Informuojame apie parengtą Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus įsakymo projektą ,,Dėl administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022-04-14 įsakymo Nr. A30-1513/22 „Dėl leidimo koreguoti teritorijos (34 ha sklypo) Eišiškių pl. 127 detaliojo plano sprendinius apie 0,34 ha teritorijoje prie P. Skardžiaus gatvės inicijavimo sutarties pagrindu“ pakeitimo“

 

Keičiamas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022 m. balandžio 14 d. įsakymas Nr. A30-1513/22 „Dėl leidimo koreguoti teritorijos (34 ha sklypo) Eišiškių pl. 127 detaliojo plano sprendinius apie 0,34 ha teritorijoje prie P. Skardžiaus gatvės inicijavimo sutarties pagrindu“ ir 1 jo punktas išdėstomas taip:

„1. L e i d ž i u  koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2001 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. 235 „Dėl pritarimo Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių tikslinimui ir teritorijos (34 ha sklypo) Eišiškių pl. 127 detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00056213) sprendinius apie 0,34 (trisdešimt keturių šimtųjų) ha teritorijoje prie P. Skardžiaus gatvės inicijavimo sutarties pagrindu: suformuoti žemės sklypą (-us) laisvoje valstybinėje žemėje, pagal poreikį numatyti miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis inžinerinės infrastruktūros teritorijoms ar atskirųjų želdynų teritorijoms formuoti, padalyti esamą žemės sklypą (kadastro Nr. 0101/0078:832) į du atskirus žemės sklypus, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės naudojimo būdą, didžiausią leistiną pastatų aukštį, užstatymo tankumą ir intensyvumą, statinių statybos zoną ir ribą vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).“

Planavimo darbų programos 8 punktas išdėstomas taip:

„8. Planavimo tikslai ir detaliojo plano uždaviniai: suformuoti žemės sklypą (-us) laisvoje valstybinėje žemėje, pagal poreikį numatyti miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis inžinerinės infrastruktūros teritorijoms ar atskirųjų želdynų teritorijoms formuoti, padalyti esamą žemės sklypą (kadastro Nr. 0101/0078:832) į du atskirus žemės sklypus, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės naudojimo būdą, didžiausią leistiną pastatų aukštį, užstatymo tankumą ir intensyvumą, statinių statybos zoną ir ribą vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).“

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo (iki liepos 13 d. įskaitytinai) el. paštu savivaldybe@vilnius.lt.

 

Įsakymo projektas