Informuojame apie parengtą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą ir pasiūlymų teikimą dėl projekto „Dėl leidimo koreguoti sklypo Smalinės k. (kadastro Nr. 0101/0167:350) detaliojo plano sklypų Nr. 2, Nr. 3 ir Nr. 5 sprendinius teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu“

Informuojame apie parengtą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą ir pasiūlymų teikimą dėl įsakymo projekto „Dėl leidimo koreguoti sklypo Smalinės k. (kadastro Nr. 0101/0167:350) detaliojo plano sklypų Nr. 2, Nr. 3 ir Nr. 5 sprendinius teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu“ ir planavimo tikslų:

ĮSAKYMO PROJEKTAS

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 17 straipsnio 8 ir 9 dalimis, 28 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1.2, 318.1.3 papunkčiais ir 319 punktu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.7 papunkčiu:
1. L e i d ž i u koreguoti sklypo Smalinės k. (kadastro Nr. 0101/0167:350) detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 18 d. sprendimu Nr. 12284 „Dėl sklypo Smalinės k. (kadastro Nr. 0101/0167:350) detaliojo plano tvirtinimo“, sklypų Nr. 2, Nr. 3 ir Nr. 5 sprendinius žemės sklypuose Sidaronių g. 45 (kadastro Nr. 0101/0167:3129), Sidaronių g. 43 (kadastro Nr. 0101/0167:3130) ir Sidaronių g. 41 (kadastro Nr. 0101/0167:3132) teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu.
2. N u s t a t a u šiuos planavimo tikslus ir uždavinius: nekeičiant žemės sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeisti žemės sklypų naudojimo būdą iš komercinės paskirties objektų teritorijų (K/K1) į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijas, patikslinti statybos ribą ir zoną, pakeisti nustatytus ir nustatyti trūkstamus teritorijos naudojimo reglamentus nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų ir vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendiniais.
3. T v i r t i n u planavimo darbų programą (pridedama).

 

PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA:

1. Planuojamos teritorijos adresas: Sidaronių g. 45 (kadastro Nr. 0101/0167:3129), Sidaronių g. 43 (kadastro Nr. 0101/0167:3130) ir Sidaronių g. 41 (kadastro Nr. 0101/0167:3132).
2. Planuojamos teritorijos plotas: 1,2693 ha (sklypai 0,2319 ha, 0,48 ha, 0,5574 ha).
3. Nagrinėjama teritorija: kvartalo teritorija apribota vandens telkiniu šiaurinėje dalyje, detaliuoju planu suplanuotais želdynais rytinėje ir pravažiavimo keliu pietinėje dalyse, esama Sidaronių gatve.
4. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
5. Planavimo iniciatorius: juridinis asmuo.
6. Planavimo pagrindas: iniciatoriaus 2022-03-22 prašymas.
7. Planavimo uždaviniai: nekeičiant žemės sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeisti žemės sklypų naudojimo būdą iš komercinės paskirties objektų teritorijų (K/K1) į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijas, patikslinti statybos ribą ir zoną, pakeisti nustatytus ir nustatyti trūkstamus teritorijos naudojimo reglamentus nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų ir vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendiniais.
8. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą.
9. Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, automobilių stovėjimo būdas, susisiekimo komunikacijų išdėstymas ir servitutų poreikis.
10. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.
11. SPAV reikalingumas: pagal gautas sąlygas ar teisės aktų nustatyta tvarka.
12. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.
13. Detaliojo planavimo koregavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
14. Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: nereikalingas.
15. Viešumo užtikrinimas: Teisės aktų nustatyta tvarka. Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbti priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą, atlikti privalomas viešinimo procedūras.
16. Planavimo terminai: iki 2025 m. balandžio mėn.
17. Derinimo procedūra: atliekama TPDRIS.
18. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500-M1:1000 duomenis (detaliojo plano rengėjas gali papildomai naudoti ir kitus mastelius). Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje.

PAPILDOMA INFORMACIJA IR PASIŪLYMŲ TEIKIMAS:
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, faks. (8 5) 211 2222, el. p. savivaldybe@vilnius.lt , www.vilnius.lt;
Dėl pasiūlymų teikimo dėl parengto teisės akto (įsakymo) projekto ir planavimo tikslų:
Susipažinti ir teikti siūlymus dėl numatomo parengto teisės akto projekto galima 10 d. d. nuo pranešimo paskelbimo datos. Pasiūlymai teikiami planavimo organizatoriui el. p. savivaldybe@vilnius.lt arba raštu Vilniaus miesto savivaldybės administracijai Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
Susipažinti galima Vilniaus miesto savivaldybės interneto tinklalapyje https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/teritoriju-planavimo-viesumas/ ;
Kontaktinis asmuo: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir plėtros projektų skyriaus: vedėjas B. Bučelis, tel. 852112526 el. p. benius.bucelis@vilnius.lt, vyr. specialistas K. Buivydas, el. paštas: karolis.buivydas@vilnius.lt; Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.
Taip pat Vilniaus miesto sav. administracijos Justiniškių seniūnijoje, Rygos g. 15, Vilnius;
tel. 85 265 8908; e. p. justiniskiu.seniunija@vilnius.lt.

Planuojama teritorija: Schema