Informuojame apie pritarimą sklypo Laisvės pr. 1 detaliojo plano ir teritorijos prie Savanorių pr. 65B nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių keitimo parengiant juos keičiantį apie 10 ha teritorijoje tarp Elektrinės, Geležinio vilko ir Tūkstantmečio gatvių Vilkpėdės seniūnijoje detalųjį planą koncepcijai ir apie planavimo organizatoriaus sprendimą dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV)

Informuojame, kad planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius 2023 m. gegužės 9 d. raštu Nr. 30-1065/23 pritarė Sklypo Laisvės pr. 1 detaliojo plano ir teritorijos prie Savanorių pr. 65B nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių keitimo parengiant juos keičiantį apie 10 ha teritorijoje tarp Elektrinės, Geležinio Vilko ir Tūkstantmečio gatvių Vilkpėdės seniūnijoje detalųjį planą (TPD Nr. K-VT-13-22-637) koncepcijai.

Taip pat informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimo Nr. 967 „Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo nuostatomis buvo parengtas Sklypo Laisvės pr. 1 detaliojo plano ir teritorijos prie Savanorių pr. 65B nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių keitimo parengiant juos keičiantį apie 10 ha teritorijoje tarp Elektrinės, Geležinio Vilko ir Tūkstantmečio gatvių Vilkpėdės seniūnijoje detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu (TPD Nr. K-VT-13-22-637) strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumentas. Planavimo organizatorius, išnagrinėjęs detaliojo plano sprendinių strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento vertinimo proceso dalyvių išvadas, 2023-01-26 priėmė galutinį sprendimą Nr. A51-15968/23(3.3.16.1E-AD24), kad „Sklypo Laisvės pr. 1 detaliojo plano ir teritorijos prie Savanorių pr. 65B nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių keitimui, parengiant juos keičiantį apie 10 ha teritorijoje tarp Elektrinės, Geležinio Vilko ir Tūkstantmečio gatvių Vilkpėdės seniūnijoje detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu“ (TPD Nr. K-VT-13-22- 637) strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) nebus rengiamas. Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas: Sklypo Laisvės pr. 1 detaliojo plano ir teritorijos prie Savanorių pr. 65B nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių keitimas parengiant juos keičiantį apie 10 ha teritorijoje tarp Elektrinės, Geležinio Vilko ir Tūkstantmečio gatvių Vilkpėdės seniūnijoje detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu.

Planuojama teritorija, plotas: apie 10 ha teritorija tarp Elektrinės, Geležinio vilko ir Tūkstantmečio gatvių.

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos 2022-06-10 įsakymas Nr. A30-2446/22 „Dėl leidimo keisti sklypo Laisvės pr. 1 detaliojo plano ir teritorijos prie Savanorių pr.65B nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinius parengiant juos keičiantį ~ 10 ha teritorijoje tarp Elektrinės, Geležinio vilko ir Tūkstantmečio gatvių Vilkpėdės seniūnijoje detalųjį planą, inicijavimo sutarties pagrindu“, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos 2023-03-27 įsakymas Nr. A30-1213/23 „Dėl administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022-06-10 įsakymo Nr. A30-2446/22 „Dėl leidimo keisti sklypo Laisvės pr. 1 detaliojo plano ir teritorijos prie Savanorių pr. 65B nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinius parengiant juos keičiantį apie 10 ha teritorijoje tarp Elektrinės, Geležinio Vilko ir Tūkstantmečio gatvių Vilkpėdės seniūnijoje detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu“ pakeitimo“, planavimo darbų programa, 2022 m. birželio 29 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615- 142/22.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: a) keisti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2003 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. 01A-66-V-462 „Dėl sklypo Laisvės pr. 1 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano ir Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2002 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. 1350V „Dėl teritorijos prie Savanorių pr. 65B nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano sprendinius parengiant juos keičiantį apie 10 (dešimties) ha teritorijos tarp Elektrinės, Geležinio Vilko ir Tūkstantmečio gatvių Vilkpėdės seniūnijoje detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu, kurio tikslas – pakeisti ar nustatyti sklypuose Laisvės pr. 1 (kadastro Nr. 0101/0052:162), Savanorių pr. 67 (kadastro Nr. 0101/0052:360), Savanorių pr. 65B (kadastro Nr. 0101/0052:26), Elektrinės g. 1 (kadastro Nr. 0101/0052:153), Elektrinės g. 3A (kadastro Nr. 0101/0052:353), Elektrinės g. 3 (kadastro Nr. 0101/0052:25), Giraitės g. 3 (kadastro Nr. 0101/0052:361) ir Elektrinės g. 1A žemės sklypų naudojimo paskirtį, žemės naudojimo būdą, statybos zoną ir ribą bei kitus privalomus ir papildomus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais;
b) Suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, suplanuojant susisiekimo infrastruktūrą, inžinerinių komunikacijų tinklus ir bendrojo naudojimo sklypus.
c) Suformuoti gatvių raudonąsias linijas.
d) Pagal galimybes prie esamų sklypų prijungti įsiterpusius valstybinės žemės plotus.
e) Pagal bendrąjį planą planuojama teritorija patenka į VIL-8-2 – Miesto dalies (rajonų) centro funkcinę zoną ir Inžinerinės infrastruktūros koridorių zoną.

Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti pėsčiųjų ryšius, bendro naudojimo intensyviai naudojamų želdynų zoną. Vykdyti institucijų išduotose planavimo sąlygose nurodytus reikalavimus.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, www.vilnius.lt, tel. (85) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt.

Planavimo iniciatoriai: juridiniai asmenys.

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Senojo miesto architektai“, Maironio g. 11, Vilnius, tel.: (85) 261 1115, el. p. smartas@smartas.lt. Informaciją teikia projekto vadovė D. S., el. p. diana@smartas.lt, ir V. M. – B., el. p. violeta@smartas.lt.

Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) atrankos dokumento rengėjas: MB „Aplinkos ekspertų grupė“, į. k. 304567093; SPAV atrankos dokumento rengimo vadovė dr. D. J.

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: Su planavimo organizatoriaus pritarimu detaliojo plano koncepcijai, vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma ir planavimo organizatoriaus galutiniu sprendimu ir motyvais neatlikti Sklypo Laisvės pr. 1 detaliojo plano ir teritorijos prie Savanorių pr. 65B nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių keitimo parengiant juos keičiantį apie 10 ha teritorijoje tarp Elektrinės, Geležinio Vilko ir Tūkstantmečio gatvių Vilkpėdės seniūnijoje detalųjį planą strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) galima susipažinti planavimo organizatoriaus interneto svetainėje www.vilnius.lt (skiltyse Savivaldybė – Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS, www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-22-637). Susipažinti su visa kita planavimo medžiaga galima projekto rengėjo biure, iš anksto susitarus nurodytais projekto rengėjų kontaktais. Informacija teikiama tel. (85) 261 11 15, el. p. violeta@smartas.lt, diana@smartas.lt.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: bendroji.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-22-637) per visą detaliojo plano sprendinių rengimo laikotarpį iki susipažinimo su teritorijų planavimo dokumento projektu laikotarpio pabaigos.

Apie parengtą detalųjį planą visuomenė bus informuota Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079, nustatyta tvarka.

Nuoroda:

Patvirtinta+koncepcija

VMSA+galutinis+sprendimas+neatlikti+SPAV

VMSA+isakymas+del+pritarimo+koncepcijai

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ