Informuojame apie parengtą Vilniaus miesto šilumos ūkio specialiojo plano keitimo SPAV ataskaitą

Rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 9 d. sprendimas Nr. 1-1525 ,,Dėl atnaujinto Vilniaus miesto šilumos ūkio specialiojo plano tvirtinimo“. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 23 d. sprendimas Nr. 1-812 „Dėl Savivaldybės infrastruktūros pripažinimo prioritetine kriterijų patvirtinimo ir prioritetinių Savivaldybės infrastruktūros plėtros teritorijų nustatymo“. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 21d. sprendimas Nr. 1-931 ,,Dėl Vilniaus miesto šilumos ūkio specialiojo plano keitimo“. Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrasis planas. Lietuvos Respublikos energetikos ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. rugsėjo 25 d. įsakymas Nr. 1-226/D1-683 „Dėl Šilumos ūkio specialiųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo“.

Plano organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Konstitucijos per. 3, Vilnius, tel. (8 5) 2112000, 1664, Faksas: (8 5) 21122222, El. p.: [email protected].

Plano rengėjas: UAB „Kelprojektas”, Jonavos g. 7 (D korpusas), 44192 Kaunas, el. paštas [email protected], kelprojektas.lt. Projekto vadovė: Lina Norkienė, [email protected]. kontaktinis asmuo dėl SPAV – Aplinkosaugos skyriaus vyresnioji aplinkosaugos specialistė Simona Venskaitienė,  [email protected].

Planuojama teritorija: Vilniaus m. sav.

Teritorijų planavimo lygmuo, rūšis savivaldybės lygmuo.

Planavimo tikslai: suformuoti ilgalaikes Vilniaus miesto savivaldybės šilumos ūkio modernizavimo ir plėtros kryptis, siekiant užtikrinti saugų, patikimą ir nepertraukiamą šilumos tiekimą vartotojams mažiausiomis sąnaudomis, neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai, suderinti valstybės, Savivaldybės, energetikos įmonių, fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių interesus aprūpinant vartotojus šiluma ir energijos ištekliais šilumos gamybai, reglamentuoti aprūpinimo šiluma būdus ir (arba) naudotinas kuro bei energijos rūšis šilumos gamybai šilumos vartotojų teritorijose, numatyti preliminarias investicijų į šilumos ūkio plėtrą ir modernizavimą apimtis, finansavimo poreikį ir finansavimo šaltinius; užtikrinti saugų, patikimą ir nepertraukiamą šilumos tiekimą vartotojams mažiausiomis sąnaudomis, neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai. Įvertinus galimas ilgalaikes Savivaldybės šilumos ūkio modernizavimo ir plėtros kryptis, sudaryti sąlygas plėtoti bei modernizuoti miesto aprūpinimo šiluma inžinerinę infrastruktūrą. Siekti, kad intensyviai vystomose naujose teritorijose, kur vyksta centralizuotų šilumos tiekimo tinklų plėtra, būtų atsižvelgiama į aplinkosaugines problemas, oro užterštumą.

Susipažinti su parengta Vilniaus miesto šilumos ūkio specialiojo plano keitimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita galima nuo 2023 m. rugpjūčio 31 d. iki 2023 m. rugsėjo 28 d. Nurodytu laikotarpiu su teritorijų planavimo dokumentu galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS (TPD Nr. S-RJ-13-21-793), Plano rengėjo buveinėje: UAB „Kelprojektas”, Jonavos g. 7 (D korpusas), 44192 Kaunas (visuomenė priimama tik iš anksto susitarus, aukščiau nurodytais kontaktais). Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje (https://vilnius.lt/lt/).

Viešas susirinkimas įvyks 2023 m. rugsėjo 29 d. 15.00 val. nuotoliniu būdu: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjkwNTNmYjgtYzUzZS00MDY3LWJmZTEtMzYwNTc3YzBmYmM4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a2728528-eff8-409c-a379-7d900c45d9ba%22%2c%22Oid%22%3a%2292223b1b-3cec-4ce4-ac5a-b09a72789dc9%22%7d

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami elektroniniu paštu, raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje iki viešo susirinkimo pabaigos, susirinkimo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, turi nurodyti:

  • fiziniai asmenys – vardą, pavardę ir adresą pagal deklaruotą gyvenamąją vietą; pasiūlymo esmę ir teikimo datą; raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas;
  • juridiniai asmenys – teikiančiojo asmens vardą, pavardę ir juridinio asmens pavadinimą bei buveinės adresą; pasiūlymo esmę ir teikimo datą; raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas.

SPAV_ataskaita_20230828 (atsisiųsti)