Informuojame apie parengtą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą ir pasiūlymų teikimą dėl parengto projekto „Dėl leidimo rengti žemės sklypo V. Mykolaičio-Putino g. 5 detaliojo plano keitimą“

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS ĮSAKYMO PROJEKTAS

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 14 d. sprendimu Nr. 1-634 „Dėl Taurakalnio teritorijos ir žemės sklypo V. Mykolaičio-Putino g. 5 pripažinimo svarbiais vietos bendruomenei“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.7 papunkčiu:
1. L e i d ž i u rengti sklypo V. Mykolaičio-Putino g. 5 detaliojo plano (T00081301), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. A30-3068 „Dėl sklypo V. Mykolaičio-Putino g. 5 detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinių keitimą sklype V. Mykolaičio-Putino g. 5 (kadastro Nr. 0101/0054:327).
2. N u s t a t a u, kad:
2.1. detaliojo plano rengimo tikslas ir uždaviniai – patenkinti viešąjį interesą ir įgyvendinti Tautos namų (daugiafunkcio kultūros centro) projektą, keičiant detaliuoju planu nustatytus teritorijos naudojimo reglamentus sklype V. Mykolaičio-Putino g. 5 (kadastro Nr. 0101/0054:327);
2.2. už šio įsakymo viešinimą yra atsakingas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyrius.
3. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA:
1. Planuojamos teritorijos adresas: V. Mykolaičio-Putino g. 5 (kad. Nr. 0101/0054:327), Naujamiesčio sen.
2. Planuojamos teritorijos plotas: 2,0166 ha.
3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
4. Rengėjas: SĮ „Vilniaus planas“ .
5. Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016-09-14 sprendimo Nr. 1-634 „Dėl Taurakalnio teritorijos ir žemės sklypo V. Mykolaičio-Putino g. 5 pripažinimo svarbiais vietos bendruomenei“ 3.2 punktas, atliktos architektūrinės idėjos įgyvendinimas.
6. Planavimo uždaviniai: patenkinti viešąjį interesą ir įgyvendinti Tautos namų (daugiafunkcinio kultūros centro) projektą, keičian detaliuoju planu nustatytus teritorijos naudojimo reglamentus sklype V. Mykolaičio-Putino g. 5 (kadastro Nr. 0101/0054:327).
7. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius ir kompozicinius ryšius su gretimybėmis.
8. Papildomi reglamentai: susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų poreikis ir išdėstymas, servitutų poreikis.
9. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.
10. SPAV reikalingumas: nereikalingas.
11. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: atliktas.
12. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai (apjungiama).
13. Koncepcijos rengimas: nerengiama, atliktas konkursas.
14. Sprendinių profesinis vertinimas: nereikalingas.
15. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbti priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą, atlikti reikalingas viešinimo procedūras.
17. Planavimo terminai: iki 2024 m. gegužės mėn.
18. Derinimo procedūra: atliekama sistemoje TPDRIS.
19. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis ir viešinimui reikalingus dokumentus organizatorius paveda surinkti ir parengti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500-M1:1000 duomenis. Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje.

PAPILDOMA INFORMACIJA IR PASIŪLYMŲ TEIKIMAS:
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, faks. (8 5) 211 2222, el. p. savivaldybe@vilnius.lt , www.vilnius.lt;
Dėl pasiūlymų teikimo dėl parengto teisės akto projekto:
Susipažinti ir teikti siūlymus dėl numatomo parengto teisės akto projekto galima 10 d. d. nuo pranešimo paskelbimo datos. Pasiūlymai teikiami planavimo organizatoriui el. p. savivaldybe@vilnius.lt arba raštu Vilniaus miesto savivaldybės administracijai Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
Susipažinti galima Vilniaus miesto savivaldybės interneto tinklalapyje https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/teritoriju-planavimo-viesumas/ ;
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Detaliojo planavimo ir architektūros poskyryje: kontaktinis asmuo K. Buivydas tel. (8-5) 211 2753, el. paštas: karolis.buivydas@vilnius.lt;
Vilniaus miesto sav. administracijos Naujamiesčio seniūnijoje, Odminių g.3, Vilnius, el. p. naujamiescio.seniunija@vilnius.lt.