Informuojame apie parengtą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą ir pasiūlymų teikimą dėl projekto „Dėl leidimo keisti sklypų (kadastro Nr. 0101/0054:277 ir Nr. 0101/0054:34) M. K. Čiurlionio g. 42 detaliojo plano sprendinių teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu“

Informuojame apie parengtą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą ir pasiūlymų teikimą dėl įsakymo projekto „Dėl leidimo keisti sklypų (kadastro Nr. 0101/0054:277 ir Nr. 0101/0054:34) M. K. Čiurlionio g. 42 detaliojo plano sprendinių teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu“ ir planavimo tikslų

ĮSAKYMO PROJEKTAS

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 17 straipsnio 8 ir 9 dalimis, 28 straipsnio 2 ir 5 dalimis, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 313, 314, 315 punktais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:
1. L e i d ž i u keisti sklypų (kadastro Nr. 0101/0054:277 ir Nr. 0101/0054:34)
M. K. Čiurlionio g. 42 detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 14 d. sprendimu Nr. 1-1675 „Dėl sklypų M. K. Čiurlionio g. 42 detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinius žemės sklype M. K. Čiurlionio g. 42 (kadastro Nr. 0101/0054:292) teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu.
2. N u s t a t a u, kad planavimo tikslai ir uždaviniai yra: nekeičiant žemės sklypo paskirties pakeisti sklypo naudojimo būdą iš mažaaukščių gyvenamųjų namų į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos naudojimo būdą bei pakeisti privalomuosius reikalavimus ir nustatyti galimus pagrindinius ir papildomus sklypų naudojimo reikalavimus nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų ir Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių.
3. T v i r t i n u planuojamos teritorijos planavimo darbų programą (pridedama).

PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA:
1. Planuojamos teritorijos adresas: M. K. Čiurlionio g. 42.
Nagrinėjamas kvartalas – apribotas P. Klimo, S. Konarskio, Jovaro ir M. K. Čiurlionio gatvėmis.
2. Planuojamos teritorijos plotas: 0,1452 ha.
3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
4. Iniciatorius: fizinis asmuo.
5. Rengėjas: pasirenka iniciatorius.
6. Planavimo pagrindas: iniciatoriaus prašymas.
7. Planavimo uždaviniai: nekeičiant žemės sklypo paskirties pakeisti sklypo naudojimo būdą iš mažaaukščių gyvenamųjų namų į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos naudojimo būdą bei pakeisti privalomuosius reikalavimus ir nustatyti galimus pagrindinius ir papildomus sklypų naudojimo reikalavimus nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų ir Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių.
8. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius ir kompozicinius ryšius su gretimybėmis. Nustatyti būstų skaičiaus, aukštingumo, užstatymo intensyvumo ir tankio dydžius kontekstualius gretimybėms. Išnagrinėti sklype esamo pastato vertingąsias savybes.
9. Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų poreikis ir išdėstymas, servitutų poreikis.
10. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.
11. SPAV reikalingumas: nereikalingas.
12. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nenumatoma.
13. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
14. Koncepcijos rengimas: nerengiama.
15. Sprendinių profesinis vertinimas: nereikalingas.
16. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbti priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą, atlikti privalomas viešinimo procedūras.
17. Planavimo terminai: iki 2025 m. kovo mėn.
18. Derinimo procedūra: atliekami sistemoje TPDRIS.
19. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500-M1:1000 duomenis. Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje.

PAPILDOMA INFORMACIJA IR PASIŪLYMŲ TEIKIMAS:
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, faks. (8 5) 211 2222, el. p. savivaldybe@vilnius.lt , www.vilnius.lt;
Dėl pasiūlymų teikimo dėl parengto teisės akto (įsakymo) projekto:
Susipažinti ir teikti siūlymus dėl numatomo parengto teisės akto projekto galima 10 d. d. nuo pranešimo paskelbimo datos. Pasiūlymai teikiami planavimo organizatoriui el. p. savivaldybe@vilnius.lt arba raštu Vilniaus miesto savivaldybės administracijai Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
Susipažinti galima Vilniaus miesto savivaldybės interneto tinklalapyje https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/teritoriju-planavimo-viesumas/ ;
Kontaktinis asmuo: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir plėtros projektų skyriaus: vedėjas B. Bučelis, tel. 852112526 el. p. benius.bucelis@vilnius.lt, vyr. specialistas K. Buivydas, el. paštas: karolis.buivydas@vilnius.lt; Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.
Taip pat Vilniaus miesto sav. administracijos Naujamiesčio seniūnijoje, Algirdo g. 11, Vilnius;
tel. 85 211 2907; e. p. naujamiescio.seniunija@vilnius.lt.

Teritorija: Schema