Informuojame apie parengtą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą ir pasiūlymų teikimą dėl parengto įsakymo projekto

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI SKLYPO EIŠIŠKIŲ PL. 100 IR GRETA ESANČIOS TERITORIJOS (VILNIAUS VIEŠOJO LOGISTIKOS PARKO) DETALIOJO PLANO SKLYPŲ NR. 4, NR. 5, NR. 6, NR. 7 SPRENDINIUS TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INCICIJAVIMO PAGRINDU

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo, 6 straipsnio 3 dalimi, 17 straipsnio 8 ir 9 dalimis, 28 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1.2, 318.1.3. papunkčiais ir 319 punktu, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.7 papunkčiu:

 1. L e i d ž i u koreguoti sklypo Eišiškių pl. 100 ir greta esančios teritorijos (Vilniaus viešojo logistikos parko) detaliojo plano (Nr. T00061195), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. 1-117 ,,Dėl sklypo Eišiškių pl. 100 ir greta esančios teritorijos (Vilniaus viešojo logistikos parko) detaliojo plano tvirtinimo“, sklypų Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6, Nr. 7 sprendinius sklypuose (kadastro Nr. 0101/0084:4332, Nr. 0101/0084:4333, Nr. 0101/0084:8800, Nr. 0101/0084:4334) keičiant detaliuoju planu nustatytą statinių aukštį nuo žemės paviršiaus ir žemės sklypų naudojimo būdą iš susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijų į pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijų ir nustatyti papildomus sprendinius (teritorijos naudojimo tipą, automobilių stovėjimo būdą ir pan.) nepažeidžiant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių.
 2. T v i r t i n u detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programą (pridedama).
 3. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2015 m. birželio 8 d. įsakymą Nr. A30-1485 “Dėl leidimo inicijuoti sklypo Eišiškių pl. 100 ir greta esančios teritorijos (Vilniaus viešojo logistikos parko) detaliojo plano sklypų Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6, Nr. 7 , Nr. 8 ir Nr. 9 sprendinių koregavimą”.


PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA:

 1. Planuojamos teritorijos adresas: Teritorijos prie Eišiškių pl. 100 sklypai (kadastro Nr. 0101/0084:4332), (kadastro Nr. 0101/0084:4333), (kadastro Nr. 0101/0084:8800), (kadastro Nr. 0101/0084:4334).
 2. Planuojamos teritorijos plotas: 23,3941 ha.
 3. Nagrinėjama teritorija: teritorija apribota Baltosios Vokės ir Juodšilių miškais, Kirtimų, Terminalo ir Logistikos gatvėmis pagal detaliojo plano sprendinių ribas.
 4. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
 5. Planavimo pagrindas: VšĮ ,, Geležinkelių logistikos parkas“ 2021-10-21 prašymas.
 6. Planavimo uždaviniai: atlikti sklypo Eišiškių pl. 100 ir greta esančios teritorijos (Vilniaus viešojo logistikos parko) detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. 1-117 ,,Dėl sklypo Eišiškių pl. 100 ir greta esančios teritorijos (Vilniaus viešojo logistikos parko) detaliojo plano tvirtinimo“, sklypų Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6, Nr. 7 sprendinių koregavimą, keičiant detaliuoju planu nustatytą statinių aukštį nuo žemės paviršiaus ir žemės sklypų naudojimo būdą iš susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijų į pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijų ir nustatyti papildomus sprendinius (teritorijos naudojimo tipą, automobilių stovėjimo būdą ir pan.) nepažeidžiant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių.
 7. Papildomi planavimo uždaviniai: Sklypuose suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklą, numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, numatyti susisiekimo ryšių sistemą, susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį.
 8. Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, teritorijos viešųjų erdvių išdėstymas, automobilių aikštelių išdėstymas, atliekų surinkimo konteinerių aikštelių išdėstymas, poilsio aikštelių išdėstymas.
 9. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.
 10. SPAV reikalingumas: nustatomas atlikus SPAV atranką arba pagal institucijų sąlygas.
 11. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.
 12. Detaliojo planavimo koregavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
 13. Koncepcijos rengimas: rengiama. Planuojama valstybiniu ar visuomenės (viešojo) intereso požiūriu reikšmingų objektų teritorija, nustačius valstybei svarbaus objekto statusą.
 14. Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: nereikalingas.
 15. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
 16. Viešumo užtikrinimas: Teisės aktų nustatyta tvarka. Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbti priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą, atlikti privalomas viešinimo procedūras.
 17. Planavimo terminai: kol galioja planavimo sąlygos.
 18. Derinimo procedūra: atliekama TPDRIS.
 19. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500-M1:1000 duomenis (detaliojo plano rengėjas gali papildomai naudoti ir kitus mastelius). Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje.

PAPILDOMA INFORMACIJA IR PASIŪLYMŲ TEIKIMAS:

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, faks. (8 5) 211 2222, el. p. savivaldybe@vilnius.lt , www.vilnius.lt;


Dėl pasiūlymų teikimo dėl parengto teisės akto (įsakymo) projekto:

Susipažinti ir teikti siūlymus dėl numatomo parengto teisės akto projekto galima 10 d. d. nuo pranešimo paskelbimo datos. Pasiūlymai teikiami planavimo organizatoriui el. p. savivaldybe@vilnius.lt arba raštu Vilniaus miesto savivaldybės administracijai Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

Susipažinti galima Vilniaus miesto savivaldybės interneto tinklalapyje https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/teritoriju-planavimo-viesumas/, Panerių seniūnijoje ar Panerių seniūnijos facebook paskyroje – kontaktinis tel. 85 211 2949, el. p. paneriu.seniunija@vilnius.lt.

Kontaktinis asmuo: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir plėtros skyriuje: patarėjas B. Bučelis, tel. 85 219 7913, el. p. benius.bucelis@vilnius.lt, vyr. specialistas K. Buivydas, tel. 85 211 2753, el. p. karolis.buivydas@vilnius.lt; Vilniaus miesto sav. administracijos Panerių seniūnijoje, Žalioji a. 3, Vilnius, tel. 85 2112 949 Vilnius, el. p.  paneriu.seniunija@vilnius.lt.

Pastaba: Dėl susidariusios situacijos ir karantino sąlygų LR Vyriausybės nustatyta tvarka gali būti apribotas galimybės fiziškai (gyvai) susipažinti su teisės akto projektu, todėl informacija teikiama nuotoliniu būdu ir elektorinėmis, komunikacinėmis ryšio priemonėmis.

 

Schema atsisiųsti