Informuojame apie parengtą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą ir pasiūlymų teikimą dėl projekto „Dėl leidimo koreguoti Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano sprendinius apie 0,26 ha teritorijoje sklypuose Gervių g. 20 ir 22, Paribio g. 32 ir gretimoje valstybinėje žemėje teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu“

Informuojame apie parengtą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą ir pasiūlymų teikimą dėl projekto „Dėl leidimo koreguoti Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano sprendinius apie 0,26 ha teritorijoje sklypuose Gervių g. 20 ir 22, Paribio g. 32 ir gretimoje valstybinėje žemėje teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu“ ir dėl planavimo tikslų

ĮSAKYMO PROJEKTAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI ŽVĖRYNO ŠIAURINĖS DALIES DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS APIE 0,26 HA TERITORIJOJE SKLYPUOSE GERVIŲ G. 20 IR 22, PARIBIO G. 32 IR GRETIMOJE VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO PAGRINDU

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1.2, 318.1.3 papunkčiais ir 319 punktu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:
1. L e i d ž i u koreguoti Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto valdybos 1998 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. 246V „Dėl Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinius apie 0,26 (dvidešimt šešių šimtųjų) ha teritorijoje žemės sklypuose Gervių g. 22 (kadastro Nr. 0101/0031:307), Gervių g. 20 (kadastro Nr. 0101/0031:310), Paribio g. 32 (kadastro Nr. 0101/0031:301) ir gretimoje valstybinėje žemėje teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu.
2. N u s t a t a u, kad planavimo tikslai ir uždaviniai yra: nekeičiant žemės sklypų paskirties nustatyti sklypams Paribio g. 32 ir Gervių g. 22 daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos naudojimo būdą bei patikslinti galimus pagrindinius ir papildomus sklypų naudojimo reikalavimus, nustatyti kitus galimą(-us) planuojamos teritorijos ir žemės sklypo Gervių g. 20 naudojimo būdą(-us) ir naudojimo reikalavimus nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų ir Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių.
3. T v i r t i n u planuojamos teritorijos ribas ir planavimo darbų programą (pridedama).

PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA:

1. Planuojamos teritorijos adresas: Gervių g. 20 ir 22, Paribio g. 32 ir gretima teritorija.
2. Planuojamos teritorijos plotas: apie 0,26 ha kvartalas apribotas Paribio, Gervių gatvėmis, praėjimu vakarinėje dalyje, želdynų teritorija rytinėje dalyje.
3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
4. Iniciatorius: juridinis asmuo.
5. Rengėjas: pasirenka iniciatorius.
6. Planavimo pagrindas: iniciatoriaus 2022-04-07 prašymas.
7. Planavimo uždaviniai: nekeičiant žemės sklypų paskirties nustatyti sklypams Paribio g. 32 ir Gervių g. 22 daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos naudojimo būdą bei patikslinti galimus pagrindinius ir papildomus sklypų naudojimo reikalavimus, nustatyti kitus galimą(-us) planuojamos teritorijos ir žemės sklypo Gervių g. 20 naudojimo būdą(-us) ir naudojimo reikalavimus nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų ir Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių.
8. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius ir kompozicinius ryšius su gretimybėmis, numatyti želdynų ir infrastruktūros teritorijas, įgyvendinti Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano vystymo strategiją ir sprendinius.
9. Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų poreikis ir išdėstymas, servitutų poreikis.
10. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.
11. SPAV reikalingumas: pagal institucijų planavimo sąlygas arba teisės aktų nustatyta tvarka.
12. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nenumatoma.
13. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
14. Sprendinių profesinis vertinimas: nereikalingas.
15. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbti priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą, atlikti privalomas viešinimo procedūras.
16. Planavimo terminai: iki 2025 m. kovo mėn.
17. Derinimo procedūra: atliekami sistemoje TPDRIS.
18. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500-M1:1000 duomenis. Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje.

PAPILDOMA INFORMACIJA IR PASIŪLYMŲ TEIKIMAS:
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, faks. (8 5) 211 2222, el. p. savivaldybe@vilnius.lt , www.vilnius.lt;
Dėl pasiūlymų teikimo dėl parengto teisės akto (įsakymo) projekto:
Susipažinti ir teikti siūlymus dėl numatomo parengto teisės akto projekto galima 10 d. d. nuo pranešimo paskelbimo datos. Pasiūlymai teikiami planavimo organizatoriui el. p. savivaldybe@vilnius.lt arba raštu Vilniaus miesto savivaldybės administracijai Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
Susipažinti galima Vilniaus miesto savivaldybės interneto tinklalapyje https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/teritoriju-planavimo-viesumas/ ;
Kontaktinis asmuo: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir plėtros projektų skyriaus: vedėjas B. Bučelis, tel. 852112526 el. p. benius.bucelis@vilnius.lt, vyr. specialistas K. Buivydas, el. paštas: karolis.buivydas@vilnius.lt; Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.
Taip pat Vilniaus miesto sav. administracijos Žvėryno seniūnijoje, Sėlių g. 39, Vilnius; tel. 85 211 2975, el. p. zveryno.seniunija@vilnius.lt.

Teritorija: Schema