Informuojame apie parengtą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą ir pasiūlymų teikimą dėl parengto įsakymo projekto „Dėl leidimo rengti 2,4507 ha teritorijos detalųjį planą“

ĮSAKYMO PROJEKTAS

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 19 ir 32 punktais, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

1. L e i d ž i u rengti 2,4507 ha žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0078:100) ties P. Joniko ir Dieveniškių gatvėmis detalųjį planą.

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. detaliojo plano rengimo tikslas ir uždaviniai – nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų ir (ar) daugiabučių gyvenamųjų pastatų naudojimo būdus, esant poreikiui nustatyti bendrojo naudojimo teritorijos ir (ar) inžinerinės infrastruktūros koridorių teritorijos naudojimo būdus teritorijos funkcionavimui užtikinti bei pagal numatomus naudojimo būdus nustatyti kitus naudojimo reglamentus;

2.2. už šio įsakymo viešinimą yra atsakingas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyrius.

3. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).


Planavimo darbų programa:

 1. Planuojamos teritorijos adresas: ties Petro Joniko g., Naujininkų sen.
 2. Planuojamos teritorijos plotas: 2,4507 ha.
 3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
 4. Iniciatorius: juridinis asmuo.
 5. Rengėjas: pasirenka iniciatorius.
 6. Planavimo pagrindas: 2021-04-14 prašymas.
 7. Planavimo uždaviniai: nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų ir (ar) daugiabučių gyvenamųjų pastatų naudojimo būdus, esant poreikiui nustatyti inžinerinės infrastruktūros koridorių teritorijos naudojimo būdą, bei nustatyti kitus naudojimo reglamentus.
 8. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius ir kompozicinius ryšius su gretimybėmis.
 9. Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų poreikis ir išdėstymas, servitutų poreikis.
 10. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.
 11. SPAV reikalingumas: nereikalingas.
 12. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nenumatoma.
 13. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
 14. Koncepcijos rengimas: nerengiama.
 15. Sprendinių profesinis vertinimas: nereikalingas.
 16. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbti priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą, atlikti privalomas viešinimo procedūras.
 17. Planavimo terminai: iki 2024 m. balandžio mėn.
 18. Derinimo procedūra: atliekami sistemoje TPDRIS.
 19. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500-M1:1000 duomenis. Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje.


Papildoma informacija ir pasiūlymų teikimas:

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, faks. (8 5) 211 2222, el. p. savivaldybe@vilnius.lt , www.vilnius.lt;

Dėl pasiūlymų teikimo dėl parengto teisės akto (įsakymo) projekto:
Susipažinti ir teikti siūlymus dėl numatomo parengto teisės akto projekto galima 10 d. d. nuo pranešimo paskelbimo datos. Pasiūlymai teikiami planavimo organizatoriui el. p. savivaldybe@vilnius.lt arba raštu Vilniaus miesto savivaldybės administracijai Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

Susipažinti galima Vilniaus miesto savivaldybės interneto tinklalapyje https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/teritoriju-planavimo-viesumas/ ;

Kontaktinis asmuo: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Detaliojo planavimo ir architektūros poskyryje: patarėjas E. Dedūra, tel. 852112526 el. p. egidijus.dedura@vilnius.lt, vyr. specialistas K. Buivydas, el. paštas: karolis.buivydas@vilnius.lt;

Vilniaus miesto sav. administracijos Naujamiesčio seniūnijoje, Dariaus ir Girėno g. 11, tel. 85 2112936 Vilnius, el. p. naujininku.seniunija@vilnius.lt.

Pastaba: Dėl karantino sąlygų LR Vyriausybės nustatyta tvarka gali būti apribotas galimybės fiziškai (gyvai) susipažinti su teisės akto projektu, todėl informacija teikiama nuotoliniu būdu ir elektorinėmis ar komunikacinėmis ryšio priemonėmis.

 

Planas (atsisiųsti)