Informuojame apie parengtus ir pagal derinančių institucijų pateiktas pastabas patikslintus AB „Dvarčionių keramika“ teritorijos Keramikų g. 2 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano papildymo sprendinių koregavimo sklype Keramikų g. 2 (kadastro Nr. 0101/0027:130) sprendinius

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: AB „Dvarčionių keramika“ teritorijos Keramikų g. 2 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano papildymo sprendinių koregavimas sklype Keramikų g. 2 (kadastro Nr. 0101/0027:130).

Planuojamos teritorijos aprašymas: Žemės sklypas Keramikų g. 2 (kad. nr. 0101/0027:130), Vilnius, plotas 10,6671 ha.

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022-01-28 įsakymas Nr. A30-389/22, šiuo įsakymu patvirtinta planavimo darbų programa, Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis 2022-03-08 Nr. A615-31/22.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: juridinis asmuo.

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Unitectus“, juridinio asmens kodas 302347287, adresas Lukiškių g. 3, LT-01108 Vilnius, tel. (8 5) 261 0147, el. p. [email protected].

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: Koreguoti akcinės bendrovės „Dvarčionių keramika“ teritorijos Keramikų g. 2 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano papildymo (registro Nr. T00055260), patvirtinto Vilniaus miesto valdybos 2001 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. 564V „Dėl AB „Dvarčionių Keramika“ teritorijos Keramikų g. 2 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano papildymo sprendinių tvirtinimo“, sprendinius sklype Keramikų g. 2 (kadastro Nr. 0101/0027:130) inicijavimo sutarties pagrindu: padalyti sklypą į atskirus sklypus, patikslinti esamų servitutų vietą ir dydį, nustatyti naujų servitutų vietą ir dydį, nekeičiant pagrindinės žemės sklypo naudojimo paskirties papildyti atskirųjų želdynų teritorijos žemės sklypo naudojimo būdu, nustatyti užstatymo intensyvumą, tankį, aukštingumą ir kitus teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: Susipažinti su pagal derinančių institucijų pastabas pakeistais detaliojo plano koregavimo sprendiniais galima nuo 2023-06-19 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS, www.tpdris.lt), Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje, skiltyse Savivaldybė, Miesto plėtra, teritorijų planavimo viešumas: https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/teritoriju-planavimo-viesumas/

Nuoroda:

Aiškinamasis raštas

Informacija apie pataisymus

Pagrindinis brėžinys

Transporto brėžinys