Informuojame apie rengiamą Apie 7,34 ha teritorijos prie Skersinės gatvės detalųjį planą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Apie 7,34 ha teritorijos prie Skersinės gatvės detalusis planas, TPD Nr. K-VT-13-23-494

Planuojamos teritorijos aprašymas: Planuojama apie 7,34 ha ploto teritorija prie Skersinės g., Verkių seniūnijoje, Vilniuje, kurią sudaro sklypas kadastro Nr. 0101/004:1468, sklypai Skersinės g. 34 (k/Nr. 0101/004:1379), Skersinės g. 44 (k/Nr. 0101/0004:756), Skersinės g. 38A (k/Nr. 0101/0004:671), Skersinės g. 36 (k/Nr. 0101/0004:876), Skersinės g. 32 (k/Nr. 0101/0004:1482), Skersinės g. 26 (k/Nr. 0101/0004:1436) ir gretima teritorija.

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės mero 2023 m. birželio 6 d. potvarkis Nr. 955-272/23 „Dėl leidimo rengti apie 7,34 ha teritorijos prie Skersinės gatvės detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu“, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. birželio 9 d. įsakymas Nr. A30-1385/23 „Dėl 7,34 ha teritorijos prie Skersinės gatvės detaliojo plano darbų programos tvirtinimo“, 2023 m birželio 14 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-100/23.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt

Planavimo iniciatorius: juridinis asmuo

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Senojo miesto architektai“, į. k. 125921419, buveinės adresas Maironio g. 11, Vilnius, tel.: (85) 261 1115, el. p. smartas@smartas.lt.

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: pakoreguoti ir nustatyti Skersinės gatvės raudonąsias linijas, pertvarkyti žemės sklypų ribas atskiriant miško paskirties žemės sklypą, kitoje dalyje nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties sudalinti sklypus, nustatyti žemės naudojimo būdus (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, susisiekimo ir
inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, rekreacinės teritorijos) ir teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.
Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti susisiekimo ryšių sistemą, vykdyti institucijų išduotose planavimo sąlygose nurodytus reikalavimus.

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: apie parengtą detalųjį planą visuomenė bus informuota vėliau, Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079, nustatyta tvarka.

Informacija apie pasiūlymų teikimo tvarką ir susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarka (iki kada, kam ir kokiu būdu visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus): Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-23-494) iki susipažinimo su teritorijų planavimo dokumento projektu laikotarpio pabaigos.

Nuoroda:

Potvarkis

Įsakymas

Planuojama teritorija

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

Teikti pasiūlymą