Informuojame apie pradedamą rengti Pilaitės šiaurinės dalies detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype (kadastro Nr. 0101/0167:1510)

 

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.

Planavimo iniciatorius: Fizinis asmuo.

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Idea Urbana“, į. k. 126206962, buveinės adresas: Sporto g. 10, Vilnius, tel. Nr. (8-5) 211 3331, el. paštas: info@ideaurbana.lt. Projekto vadovė – Asta Kariniauskienė, kvalifikacijos atestatas – Nr. A2006.

Planavimo tikslas ir uždaviniai: vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu koreguoti Vilniaus miesto tarybos 2000 m. kovo 1 d. sprendimu Nr. 528 „Dėl Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano (registro Nr. T00055197) sprendinius sklype (kadastro Nr. 0101/0167:1510) inicijavimo pagrindu: padalinti sklypą, nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų bei susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos naudojimo būdus, tvarkymo ir naudojimo režimą ir teritorijos naudojimo reglamentus. Planuojamos teritorijos plotas 0,5194 ha.  Detaliojo plano rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2021-12-31 įsakymas „Dėl leidimo koreguoti Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano sprendinius sklype (kadastro Nr. 0101/0167:1510) inicijavimo pagrindu“  Nr. A30-4414/21. Detaliojo plano koncepcija nerengiama. SPAV neatliekamas.Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.ltTeritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-22-309.

Visuomenės informavimo tvarka: bendra.

Su planavimo darbų programa galima susipažinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos internetiniame tinklalapyje (www.vilnius.lt), Pilaitės seniūnijoje, adresu Vydūno g. 20, LT-06005 Vilnius, bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-22-309.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų  planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo susipažinimo pabaigos.

Informacija apie galimybes susipažinti su parengto detaliojo plano sprendiniais bei apie viešo svarstymo laiką ir datą bus teikiama papildomai.

Nuoroda:

Įsakymas_programa

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ