijos adresas:  sklypas (kadastro Nr. 0101/0167:2226).

2. Planuojamos teritorijos plotas: 0,1464 ha.

3. Nagrinėjama teritorija: teritorija apribota Gilužio ir Pilkalnio gatvėmis ir želdynų teritorija rytinėje planuojamos teritorijos dalyje (Detaliojo plano sklypai B2 ir B4).

4. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

5. Planavimo iniciatorius: juridinis asmuo.

6. Planavimo pagrindas: iniciatoriaus prašymas.

7. Planavimo uždaviniai: pakeisti detaliuoju planu nustatytą žemės sklypo naudojimo būdą iš mažaaukščių gyvenamųjų namų į daugiabučių gyvenamųjų namų ir bendrabučių teritorijos naudojimo būdą, patikslinti detaliuoju planu nustatytus užstatymo reglamentus (užstatymo intensyvumą, tankumą, aukštingumą) ir nustatyti papildomus sprendinius (teritorijos naudojimo tipą, teritorijos užstatymo tipą, būstų skaičių, galimas statinių paskirtis, automobilių stovėjimo būdą ir kt.) nepažeidžiant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių.

8. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, įvertinti upelio vagą ir apsaugos zonas.

9. Papildomi reglamentai: : teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, automobilių stovėjimo būdas, reikalingų susisiekimo komunikacijų išdėstymas ir servitutų poreikis.

10. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.

11. SPAV reikalingumas: pagal gautas sąlygas ar teisės aktų nustatyta tvarka.

12. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

13. Detaliojo planavimo koregavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

14. Koncepcijos rengimas: nerengiama.

15. Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: nereikalingas.

16. Viešumo užtikrinimas: Teisės aktų nustatyta tvarka. Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbti priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą, atlikti privalomas viešinimo procedūras.

17. Planavimo terminai: iki 2026 m. gruodžio mėn.

18. Derinimo procedūra: atliekama TPDRIS.

19. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500-M1:1000 duomenis (detaliojo plano rengėjas gali papildomai naudoti ir kitus mastelius). Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje.

 

Papildoma informacija ir pasiūlymų teikimas:

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, faks. (8 5) 211 2222, el. p. savivaldybe@vilnius.lt , www.vilnius.lt;

Dėl pasiūlymų teikimo dėl parengto teisės akto (įsakymo) projekto:

Susipažinti ir teikti siūlymus dėl numatomo parengto teisės akto projekto galima 10 d. d. nuo pranešimo paskelbimo datos. Pasiūlymai teikiami planavimo organizatoriui el. p. savivaldybe@vilnius.lt arba raštu Vilniaus miesto  savivaldybės administracijai Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

Susipažinti galima Vilniaus miesto savivaldybės interneto tinklalapyje https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/teritoriju-planavimo-viesumas/ ;

Kontaktinis asmuo: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir plėtros projektų skyriaus l. e. p. vedėjas B. Bučelis, tel. 85 219 7913, el. p. benius.bucelis@vilnius.lt, vyr. specialistas K. Buivydas, tel. 85 211 2753, el. paštas: karolis.buivydas@vilnius.lt;

Vilniaus miesto sav. administracijos Pilaitės seniūnijoje, Vydūno g. 20, Vilnius, el. p. pilaites.seniunija@vilnius.lt, tel. 85 211 2964, tel. 85 211 2967.

Pastaba: Dėl susidariusios viruso plitimo situacijos ir karantino sąlygų LR Vyriausybės nustatyta tvarka gali būti apribotas galimybės fiziškai (gyvai) susipažinti su teisės akto projektu, todėl informacija teikiama nuotoliniu būdu ir elektorinėmis, komunikacinėmis ryšio priemonėmis.

 

Schema 9531