Informuojame apie rengiamą Teritorijos prie Molėtų g. 11 detaliojo plano sprendinių keitimą sklype Nr. 14 (Santaros g. 5, kadastro Nr. 0101/0005:339) inicijavimo sutarties pagrindu

 

Planuojama teritorija, plotas: 1,0568 ha ploto žemės sklypas Santaros g. 5, kadastro Nr. 0101/0005:339. Nagrinėjama teritorija –apie 2,1 ha.
Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos 2021 m. rugsėjo 29 d. įsakymas Nr. A30-2991/21 „Dėl leidimo keisti teritorijos prie Molėtų g. 11 detaliojo plano sprendinius sklype Nr. 14 (Santaros g. 5, kadastro Nr. 0101/0005:339) inicijavimo sutarties pagrindu“, planavimo darbų programa, 2021 m. spalio 26 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-100/21.
Planavimo uždaviniai: keisti teritorijos prie Molėtų pl. 11 detaliojo plano (registro Nr. T00054431), patvirtinto Vilniaus miesto tarybos 1999 m. liepos 9 d. sprendimu Nr. 414 ,,Dėl teritorijos prie Molėtų pl. 11 detaliojo plano tvirtinimo“, pakoreguoto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2018 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. A30-2545/18(2.1.22E-TD2) ,,Dėl teritorijos prie Molėtų pl. 11 detaliojo plano sprendinių koregavimo sklype Nr. 14 (kadastro Nr. 0101/0005:339) tvirtinimo ištaisant detaliojo plano spragą“, sprendinius sklype Nr. 14 (Santaros g. 5, kadastro Nr. 0101/0005:339) inicijavimo sutarties pagrindu: nekeičiant nustatytų žemės sklypo ribų, žemės naudojimo būdų, pakoreguoti žemės sklypo užstatymo tankį, užstatymo intensyvumą ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.
Detalusis planas bus keičiamas, nes TPĮ 28 str. 5 d. nustatytu atveju visoje planuojamoje teritorijoje numatyta keisti visą galiojančiame detaliajame plane nustatytą Teritorijų planavimo įstatymo 18 str. 1 d. nurodytą teritorijos naudojimo reglamentą (t. y. pvz., konkretūs žemės naudojimo būdai, užstatymo tankis, intensyvumas, galimos žemės sklypų ribos ir kt.). Taip pat kompleksinių taisyklių 314 p. įtvirtinama, jog „Keičiant detalųjį planą, planuojama teritorija gali neatitikti kvartalo apibrėžties, jeigu detaliuoju planu anksčiau suplanuota teritorija mažesnė kaip kvartalas – šiais atvejais planavimo darbų programoje papildomai nurodoma ne mažesnė kaip kvartalas nagrinėjama teritorija, kurios kraštovaizdis, želdynai, urbanistinės struktūros, inžinerinė ir socialinė infrastruktūra apibūdinami esamos būklės brėžinyje ir aiškinamajame rašte“. Nagrinėjama teritorija, kaip kvartalas nustatoma apie 2,1 ha teritorija apribota Santaros gatvės, Molėtų plento, vidinio Santarų klinikų inžinerinio infrastruktūrinio koridoriaus (akligatvio) ir apie 7,6 ha teritorijos tarp Santariškių gatvės ir Molėtų plento detaliuoju planu nustatytų reglamentų ir įsisavintos teritorijos –žemės sklypo Santariškių g. 14.
Papildomi planavimo uždaviniai: išsaugoti kraštovaizdžio savitumą, numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius. el. p. savivaldybe@vilnius.lt,
Planavimo iniciatorius: Juridiniai asmenys
Projekto rengėjas: UAB „Senojo miesto architektai“, tel.: (85) 261 11 15. Informaciją teikia projekto vadovė Diana Sabaliauskienė, el. p.: diana@smartas.lt, violeta@smartas.lt.
Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: bendra.
Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-21-646) per visą detaliojo plano sprendinių keitimo laikotarpį iki susipažinimo su teritorijų planavimo dokumento projektu laikotarpio pabaigos.
Apie parengtą detalųjį planą visuomenė bus informuota Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079, nustatyta tvarka.