Informuojame apie priimtą sprendimą pakeisti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-02-21 įsakymą Nr. 30-430/22 „Dėl Lazdynų rajono žemutinės terasos detaliojo plano sprendinių koregavimo žemės sklype (kadastro Nr. 0101/0051:1632) organizavimo“

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 34 straipsnio 2 dalimi, skelbiame informaciją apie priimtą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-05-30 įsakymą Nr. 30-1252/23 „Dėl administracijos direktoriaus 2023-02-21 įsakymo Nr. 30-430/23 „Dėl Lazdynų rajono žemutinės terasos detaliojo plano sprendinių koregavimo žemės sklype (kadastro Nr. 0101/0051:1632) organizavimo“ pakeitimo“, kuriuo yra pakeičiamas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. 30-430/22 „Dėl Lazdynų rajono žemutinės terasos detaliojo plano sprendinių koregavimo žemės sklype (kadastro Nr. 0101/0051:1632) organizavimo“ patvirtintos Planavimo darbų programos detaliojo planavimo dokumentui rengti 13 punktas išdėstant jį taip:

„13. SPAV reikalingumas: nereikalingas arba nustatomas pagal institucijų sąlygas.“

Pažymime, kad sprendimas priimtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 25 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 256.3.1 papunkčiu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo 6 punktu, Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1 ir 2 priedais.

Su šiuo įsakymu galima susipažinti Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje www.vilnius.lt bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Detaliojo plano planavimo organizatorius yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt

Plano rengėjas: UAB „Vilniaus planas“, Lvivo g. 25-102, Vilnius, el. p. info@vplanas.lt

Visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus dėl Detaliojo plano rengimo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui, el. paštu savivaldybe@vilnius.lt bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką ir iki viešo svarstymo pabaigos.

 

Nuorodos: įsakymo nuorašas