Informuojame apie parengtą Vilniaus savivaldybės mero 2023-09-13 potvarkį  Nr. 955-886/23 „Dėl apie 57 ha teritorijos šalia Nemenčinės plento detaliojo plano sprendinių teritorijose Nr. 1.1 – Nr. 1.18 koregavimo taisant techninę klaidą tvirtinimo“

Informuojame apie parengtą Vilniaus savivaldybės mero 2023-09-13 potvarkį  Nr. 955-886/23 „Dėl apie 57 ha teritorijos šalia Nemenčinės plento detaliojo plano sprendinių teritorijose Nr. 1.1 – Nr. 1.18 koregavimo taisant techninę klaidą tvirtinimo“

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 6 dalimi, Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 28 d. nutarimu Nr. 1131 „Dėl Miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis ir kompensavimo už miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis tvarkos aprašo patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ patvirtintu Miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis ir kompensavimo už miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. balandžio 8 d. nutarimu Nr. 362 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 23 d. nutarimo Nr. 1154 „Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų patvirtinimo“ pakeitimo“:

1. T v i r t i n u apie 57 ha teritorijos šalia Nemenčinės plento detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 4 d. sprendimu Nr. 1-2259 ,,Dėl apie 57 ha teritorijos šalia Nemenčinės plento detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinių taksacinių miškų plotų (ir jų dalių) teritorijose Nr. 1.1, Nr. 1.2, Nr. 1.3, Nr. 1.4, Nr. 1.5, Nr. 1.6, Nr. 1.7, Nr. 1.8, Nr. 1.9, Nr. 1.10, Nr. 1.11, Nr. 1.12, Nr. 1.13, Nr. 1.14, Nr. 1.15, Nr. 1.16, Nr. 1.17 ir Nr. 1.18 koregavimą ištaisant techninę klaidą: papildyti sąlygomis dėl miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis (pagal pridedamą schemą).

2. N u s t a t a u duomenis, pagal kuriuos miško žemė nesuformuotos valstybinės žemės
plotuose paverčiama kitomis naudmenomis,
2.1. 126 (vieno šimto dvidešimt šešių) kv. m plotas, pridedamame brėžinyje pažymėtas indeksu 1.1;
2.2. 16 (šešiolikos) kv. m plotas, pridedamame brėžinyje pažymėtas indeksu 2.1;
2.3. 33 (trisdešimt trijų) kv. m plotas, pridedamame brėžinyje pažymėtas indeksu 3.1;

2.4. 201 (dviejų šimtai vieno) kv. m plotas, pridedamame brėžinyje pažymėtas indeksu 4.1;
2.5. 98 (devyniasdešimt aštuonių) kv. m plotas, pridedamame brėžinyje pažymėtas indeksu 5.1;
2.6. 54 (penkiasdešimt keturių) kv. m plotas, pridedamame brėžinyje pažymėtas indeksu 6.1;
2.7. 27 (dvidešimt septynių) kv. m plotas, pridedamame brėžinyje pažymėtas indeksu 7.1;
2.8. 121 (vieno šimto dvidešimt vieno) kv. m plotas, pridedamame brėžinyje pažymėtas indeksu 8.1;
2.9. 15 (penkiolikos) kv. m plotas, pridedamame brėžinyje pažymėtas indeksu 9.1;
2.10. 256 (dviejų šimtų penkiasdešimt šešių) kv. m plotas, pridedamame brėžinyje pažymėtas indeksu 10.1;
2.11. 24 (dvidešimt keturių) kv. m plotas, pridedamame brėžinyje pažymėtas indeksu 11.1;
2.12. 67 (šešiasdešimt septynių) kv. m plotas, pridedamame brėžinyje pažymėtas indeksu 12.1;
2.13. 166 (vieno šimto šešiasdešimt šešių) kv. m plotas, pridedamame brėžinyje pažymėtas indeksu 13.1;
2.14. 29 (dvidešimt devynių) kv. m plotas, pridedamame brėžinyje pažymėtas indeksu 14.1;
2.15. 339 (trijų šimtų trisdešimt devynių) kv. m plotas, pridedamame brėžinyje pažymėtas indeksu 15.1);
2.16. 185 (vieno šimto aštuoniasdešimt penkių) kv. m plotas, pridedamame brėžinyje pažymėtas indeksu 16.1;
2.17. 683 (šešių šimtų aštuoniasdešimt trijų) kv. m plotas, pridedamame brėžinyje pažymėtas indeksu 17.1;
2.18. 65 (šešiasdešimt penkių) kv. m plotas, pridedamame brėžinyje pažymėtas indeksu 18.1.

3. N u s t a t a u, kad:
3.1. teritorijų savininkė – Lietuvos Respublika, valstybinės žemės patikėtinė – Nacionalinė žemės tarnyba prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos;
3.2. pagal patvirtinto detaliojo plano sprendinius pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos;
3.3. miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis kompensavimo būdas – pinigais (Vilniaus miesto savivaldybės administracijos prašymu kompensacijos dydį apskaičiuoja Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Valstybinė miškų tarnyba).

Nuorodos:

REGISTRUOTAS POTVARKIS