Informuojame apie parengtą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą ir pasiūlymų teikimą dėl projekto „Dėl leidimo koreguoti sklypo Nemenčinės pl. 63, Antakalnyje, detaliojo plano sklypų Nr. 2 ir Nr. 3 sprendinius teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu“

Informuojame apie parengtą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą ir pasiūlymų teikimą dėl projekto „Dėl leidimo koreguoti sklypo Nemenčinės pl. 63, Antakalnyje, detaliojo plano sklypų Nr. 2 ir Nr. 3 sprendinius teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu“ ir planavimo tikslų:

ĮSAKYMO PROJEKTAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI SKLYPO NEMENČINĖS PL. 63, ANTAKALNYJE, DETALIOJO PLANO SKLYPŲ NR. 2 IR NR. 3 SPRENDINIUS TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO PAGRINDU

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo, 6 straipsnio 3 dalimi, 17 straipsnio 8 ir 9 dalimis, 28 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1.2, 318.1.3. papunkčiais ir 319 punktu, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:
1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. 1-1570 „Dėl sklypo Nemenčinės pl. 63 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto sklypo Nemenčinės pl. 63, Antakalnyje, detaliojo plano sklypų Nr. 2 ir Nr. 3 sprendinius sklypuose Gvazdikų Sodų 1-ojoje g. 3 (kadastro Nr. 0101/0014:1135) ir Gvazdikų Sodų 1-ojoje g. 1 (kadastro Nr. 0101/0014:1133) teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu.
2. N u s t a t a u šiuos planavimo tikslus ir uždavinius: nekeičiant žemės sklypų paskirties sujungti žemės sklypus, pakeitus detaliojo plano sklypo Nr. 2 gyvenamųjų teritorijų (G/G1) naudojimo būdą ir pobūdį nustatyti komercinės paskirties objektų teritorijų naudojimo būdą.
3. T v i r t i n u planuojamos teritorijas ribas ir planavimo darbų programą (pridedama).

PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA:
1. Planuojamos teritorijos adresas: Gvazdikų Sodų 1-ji g. 3 (kadastro Nr. 0101/0014:1135) ir Gvazdikų Sodų 1-ji g. 1 (kadastro Nr. 0101/0014:1133), Vilnius.
2. Planuojamos teritorijos plotas: 0,1971 ha (sklypai 0,0568 ha ir 0,1403 ha).
3. Nagrinėjama teritorija: kvartalo teritorija apribota Gvazdikų Sodų 1-sios ir 2-sios gatvėmis bei Nemenčinės plentu.
4. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
5. Planavimo iniciatorius: fiziniai asmenys.
6. Planavimo pagrindas: iniciatoriaus prašymas.
7. Planavimo uždaviniai: nekeičiant žemės sklypų paskirties sujungti žemės sklypus, pakeitus detaliojo plano sklypo Nr. 2 gyvenamųjų teritorijų (G/G1) naudojimo būdą ir pobūdį nustatyti komercinės paskirties objektų teritorijų naudojimo būdą.
8. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą.
9. Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, automobilių stovėjimo būdas, susisiekimo komunikacijų išdėstymas ir servitutų poreikis.
10. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.
11. SPAV reikalingumas: pagal gautas sąlygas ar teisės aktų nustatyta tvarka.
12. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.
13. Detaliojo planavimo koregavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
14. Koncepcijos rengimas: nerengiama.
15. Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: nereikalingas.
16. Viešumo užtikrinimas: Teisės aktų nustatyta tvarka. Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbti priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą, atlikti privalomas viešinimo procedūras.
17. Planavimo terminai: iki 2026 m. gruodžio mėn.
18. Derinimo procedūra: atliekama TPDRIS.
19. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500-M1:1000 duomenis (detaliojo plano rengėjas gali papildomai naudoti ir kitus mastelius). Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje.
Įvertinti teisminius ginčus dėl statybą leidžiančių dokumentų pripažinimo negaliojančiais ir statybos padarinių šalinimo.

PAPILDOMA INFORMACIJA IR PASIŪLYMŲ TEIKIMAS:
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, faks. (8 5) 211 2222, el. p. [email protected] , www.vilnius.lt;
Dėl pasiūlymų teikimo dėl parengto teisės akto (įsakymo) projekto:
Susipažinti ir teikti siūlymus dėl numatomo parengto teisės akto projekto galima 10 d. d. nuo pranešimo paskelbimo datos. Pasiūlymai teikiami planavimo organizatoriui el. p. [email protected] arba raštu Vilniaus miesto savivaldybės administracijai Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
Susipažinti galima Vilniaus miesto savivaldybės interneto tinklalapyje https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/teritoriju-planavimo-viesumas/ ;
Kontaktinis asmuo: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir plėtros projektų skyriaus: vedėjas B. Bučelis, tel. 852112526 el. p. [email protected], vyr. specialistas K. Buivydas, el. paštas: kar[email protected]; Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.
Taip pat Vilniaus miesto sav. administracijos Antkalnio seniūnijoje, Antakalnio g. 17, Vilnius;
tel. 85 211 2916 8908; el. p. [email protected].

Teritorija: Schema 9948